Frihetsalliansen – De forente partiene

Blog

Dette er kun en ide som jeg laget. Det ser ut til at globalistene har et godt grep på makten, og det er maks 10 til 15% i samfunnet som vil våkne. Derfor er det viktig at alle som er våken faktisk forenes så det kan være en sjangse å få gjennomslag.

Legger ut dokumentet jeg laget for inspirasjon til alle våkne. Dokumentet kan brukes og endres på etter eget ønske, uten behov for samtykke fra meg.

Kapittel 1: Innledning

Bakgrunn og Formål

Velkommen til introduksjonen til “Frihetsalliansen – De forente partiene.” Heretter kalt Frihetsalliansen. Dette dokumentet tar sikte på å gi deg en dypere innsikt i hva Frihetsalliansen står for, hvordan vi opererer, og hvorfor vi mener at vårt arbeid er av stor betydning for politiske grupper som deler våre kjerneverdier.

Frihetsalliansen  er et nasjonalt samarbeid som er blitt etablert for å fremme prinsippene om Frihet, Suverenitet, og Demokrati i det norske politiske landskapet. Vårt mål er å gi politiske grupper og partier muligheten til å samarbeide og styrke sin innflytelse i nasjonale beslutningsprosesser.

Invitasjon til Politiske Grupper

Vi ønsker å åpne dørene for alle politiske grupper og partier som deler våre verdier og mål, og inviterer dem til å vurdere deltakelse i Frihetsalliansen. Dette samarbeidet gir politiske partier en unik mulighet til å arbeide sammen under en felles paraply, samtidig som hvert parti beholder sin unike identitet og politikk.

Visjonen er å skape et politisk miljø der Frihet, Suverenitet, og Demokrati er bærende prinsipper som guider beslutningene og handlingene til politiske partier og deres representanter. Vi tror at ved å samarbeide under Frihetsalliansen, kan vi oppnå mer sammen enn vi kan oppnå alene.

Dette dokumentet vil gi deg en grundig oversikt over Frihetsalliansen, inkludert organisasjonsmodellen, de verdier vi deler, medlemskapskriteriene, fordelene ved deltakelse, og veien videre. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå denne informasjonen og vurdere om Frihetsalliansen kan være riktig for din politiske gruppe eller parti.

Sammen kan vi arbeide for et Norge preget av Frihet, Suverenitet, og Demokrati, der politikken er tuftet på våre felles verdier og borgernes behov.

Kapittel 2: Frihetsalliansens Verdier og Prinsipper

Dette kapittelet utforsker de felles verdier og prinsipper som danner grunnlaget for samarbeidet mellom partiene tilknyttet “Frihetsalliansen .”

2.1 Felles Verdier for Tilknytning

For å tilknytte seg “Frihetsalliansen ,” må politiske partier dele visse grunnleggende verdier som utgjør fundamentet for organisasjonen. Disse verdiene inkluderer, men er ikke begrenset til:

2.1.1 Frihet og Selvstendighet

Frihet til individuelle valg og retten til å forme sin egen fremtid.

Selvstendighet for nasjonen og borgere til å ta beslutninger som påvirker deres liv og samfunnet.

2.1.2 Demokrati

Troen på at politisk makt skal utøves av folket, for folket.

Støtte for demokratiske prosesser, inkludert regelmessige valg og beslutninger basert på flertallsprinsippet.

2.1.3 Nasjonal Suverenitet

Beskyttelse av nasjonens rett til å utøve fullstendig suverenitet over egne interne og eksterne anliggender.

Motstand mot overnasjonal styring og overdragelse av nasjonale myndigheter til internasjonale organer.

2.1.4 Ytringsfrihet

Tilstrebe absolutt ytringsfrihet, inkludert retten til å uttrykke meninger, kritisere myndigheter og delta i offentlige diskusjoner.

2.1.5 Norsk Selvråderett

Beskyttelse av Norges rett til å ta uavhengige beslutninger om nasjonale spørsmål uten ekstern innblanding.

Motstand mot avtaler eller organisasjoner som kan true denne selvråderetten.

