TROR DU DET ER OVER? NEI – DET ER NÅ KAMPEN STARTER

Fred Johs Blogspot

– De som tror at pandemien er over nå – er rett og slett ekstremt naive

Hva verken myndigheter eller mainstream media (MSM) vil fortelle deg noe som helst om. AGENDAEN BAK hele denne pandemibløffen

Og langt mindre vil dem fortelle om opprøret som nå er verdensomspennende og som omfatter i tillegg til kraftige demonstrasjoner verden over, også store – veldig store – convoier med truckers. Denne siste delen av folkets protest startet i Canada med nå over 100.000 truckers, og er også nå verdensomspennende – inkludert Norge

Fred Johs

Publisert den 17.02.2022 Kl: 18.30

Av Fred Johs

Det kom en pressemelding fra den norske «regjeringen» den 1. februar, hvor dem sikkert kom med et gladbudskap for mange nordmenn ved å si at dem for tiden gikk bort fra nasjonale krav om både maskekrav og restriksjoner i forhold til restauranter osv… – og sauene (les folket) jubler over at nå er det over…

Men er det det?

Nei – et veldig klart – NEI –

Denne pressekonferansen varte i 1 time og 40 minutter og inneholdt alt det fantastiske som folket ville høre – ENDELIG SKULLE DET BLI SLUTT PÅ RESTRIKSJONER og «livet vende tilbake til normalen» – Ja livet er herlig… ikke sant?

– Hvor mange fikk med seg de 9 sekundene regjeringen spanderte på denne konferansen til folket om hva dem egentlig har som mål?

Nemlig et helt annet budskap. Så kan en stille seg spørsmålet; Var resten av «pressekonferansen» en form for skuespill, eller var det en snuoperasjon?

– NEI – Det var en vel planlagt, timet og tilrettelagt operasjon, som «Egon Olsen» i Olsenbanden – ville sagt det…

Først kommer det en godt innpakket «bombe» vedrørende «Coronapass» som får noen folk til å reagere – for så nærmest komme med en slags dementi om «situasjonen i landet» for å få folket eller sauene til å senke skuldrene igjen…. Et velkjent triks innen politikken og blant politikere over største delen av verden – og det virker hver gang – og sauene legger seg nedpå igjen og lukker sine ører for hva som faktisk kommer. Trist – men så enkel er folket her i steinrøysen, lik det eller ikke.

Så – hva er det denne «regjeringen» ikke vil at du skal tenke så mye på? Er det kanskje denne delen av presse-konferansen (som altså varte i 1 time og 40 minutter) hvor dem spanderte knappe 9 sekunder av sin tid til å fortelle om hva som faktisk planlegges, og som sikkert vil få de fleste oppegående tenkende mennesker til å sette kaffen i halsen?

Av en pressekonferanse holdt av «regjeringen» på 1 time og 40 minutter, spanderte dem bortimot 9 sekunder på å fortelle om den virkelige agendaen bak og hva som planlegges mot folket.

Det er ikke bare planlagt – det er allerede ute på høring om lovendring, og som den «nye tradisjonen» tro – er det svært kort svarfrist med innvendinger.

Vi har gått fra en rettsstat som er totalt satt til side – til en «smittevernstat» hvor alt av lovverk inkludert vår Grunnlov, er satt til side.

– Med andre ord; Fra et demokrati til et diktatur. Alt for å tekkes sine globalist ledere i Davos – WEF (World Economic Forum) med arkitekten bak; Klaus Schwab. Vi må etter hvert forstå at nærmest samtlige av dagens parasitter og yrkeskriminelle (ofte omtalt som politikere) har gått i samme skole hos WEF og er såkalte «junior-ledere» i WEFinkludert vår egen kongefamilie som er svært godt representert ved kronprinsen og hans frue.

Samtidig og nærmest parallelt med pressekonferansen, går PST ut og kommer med uttalelser som burde få de fleste til å reagere.

Folk eller personer som ikke er nærmest 100% «enig» med statens tragiske håndteringer – er ANTI-STATLIG og blir regnet som HØYREEKSTREME – Underforstått; At alle vi som ser farene og gir advarsler om hva som kommer, er regnet som en trussel mot staten… — Hvilken signaler gir dette til folket? Kanskje det er på tide å tenke litt selv hva dette dreier seg om?

