Bilde1

Ottar Brox og kampen for en sterk norsk kystflåte

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Bilde1

Undertegnede hadde den store gleden av å være til stede under førpremieren av filmen “Fiskeren Ottar” på Harstad Kino den 18. april 2023. Jeg ble veldig rørt av Ottars engasjement og kamp for å bevare kystsamfunnene og den norske sjømatindustrien. Hans edle kamp vil fortsette.

Ottar Brox var en norsk politiker og samfunnsdebattant som var kjent for sitt engasjement for å ivareta kystflåten og fiskerienes ressurser langs norskekysten. Han var født 30. august 1932 i Torsken i Troms. Brox var en av grunnleggerne av partiet Sosialistisk Venstreparti (SV), og var aktiv som politiker og samfunnsdebattant i flere tiår.

Brox var en sterk forkjemper for å ivareta kystflåten og fiskerienes ressurser langs norskekysten. Han mente at fiskeindustrien var en viktig del av norsk økonomi og kultur, og at det var nødvendig å sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene for å sikre en langsiktig utvikling av norsk sjømatindustri.

I dag er det stor debatt rundt sentraliseringen av fiskeforedlingen i Norge, og mange har kritisert den utviklingen som har skjedd i sektoren. Sentraliseringen har ført til at mange små og mellomstore bedrifter i kystsamfunnene har blitt nedlagt, og det har vært bekymring for at fiskeproduktene blir mer standardisert og mister sin lokale og regionale karakter.

I 2002 vedtok Stortinget en ny havressurslov som hadde som mål å øke verdiskapingen fra norske fiskeforedlingsbedrifter og styrke Norges posisjon som en ledende sjømatnasjon. Loven inkluderte en økning av kvotene for fiskeindustrien og liberalisering av adgangen til å drive fiskeforedlingsvirksomhet. Dette ble sett på som en åpning for sentralisering av fiskeforedlingsindustrien.

Når det gjelder politisk støtte og motstand for sentraliseringen av fiskeforedlingen, har ulike politiske partier hatt ulike synspunkter. Det er ikke bare et spørsmål om høyre- eller venstreorientert politikk, men også om lokale og regionale hensyn og hva som anses som viktig for å sikre bærekraftig vekst og utvikling i norsk sjømatindustri.

Det er verdt å merke seg at fiskeri- og sjømatsektoren er en viktig del av norsk økonomi, og bidrar med arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. For å sikre en bærekraftig utvikling av norsk sjømatindustri, er det nødvendig med en helhetlig og langsiktig forvaltningsplan som tar hensyn til både miljømessige og økonomiske hensyn.

Det norske fiskeriet har en lang og stolt historie, og har vært en viktig næring for landet i flere hundre år. I dag er fiskeri- og sjømatsektoren en av Norges viktigste eksportnæringer, og bidrar til å skape arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet.

Samtidig står fiskeri- og sjømatsektoren overfor en rekke utfordringer. En av de største utfordringene er å sikre en bærekraftig utvikling av næringen, samtidig som man opprettholder og styrker norsk kontroll over egne ressurser.

En av de viktigste aktørene i denne sammenhengen er Ottar Brox. Brox er en norsk samfunnsøkonom og politiker som gjennom sitt arbeid har satt fokus på utfordringene knyttet til norsk fiskeri- og sjømatsektor. Han har spesielt engasjert seg i kampen mot røveriet fra trålere som tar opp fiskekvoten fra havet og frakter fisken til utlandet til foredling. Brox har også vært en pådriver for å styrke den norske kystflåten og bevare arbeidsplasser langs kysten.

Brox har vært en sentral aktør i norsk politikk i mange år, og har jobbet for flere politiske partier. Han har blant annet vært medlem av Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Brox er kjent for å være en prinsippfast politiker som kjemper for det han tror på, og som ikke lar seg påvirke av kortsiktige hensyn.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke politiske partier som har stemt for sentraliseringen av fiskeforedlingen, og hvem som har stemt imot, er det verdt å merke seg at dette er et spørsmål som har vært diskutert og debattert i norsk politikk i mange år.