2.2 Prinsipper for Organisasjonen

For å oppnå organisasjonens mål og bevare medlemmenes integritet og uavhengighet, er det etablert visse prinsipper som danner grunnlaget for Frihetsalliansen:

2.2.1 Bevare Egenidentitet

Hvert politiske parti tilknyttet Frihetsalliansen opprettholder sin egen unike identitet, politiske plattform og prinsipper.

Friheten til å utvikle og vedta egne partiprogrammer og politikk bevares.

2.2.2 Valgfri Samarbeid

Partiene har muligheten til å samarbeide for å fremme felles mål og prioriteringer, inkludert deltakelse i felles kampanjer når det er hensiktsmessig.

Samarbeid er basert på frivillighet og partienes eget skjønn.

2.2.3 Åpenhet og Inklusivitet

Organisasjonen fremmer en åpen beslutningstaking og demokratisk prosess.

Alle tilknyttede partier har rett til å delta i organisasjonens aktiviteter og beslutningsprosesser.

2.2.4 Fleksibilitet og Tilpasning

Organisasjonen er åpen for å tilpasse seg endringer i det politiske landskapet og medlemmenes behov.

Tilpasninger og utvikling er basert på demokratiske prinsipper og medlemskonsultasjoner.

I de følgende kapitlene vil vi utforske hvordan Frihetsalliansen implementerer disse verdiene og prinsippene i sin struktur, politiske beslutningstaking og samarbeid medlemmene imellom.

Kapittel 3: Struktur og Organisasjon

Dette kapittelet gir en innsikt i strukturen og organisasjonen til “Frihetsalliansen .” Målet er å sikre en effektiv og demokratisk organisasjon som muliggjør samarbeid mellom de tilknyttede partiene, samtidig som hvert parti beholder sin egen identitet og autonomi.

3.1 Fellesorganisasjon

Frihetsalliansen opererer med en fellesorganisasjon som gir rammeverket for samarbeidet mellom de tilknyttede partiene. Denne organisasjonen har ansvar for å koordinere felles aktiviteter, kampanjer og politiske initiativer. Den overordnede strukturen inkluderer følgende elementer:

3.1.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen.

Den består av representanter fra alle tilknyttede partier og møtes regelmessig for å diskutere og vedta politiske retningslinjer, felles kampanjer og endringer i organisasjonens struktur.

Beslutninger tas ved flertallsavstemning.

3.1.2 Styre

Et valgt styre er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.

Styret er sammensatt av representanter fra de tilknyttede partiene og velges av generalforsamlingen.

Styret tar beslutninger i samsvar med retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.

3.2 Partienes Autonomi

Selv om Frihetsalliansen har en fellesorganisasjon, er det avgjørende å bevare hvert tilknyttet partis autonomi og egenart. Dette oppnås gjennom følgende prinsipper:

3.2.1 Partiprogrammer og Politikk

Hvert tilknyttet parti har rett til å utvikle og vedta sitt eget partiprogram.

Politiske beslutninger, plattformer og prioriteringer er underlagt hvert partis interne prosesser og medlemmers innspill.

3.2.2 Uavhengig Politisk Beslutningstaking

Partiene er frie til å ta uavhengige politiske beslutninger i samsvar med sine prinsipper og verdier.

Frihetsalliansen  forplikter seg til å støtte og koordinere samarbeid når partiene enes om felles mål.

3.2.3 Representasjon

Hvert parti har rett til å representere seg selv og sine medlemmer i organisasjonen og offentlige arenaer.

Organisasjonen vil støtte og koordinere samarbeid når det tjener fellesinteressene.

3.3 Samarbeid og Felles Kampanjer

Frihetsalliansen oppfordrer til samarbeid mellom de tilknyttede partiene for å fremme felles mål og politiske initiativer. Samarbeidet kan inkludere:

3.3.1 Felles Kampanjer

Partiene kan samarbeide om felles kampanjer for å øke synligheten og påvirkningskraften.

Kampanjene kan adressere spesifikke politiske spørsmål som er i tråd med organisasjonens verdier og mål.