Fra min venn: Ole-John Saga

Coronapasset myndighetene skal snikinføre vil blant annet bidra til dette:

  • Smittevern foran menneskerettigheter.
  • Barn skal kunne tvangs vaksineres med eksperimentelle vaksiner.
  • Tvungen isolasjon.
  • Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken (DVs alle som ikke har tatt boosterdose, for det å være «fullvaksinert» er tidsbegrenset).

Utelivsbransjen som har forlangt Coronapass får viljen sin.

“Høringsnotatet om forlengelse av reglene om koronasertifikat beskrives av myndighetene som noe man skal ha i beredskap til neste krise knyttet til en pandemi. Det er allikevel interessant å lese noen av punktene i høringsnotatet, som avslører hvilke tiltak myndighetene ønsker å ha tilgjengelig i verktøyskuffen.

Vi har plukket ut noen eksempler, hele høringsnotatet kan leses via denne linken.

1: Tvangsvaksinering

På side 10 kan man lese følgende:

Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”

2: Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn

Videre beskrives muligheten for å isolere uvaksinerte personer, og muligheten for tvangsvaksinering gjentas.

“Dersom et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.”

Det at uvaksinerte skal kunne nektes deltagelse i barnehage og skoler, innebærer at regjeringen ser for seg en situasjon hvor krav om vaksinering av barn helt ned i barnehagealder kan være en mulighet. Det kan tolkes dithen at dette også gjelder for hastegodkjente vaksiner. Side 23:

“Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.”

3: Smittevern foran menneskerettigheter

På side 11 beskrives hvordan myndighetene kan innføre nasjonalt koronasertifikat.

Departementet er i andre ledd gitt myndighet til å gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat.

I forbindelse med menneskerettighetene kontra smitteverntiltak vil sistnevnte kunne tildeles forrang, står det på side 12.

“Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.”

Her kan myndighetene finne støtte i en storkammerdom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fra april 2021. Dommen «trekker opp enkelte rammer for statens handlingsrom til å knytte rettsvirkninger til vaksinestatus, som også vil kunne ha overføringsverdi til differensierte smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat. Spørsmålet for domstolen var om obligatorisk barnevaksinering og utelukkelse fra for eksempel barnehager for barn som foreldrene velger å ikke vaksinere, krenker retten til respekt for privatlivet etter EMK artikkel 8. Domstolen kom (med 16 mot 1 stemme) til at dette var innenfor rammene av artikkel 8.»

Dommen bekrefter at statene har en vid skjønnsmargin i spørsmål om for eksempel å stille vaksinering som vilkår for goder. Så vidt departementet kjenner til, har EMD aldri kommet til at obligatorisk vaksinering eller krav om vaksinering som vilkår for ulike tjenester, medfører krenkelse av EMK.”

Det framgår også at smittevernhensyn gir regjeringen rett til å bryte med andre grunnleggende rettigheter, som forsamlingsfriheten.

“En eventuell avgrensning av smitteverntiltak som medfører at muligheten til å delta i ulike forsamlinger begrenses for personer som ikke innehar koronasertifikat, vil gripe inn i retten til forsamlingsfrihet. Når det gjelder vilkårene for å gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, vises det til omtalen ovenfor av adgangen til å gripe inn i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem og retten til religionsfrihet.”

Tidlig i januar 2021 ble det kjent at regjeringen utredet muligheten for portforbud. Regjeringen måtte legge planene på is på grunn av de negative reaksjonene forslaget ble møtt med.

“Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.”

4: Vaksinepass i utelivet Det er flere interessante passasjer i høringsnotatet. Side 39 åpner for vaksinepass i utelivet.

5: Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken

På side 30 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv.

“Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn.

Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”

Dette er bare et utvalg av tiltak som vurderes i høringsnotatet, og som ved neste situasjon som defineres som en pandemi kan brukes av myndighetene med henvisning til norsk lov.