Generelt sett har det vært politisk enighet om å styrke norsk sjømatindustri og skape arbeidsplasser langs kysten. Samtidig har det vært uenighet om hvordan man best kan oppnå dette målet. Noen har ønsket å sentralisere fiskeforedlingen for å oppnå stordriftsfordeler, mens andre har ønsket å bevare fiskeforedlingsindustrien langs kysten for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping.

Når det gjelder Ottar Brox og hans politiske engasjement, har han alltid vært en sterk talsperson for å bevare arbeidsplasser langs kysten og styrke den norske kystflåten. Han har også kjempet mot røveriet fra trålere og for å opprettholde norsk kontroll over egne ressurser.

Brox har gjennom sitt arbeid bidratt til å sette fokus på viktigheten av å sikre en bærekraftig utvikling av norsk sjømatindustri, samtidig som han har kjempet for å bevare kystsamfunnene og deres rettigheter til å fiske i norske farvann.

En viktig del av Brox sin politikk har vært å motvirke sentraliseringen av fiskeforedlingen. Han har argumentert for at dette vil føre til at arbeidsplasser og verdiskaping forsvinner fra kystområdene og flytter til sentrale strøk, samtidig som fisken som tas opp i norske farvann blir fraktet ut av landet for videreforedling. Dette vil kunne føre til tap av norsk kontroll over ressursene, og det vil bli vanskeligere å sikre bærekraftig forvaltning av fiskebestandene.

Brox sin politikk står i motsetning til flere av de større politiske partiene i Norge, som har støttet sentraliseringen av fiskeforedlingen. Arbeiderpartiet har for eksempel vært en pådriver for å samle fiskeforedlingen i større enheter, og har argumentert for at dette vil føre til mer effektiv produksjon og dermed større verdiskaping. Høyre har også vært positiv til sentraliseringen, og har argumentert for at dette vil føre til mer spesialiserte enheter som vil kunne konkurrere bedre internasjonalt.

På den andre siden har mindre partier som Senterpartiet og Venstre stått på Brox sin side i kampen mot sentraliseringen av fiskeforedlingen. Senterpartiet har argumentert for at det er viktig å bevare arbeidsplassene i kystsamfunnene, og at dette vil kunne oppnås ved å opprettholde mindre enheter i de ulike områdene. Venstre har også støttet Brox sin politikk, og har argumentert for at dette vil bidra til å opprettholde mangfoldet i norsk sjømatindustri.

Brox sitt arbeid og politikk har bidratt til å øke bevisstheten rundt viktigheten av å sikre bærekraftig utvikling av norsk sjømatindustri, samtidig som han har kjempet for å bevare arbeidsplasser og verdiskaping i kystsamfunnene. Det er viktig å fortsette arbeidet med å utvikle en bærekraftig og langsiktig plan for norsk sjømatindustri, og ta hensyn til både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Brox sin politikk og arbeid har vært en viktig påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på norske ressurser og kystsamfunnene.

Oppsummert kan man si at Ottar og Norgesdemokratene deler en felles interesse i å styrke norsk fiskeri og kystsamfunn. Ottar har gjennom sitt arbeid satt fokus på viktigheten av en bærekraftig utvikling av norsk sjømatindustri, og Norgesdemokratene har i sitt partiprogram tatt til orde for å styrke sjarkflåten og øke bosettingen og lokale arbeidsplasser i kystsamfunnene gjennom kvotereguleringer som er mer gunstige for sjarkfiskere.

Partiet ønsker også å opprettholde høy og stabil bosetting i kyststrøk og nordlige strøk, samt å forbedre og tilrettelegge for fiskerinæringen gjennom enkle tiltak som å tillate gratis kasting av garn og fiskeutstyr i havner og å legge økonomisk til rette for at all fangst utnyttes. De vil også ha en differensiert flåte hvor kystflåten spiller en større rolle enn i dag, og de vil teste ut fiskeoppdrett i landbaserte anlegg.

Ottar og Norgesdemokratene deler en felles visjon om å styrke norsk sjømatindustri og kystsamfunn, og dette er en viktig sak som begge jobber for. Det er viktig å huske på at norsk fiskeri og sjømatsektor er en viktig del av norsk økonomi, og en bærekraftig utvikling av denne sektoren vil bidra til å skape arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet.

Terje Pettersen
Author: Terje Pettersen

Initiativtaker til Antiglobalisten.

    Legg igjen en kommentar