3.3.2 Koordinerte Politiske Handlinger

Organisasjonen kan samordne politiske handlinger, som lobbyvirksomhet eller deltakelse i valg, når partiene enes om viktige saker.

Koordineringen skjer i tråd med prinsippet om selvstendig politisk beslutningstaking av hvert parti.

3.4 Demokratisk Beslutningstaking

Beslutningsprosesser i organisasjonen er preget av demokratiske prinsipper og åpenhet. Partiene er oppfordret til å delta aktivt i diskusjoner og beslutninger på alle nivåer av organisasjonen.

3.5 Fleksibilitet og Tilpasning

Organisasjonen er åpen for tilpasning og utvikling basert på endringer i det politiske landskapet og medlemmenes behov. Endringer i organisasjonens struktur og retningslinjer kan gjennomføres gjennom demokratiske prosesser og medlemskonsultasjoner.

I de følgende kapitlene vil vi utforske hvordan Frihetsalliansen konkret implementerer disse prinsippene og retningslinjene i sin daglige drift og samarbeid mellom medlemmene.

Kapittel 4: Prinsipper for Samarbeid

Dette kapittelet gir en nærmere titt på de prinsippene som styrer samarbeidet mellom de tilknyttede partiene i “Frihetsalliansen .” Disse prinsippene er avgjørende for å sikre et effektivt samarbeid som respekterer hvert partis autonomi samtidig som det fremmer felles mål og verdier.

4.1 Felles Verdier

Samarbeidet mellom de tilknyttede partiene bygger på et sett med felles verdier som ligger til grunn for organisasjonens eksistens. Disse verdiene inkluderer, men er ikke begrenset til:

4.1.1 Nasjonal Selvråderett

Medlemmene i Frihetsalliansen deler troen på at nasjonen skal ha kontroll over sine egne anliggender, uten unødig innblanding fra internasjonale organer eller avtaler.

De støtter prinsippet om nasjonal selvråderett som en nødvendig forutsetning for å bevare nasjonens identitet og suverenitet.

4.1.2 Direkte Demokrati

Organisasjonen verdsatter direkte demokratiske prosesser og søker å gi borgere større innflytelse på politiske beslutninger.

Medlemmene er enige om å fremme mekanismer som tillater folket å ta del i beslutninger gjennom bindende folkeavstemninger.

4.1.3 Individuell Frihet

Individuell frihet og personvern er kjerneverdier for “Frihetsalliansen .”

Medlemmene mener at borgere skal ha rett til å leve sine liv som de ønsker, så lenge det ikke krenker andres rettigheter.

4.2 Respekt for Partienes Autonomi

Samarbeidet mellom partiene i Frihetsalliansen bygger på en dyp respekt for hvert partis autonomi. Dette prinsippet inkluderer:

4.2.1 Uavhengige Partiprogrammer

Hvert tilknyttet parti har rett til å utvikle og vedta sitt eget partiprogram, uavhengig av de andre partiene.

Partienes politiske plattformer er underlagt deres interne prosesser og medlemmenes innspill.

4.2.2 Uavhengig Politisk Beslutningstaking

Partiene er frie til å ta uavhengige politiske beslutninger i samsvar med sine prinsipper og verdier.

Organisasjonen respekterer hvert partis rett til å velge sine egne politiske veier.

4.2.3 Representasjon

Hvert parti har rett til å representere seg selv og sine medlemmer i organisasjonen og offentlige arenaer.

Organisasjonen støtter og koordinerer samarbeid når det tjener fellesinteressene.

4.3 Samarbeid og Felles Kampanjer

Samarbeidet mellom de tilknyttede partiene er basert på viljen til å samarbeide for å fremme felles mål og politiske initiativer. Dette inkluderer:

4.3.1 Felles Kampanjer

Partiene kan samarbeide om felles kampanjer for å øke synligheten og påvirkningskraften.

Kampanjene kan adressere spesifikke politiske spørsmål som er i tråd med organisasjonens verdier og mål.

4.3.2 Koordinerte Politiske Handlinger

Organisasjonen kan samordne politiske handlinger, som lobbyvirksomhet eller deltakelse i valg, når partiene enes om viktige saker.

