Hvor stopper ytringsfriheten?

PDK

Selv om vi alle blir født med ulike evner, interesser og forutsetninger, er det vårt grunnleggende syn at mennesker skal ha frihet til å velge sin skjebne og utvikle sine talenter i trygg og hensynsfull samhandling med andre mennesker. Bilde: Document.no

Hvor starter og stopper ytringsfriheten?

Document.no
«Leder i Partiet De Kristne, Erik Selle, er en jevnlig gjest og vi utveksler tanker om det som hender. Selvsagt ruver Ukraina. Vi filosoferer over at folk synes å leve i forskjellige verdener. De som følger norske hovedstrømsmedier får ikke øye på at det finnes andre perspektiv på krigen.

Det gjelder ikke bare Ukraina, men også pandemien. Folk lever i forskjellige verdener. Vi lever i en oppbruddstid. Noen mener det er illojalt, men man kan ikke moralisere over en utvikling som er så bred og dyp.»

Stat og individ

Et velfungerende samfunn består av ulike aktører som alle har hver sin rolle å spille, og hvert sitt naturlige mandat. Partiet De Kristne ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige og avgrenset, slik at ingen av aktørene går utover sitt mandat eller vokser ut over sine grenser på bekostning av andre.

Staten

Vårt ideal er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Partiet De Kristne mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

Det sivile samfunn

Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner som uavhengig av staten, og uten tanke på profitt, engasjerer seg for felles interesser og formål. De tilhører den private sfære, og er i minst mulig grad styrt og finansiert av staten. Det kan eksempelvis være menigheter, idrettslag, fagforeninger eller sosiale bevegelser. Det sivile samfunn er på mange måter det “egentlige” samfunnet, der viktige samfunnsoppgaver løses med pasjon og mangfold, og der meninger og opposisjon dannes.

Det sivile samfunn skal ha frihet og handlingsrom til å løse viktige sosiale oppgaver. Skape arenaer for fellesskap og danne meninger i det offentlige rom. Partiet De Kristne mener at et sterkt og levende sivilt samfunn er den beste garanti for et vitalt fellesskap og et pulserende demokrati, og vi ønsker at flest mulig av samfunnets oppgaver skal løses i og av det sivile samfunn.

Markedet

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Partiet De Kristne at det frie marked har vist sin egnethet for å skape vekst og fremgang for folk flest. Markedet er der verdier skapes, og markedet er det sivile samfunnets viktigste verktøy for å løse en rekke felles oppgaver og dekke fellesskapets behov.

Partiet De Kristne anerkjenner behovet for en viss statlig regulering av markedskreftene. Først og fremst for å sikre reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og utnyttelse av arbeidstakere. Partiet De Kristne vil føre en økonomisk politikk som skaper langsiktige verdier på en bærekraftig måte. Gjennom satsing på kunnskap og gode og forutsigbare vilkår for næringslivet. Vil vi ha som langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsindustrien.

Se også:

Document.no skriver:

«Erik Selle har evnen til å se en sak fra flere sider. Han er sjokkert over Putins fremstøt inn i Ukraina, men han er også betenkt over at Vesten i flokk kaster ut, ikke bare russiske selskaper, men også russere som personer. Alle mennesker trenger en retrettmulighet, sier Selle.

Han forstår ikke at det ikke ble bygget videre på det som kom frem i samtalen mellom Macron og Putin: Russland kan få Krim og de to områdene Luhansk og Donetsk. Pluss et løfte om at Ukraina ikke skal bli med i Nato. Det kan være nok til at Putin kan trekke seg ut, men vi vet ikke om Zelenskyj og hans nærmeste vil godta en slik løsning.

Det vi har grunn til å frykte er at uten en slik løsning vil krigen eskalere.

Historieløsheten preger vår tid. Putin reoresenterer ikke russerne. Han gjør vold også på deres kultur og identitet. Russland har levert store bidrag til verdenskulturen: Dostojevskij, Tolstoy, Gogol, Solsjenitsyn. Hvor er bevisstheten om disse i dag? Den som glemmer historien, er dømt til å gjenta den, for å sitere en berømt filosof.»

The post Hvor stopper ytringsfriheten? appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK