Svar til Espen J. Saga

argumentagder.no

Kommentar 14.12.2021: Vidar Ertzeid tilbakeviser og kommenterer i dette tilsvaret argumentasjonen til bystyrerepresentant og leder av Helseutvalget Espen J. Saga (H) om tilstanden i omsorgssektoren etter kommunesammenslåingen.

Av Vidar Ertzeid, publisert 14.12.2021

La meg innledningsvis minne Saga om de overordnede målene og visjonene for nye Kristiansand: “Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særegenheter. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.”

Saga ser ut til å glemme dette overordnede målet for den nye storkommunen i sin kommentar til min kronikk, og gjemmer seg i stedet bak store ord og svulstige vendinger. Det er nemlig langt mellom «større og mer robuste fagmiljøer, flere differensierte og spesialiserte heldøgns tjenestetilbud og et mer variert tilbud med flere valgmuligheter for brukerne» – enn den virkeligheten vi beskriver. Dette har vi også tidligere påpekt i flere artikler.

Min kronikk er faktabasert, der hovedkildens erfaringsbaserte synspunkter er bygget på 28 år som leder innenfor helsesektoren. Styringsportalen det henvises til, er riktignok litt variabel fra dag til dag, men gjennomsnittet vi henviser til, viser et riktig og faktabasert bilde og tall.

Videre er flere av kildene våre både pårørende og brukere, og jeg registrerer at Saga sår tvil om validiteten i kronikken. Vårt anliggende med både denne kronikken og med tidligere belysning av eldreomsorgen i Søgne/Songdalen, er utelukkende basert på harmoniseringsutfordringen innenfor sektoren. Når to veldrevne kommuner innenfor eldreomsorg, som i flere år har vært helt på topp på Kommunebarometeret, må harmoniseres ned til et lavere tjenestetilbud, er det vår plikt å si fra. Det tror jeg alle forstår. Barometerets tall er tindrende klare, og husk Saga: Den nye storkommunen skulle jo bygge på det beste fra hver kommune!

Vi påpeker en uønsket hverdag som berører svært mange mennesker – det være seg brukere/pasienter, pårørende og ansatte, og da er deres beskrivelser den beste informasjonen vi kan få. Vi ønsker fokus på å forbedre et tjenestetilbud, ikke forringe, og vi er utelukkende opptatt av å bevisstgjøre hva som skjer. Det burde også Saga være opptatt av og lytte til.

Jeg utfordrer derfor Saga til å kjøre fra Bispegata nattestid til øverst i Finsland eller lengst vest i Søgne, og ta tiden på kjøreturen. Det hele mens man vet at det ligger en pasient som trenger hjelp, og at andre pasientbesøk står på vent. Dette er realitetene i det vi beskriver. Å ta tiden på responstid fra Bispegra til ytterst vest eller nord, krever kun en klokke. Ikke faglige rapporter eller evalueringer. Det sier seg selv at når alarmen går, og man ikke kan nå frem til en pasient på over en time, vil det være belastende ikke bare for nattevaktene, men også for brukeren og vedkommendes pårørende. En høyst usikker, uforutsigbar og uforsvarlig situasjon som også i utrykningstid til bare én pasient, vil forskyve andre pasienter som også trenger hjelp. Dette trenger man ikke utvalgsstørrelse for å forstå, heller ikke at «ansatte fra Søgne og Songdalen tar oppdrag på veien til og fra oppmøtested slik at responstiden er tilfredsstillende». Det er ikke slik en forsvarlig hjemmetjeneste kan basere seg på.

Når Saga hevder at man om hjemmetjenesten «har vært opptatt av å få en robusthet og redusere sårbarhet i tjeneste mht kompetanse og rekruttering,” så all ære til ham for det. Men samlokalisering betyr dessverre ikke at et bedret tjenestetilbud når frem i tide til de som trenger det. Det viser igjen tydelig Kommunebarometeret fra Søgne, Songdalen og Kristiansand før sammenslåingen.

Saga gjør innledningsvis et forsøk på å redusere min troverdighet i denne saken med å benevne meg som en «ihuga reverseringstilhenger». Han om det. La meg imidlertid opplyse om at jeg gjennom nær relasjon som pårørende, har hatt førstehåndsobservasjon av hjemmetjenesten i Søgne kommune siden 1999. Det har vært en oversiktlig situasjon ift forvaltning, saksbehandling, primærkontakter og ansvarlig lege. God dialog og forutsigbarhet er stikkordene her. Slik opplever dessverre ikke mine kilder den nåværende situasjon i den nye storkommunen.

Til slutt skriver Saga: «Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune. Kristiansand skal være en kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i».

Det er noe vi alle vil, uansett om det blir by eller bygd i fremtiden.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no