Koordineringen skjer i samsvar med prinsippet om selvstendig politisk beslutningstaking av hvert parti.

4.4 Demokratisk Beslutningstaking

Frihetsalliansen forplikter seg til å opprettholde en demokratisk beslutningsprosess på alle nivåer av organisasjonen. Dette inkluderer:

4.4.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen, som består av representanter fra alle tilknyttede partier, er det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen.

Beslutninger tas ved flertallsavstemning.

4.4.2 Styre

Styret, valgt av generalforsamlingen, er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.

Styret tar beslutninger i samsvar med retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.

4.5 Tilpasning og Endringer

Frihetsalliansen erkjenner viktigheten av tilpasning og evnen til å gjøre endringer når det er nødvendig. Endringer i organisasjonens struktur og retningslinjer kan gjennomføres gjennom demokratiske prosesser og medlemskonsultasjoner.

I kapittel 5 vil vi utforske hvordan Frihetsalliansen opererer i praksis, med fokus på de mekanismene som er på plass for å styrke samarbeidet mellom partiene.

Kapittel 5: Frihetsalliansen s Valgmodell

I dette kapittelet vil vi forklare hvordan valgmodellen til Frihetsalliansen fungerer, inkludert hvordan kandidater velges til felleslisten, hvordan mandater fordeles, og hvordan makten er organisert innenfor denne modellen.

5.1 Valg av Kandidater til Felleslisten

Før hvert valg vil medlemmene av Frihetsalliansen bestemme hvordan kandidatene til felleslisten skal velges. Denne prosessen kan variere fra parti til parti og frihetsalliansen har ikke noe med denne prosessen. Men det oppfordres selvsagt til demokratiske prinsipper i denne prosessen.

5.1.1 Kandidatprioritering

For å sikre en demokratisk og rettferdig representasjon på felleslisten, bruker Frihetsalliansen en modell som tar hensyn til medlemsmassen til hvert tilknyttet parti. Her er hvordan prosessen fungerer:

Prioritert rekkefølge basert på medlemsmasse: Listen starter med en representant fra hvert parti tilknyttet Frihetsalliansen. Partiet med størst medlemsmasse får sin representant øverst på listen, etterfulgt av partiet med nest størst medlemsmasse, og så videre. Dette sikrer at alle tilknyttede partier har en likeverdig sjanse til å være representert.

Repetisjon av rekkefølgen: Etter at en representant fra hvert parti er plassert på felleslisten, starter prosessen på nytt. Partiet med størst medlemsmasse får en ny representant på listen, etterfulgt av det neste største partiet osv. Dette gjentas til felleslisten er full.

Denne modellen for kandidatprioritering sørger for at de tilknyttede partiene blir rettferdig representert på felleslisten, uavhengig av størrelsen på hvert parti.

5.2 Mandatfordeling

Etter hvert valg vil Frihetsalliansen motta mandater basert på oppslutningen ved valget. Antallet mandater tildelt Frihetsalliansen  vil bli fordelt på de tilknyttede partiene basert på deres relative styrke i valget.

5.2.1 Mandatberegning

Mandatfordelingen vil være basert på en formel som tar hensyn til oppslutningen til hvert av de tilknyttede partiene i valget. Den nøyaktige formelen kan variere fra valg til valg og kan være avhengig av nasjonale eller regionale valglover.

5.2.2 Felleslisten

Frihetsalliansen vil stille med en fellesliste i valget, og mandatene som tildeles, blir fordelt mellom de tilknyttede partiene basert på deres relative styrke på denne felleslisten. Dette sikrer at mandatene blir tildelt proporsjonalt i henhold til oppslutningen om felleslisten.

5.3 Makten i Frihetsalliansen 

Makten i Frihetsalliansen er organisert på en måte som reflekterer prinsippene om demokrati og likeverdighet mellom de tilknyttede partiene. Her er noen viktige aspekter ved organisasjonen av makt:

5.3.1 Felles Beslutninger

Beslutninger som påvirker de tilknyttede partiene som helhet, blir tatt gjennom en felles beslutningsprosess. Dette kan inkludere beslutninger om valgstrategi, politiske plattformer, og andre saker av felles interesse. Hvert tilknyttet parti har en stemme i denne prosessen, uavhengig av størrelsen på partiet.

5.3.2 Autonomi for Tilknyttede Partier

Selv om Frihetsalliansen samarbeider om felles mål og verdier, beholder hvert tilknyttet parti sin autonomi når det gjelder interne saker og politikk. Dette sikrer at hvert parti kan representere sine medlemmers interesser og verdier uavhengig.

5.4 Oppdateringer i Valgmodellen

Endringer i valgmodellen til Frihetsalliansen kan forekomme gjennom demokratiske prosesser innen organisasjonen. Dette kan inkludere endringer i prosessen for kandidatprioritering, mandatfordeling, eller andre relevante aspekter ved valgmodellen. Endringer kan kun gjennomføres i samsvar med etablerte demokratiske regler og prosedyrer før valget.

Kapittel 6: Organisasjon og Struktur i Frihetsalliansen 

I dette kapittelet vil vi utforske organisasjonen og strukturen til Frihetsalliansen. Dette inkluderer hvordan beslutninger blir tatt, hvordan ledelsen er satt opp, og hvordan organisasjonen fungerer som en enhet til tross for mangfoldet av tilknyttede partier.

6.1 Beslutningsprosesser

6.1.1 Demokratisk Beslutningstaking

Frihetsalliansen opererer med et demokratisk beslutningssystem der alle tilknyttede partier har en likeverdig stemme. Dette sikrer at beslutningene som påvirker organisasjonen som helhet, er representative for alle partiene. Beslutninger tas gjennom en prosess med diskusjon og avstemning der hvert parti har muligheten til å uttrykke sine synspunkter.

6.1.2 Felles Beslutninger

“Felles Beslutninger” refererer til beslutninger som tas av Frihetsalliansen som en helhet. Dette inkluderer spørsmål og saker som berører organisasjonen som en helhet, samt politiske spørsmål der det er enighet blant tilknyttede partier om å representere en felles holdning.

“Felles Beslutninger” omfatter:

Organisasjonsanliggender: Dette kan inkludere endringer i organisasjonens struktur, vedtekter, eller interne prosedyrer. Beslutninger som angår hvordan organisasjonen fungerer som en enhet, tas gjennom konsensus eller demokratiske prosesser som involverer alle tilknyttede partier.

Politisk Samstemmighet: Når tilknyttede partier er enige om en felles politisk posisjon eller plattform, og velger å representere denne posisjonen under valg eller i offentlige uttalelser, regnes dette som en “Felles Beslutning.” Dette sikrer at organisasjonen handler samlet på spørsmål der partiene er enige.

Det er viktig å merke seg at “Felles Beslutninger” ikke omfatter:

Individuelle Partibeslutninger: Hvert tilknyttet parti beholder retten til å ta egne beslutninger og definere sin egen politiske plattform uavhengig av “Frihetsalliansen .”

Interne Partianliggender: Interne partispørsmål, inkludert endringer i partiledelse, partiprogrammer eller organisasjonsstruktur, ligger utenfor omfanget av “Felles Beslutninger” og forblir under det enkelte partis kontroll.

6.2 Ledelse

6.2.1 Ledergruppen

Frihetsalliansen har en ledergruppe sammensatt av representanter fra alle tilknyttede partier. Partilederne fra hvert enkelt tilknyttet parti er automatisk medlemmer av ledergruppen. Dermed er sammensetningen av ledergruppen et resultat av hvert enkelt partis demokratiske prosesser. Ledergruppen har ansvar for å koordinere organisasjonens aktiviteter, implementere beslutninger tatt av medlemspartiene, og representere organisasjonen utad.

6.2.2 Partiledere

Hvert tilknyttet parti beholder sin egen partiledelse og interne struktur. Partilederne har ansvar for å representere sine partier i ledergruppen, delta aktivt i beslutningsprosesser og bringe sine partiers perspektiver til organisasjonens ledelse.

6.3 Koordinering og Samarbeid

6.3.1 Felles Aktiviteter

Frihetsalliansen koordinerer aktiviteter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å fremme felles mål og politikk. Dette kan inkludere valgkampanjer, politiske arrangementer og offentlige uttalelser som er utformet for å fremme organisasjonens verdier.

6.3.2 Interpartisamarbeid

Tilknyttede partier oppfordres til å samarbeide aktivt med hverandre på alle nivåer for å oppnå målene til Frihetsalliansen. Dette kan inkludere felles valgkampanjer, politiske initiativer og samarbeid i nasjonale og lokale forsamlinger.

Kapittel 7: Medlemskap og Tilslutning

Medlemskap og tilslutning til Frihetsalliansen er en sentral del av organisasjonens struktur og formål. Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan politiske grupper og partier kan bli medlemmer av Frihetsalliansen og hva dette medlemskapet innebærer.

7.1 Medlemskapskriterier

For å bli medlem av Frihetsalliansen, , må politiske grupper og partier oppfylle visse kriterier som er utformet for å sikre at medlemskapet er i tråd med organisasjonens verdier og mål. Følgende kriterier gjelder for medlemskap:

7.1.1 Deling av Grunnleggende Verdier

Medlemsgrupper må dele de grunnleggende verdiene som ligger til grunn for Frihetsalliansen. Dette inkluderer troen på Frihet, Suverenitet, Demokrati, Nasjonal Selvråderett, og Ytringsfrihet som sentrale prinsipper i politisk arbeid.

7.1.2 Politisk Uavhengighet

Medlemmene må opprettholde sin politiske uavhengighet og beholde retten til å utvikle og vedta egne partiprogrammer og politikk. Frihetsalliansen respekterer hvert medlems rett til å representere sine medlemmers interesser uavhengig.

7.1.3 Demokratisk Prosess

Medlemsgruppene må ha demokratiske prosesser for beslutningstaking og representasjon. Dette inkluderer regelmessige valg av ledere og åpne beslutningsprosesser som involverer medlemmene.

7.2 Søknadsprosess

Søknadsprosessen for medlemskap i Frihetsalliansen innebærer følgende trinn:

7.2.1 Vedtak fra Partiet

For å søke om medlemskap må politiske partier sende inn et vedtak fra sitt eget parti som indikerer at de ønsker å bli med i Frihetsalliansen, . Dette vedtaket er tilstrekkelig som søknad og bør inneholde partiets politiske plattform, verdier, og formål.

7.2.2 Vurdering og Avgjørelse

Organisasjonens ledelse vil foreta en demokratisk votering for å avgjøre om partiet oppfyller medlemskapskriteriene og derfor aksepteres som medlem. Vurderingen vil basere seg på partiets vedtak og eventuelle tilleggsinformasjon som partiet velger å inkludere.

7.3 Fordeler ved Medlemskap

Medlemskap i Frihetsalliansen, , gir politiske grupper og partier flere fordeler og muligheter:

7.3.1 Samling av Resursser

Medlemmer har tilgang til felles ressurser og ekspertise som kan hjelpe dem i deres politiske arbeid. Dette kan inkludere rådgivning, støtte ved valgkampanjer, og tilgang til politisk nettverk.

7.3.2 Felles Påvirkning

Gjennom medlemskapet har politiske grupper og partier muligheten til å samarbeide og påvirke nasjonale beslutningsprosesser mer effektivt enn de kunne gjort hver for seg. Dette gir økt påvirkningskraft i tråd med organisasjonens verdier.

7.3.3 Politisk Synlighet

Medlemskap gir politiske grupper økt synlighet og legitimitet som del av en bredere politisk allianse som deler felles mål og verdier.

7.3.4 Samarbeid og Koordinering

Medlemmer har muligheten til å delta i felles kampanjer, politiske initiativer, og samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette gir en plattform for effektivt samarbeid mellom politiske grupper og partier.

7.4 Opprettholdelse av Medlemskap

For å opprettholde sitt medlemskap i Frihetsalliansen, , må politiske grupper og partier fortsette å opprettholde medlemskapskriteriene og delta aktivt i organisasjonens aktiviteter og beslutningsprosesser.

Legg igjen en kommentar