Høringsfristen er 4. mars. Av en eller annen grunn er ikke innsendte høringssvar lesbare på regjeringens sider. Kun et innsendt svar fra en person uten navn er synlig. Det blir hevdet at dette skyldes at høringssvar fra navngitte personer og institusjoner holdes skjult.” https://www.regjeringen.no/contentassets/62b71bef9d6e4ad6b5a6c3aed6159664/horingsnotat-koronasertifikat-siste-versjon.pdf

De som tror at pandemien er over nå er rett og slett ekstremt naive. Myndighetene SKAL innføre coronapass, eller rettere sagt et lydighetspass, og det hjelper ikke om du har tatt 3 vaksiner, for de vaksinene du har tatt og gyldigheten av dem er tidsbegrenset, slik at du hele tiden må ta nye uprøvde og eksperimentelle vaksiner for at du skal være fullvaksinert. Dvs at hvis man ikke har tatt ei boosterdose da er man å regne som uvaksinert:

“Regjeringen har besluttet at det nasjonale coronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, skriver de i en pressemelding. Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk nå, men skal være tilgjengelig slik at kommunene har anledning til å beslutte å ta det i bruk lokalt, opplyser regjeringen. Endringene vil føre til at noen som tidligere har hatt grønt sertifikat, nå vil få rødt på den nasjonale kontrollsiden dersom gyldigheten for grunnvaksinasjon på 270 dager er utløpt og de ikke har fått en oppfriskningsdose.” https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/endring-i-coronasertifikatet.7qtJv5YVR?utm_source=share-btn&fbclid=IwAR3gyNduHt5ncZ5MJDI4J3blD7uEp6ulrF47DZwhZc6brSG1Q6h_b1d8zbg

Stor takk til Ole-John Saga. Du kan følge Ole-John via hans egen blogg hvor du vil finne mange gode artikler: olehartattordet

——————-

Når i historien har de som har bedrevet sensur av andres mening vært “the good guys”?

Personlig applauderer jeg “Truckers for freedom” over hele verden.

Dette handler ikke om vaksine eller ikke, det handler om menneskers rett til å velge. Det er ikke politikk som er det viktigste, men kampen for menneskerettigheter og frihet for alle mennesker i framtiden.

I Canada rømte statsminister Trudeau og gjemte seg da demonstrantene kom til Ottawa. Sånn skal det være:

Dersom myndighetene er redd for folket, da har du et demokrati.

Om folket er redd for myndighetene, da er det et tyranni!

Herodes Falsk

Hva med vaksine skadde verden over… Er folket egentlig klar over skadeomfanget? Neppe – men her er tallene. Studer tallene for Amerika og Europa – Det er nettopp disse to kontinentene som har blitt overkjørt med denne giften.

Tallmateriale fra WHO – Hentet hos Einar Jan Larsen

DET ER NÅ KAMPEN STARTER

Når Norske medier som er synkronisert med de internasjonale mediene – skal fortelle om hva som faktisk rører seg hos folket verden over….:

  • En håndfull demonstranter!
  • Noen ytterliggående Høyreekstremister
  • Ytterliggående Høyreekstremister knuser vinduer og bare gjør hærverk
  • En ubetydelig minoritet bestående av ekstremister som ikke representerer landet og landets verdier.

Her er denne håndfulle – disse ganske få ytterliggående fra ytre høyrefløy og som bare gjør hærverk og pøbelstreker – og som bare er en liten ubetydelig minoritet som ikke representerer folket:

Trykk på bilde for å komme til video.

Det er dags for folket å våkne nå – og møte opp til vår egen norske versjon: – FREEDOM CONVOY NORWAY – som samles i Oslo den 19. Februar

Påmelding kan gjøres via Freedom Convoy Norway 2022 ??

Folket må samle seg nå – Forstå hva som faktisk er på vei til å skje, og som vi har varslet om i så lang tid…

Nå er vi der.

Det er nå kampen virkelig starter for vår frihet og selvstendighet for både oss selv og alle våre barn og etterkommere. Det er nå vi kan sette standarden for hva disse yrkesparasittene på stortinget kan tillate seg.

VI MÅ ALDRI TILLATE DETTE CORONASERTIFIKATET

———————–

Du kan nå følge Fred Johs også på Telegram:Fred Johs Blogspot

Vil gjerne høre dine meninger /kommentarer til artikkelen – uansett standpunkt. Dine meninger og tanker er verdifulle – så legg inn dine kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Ser frem til en konstruktiv debatt  – Ha en fin kveld.

Det er mulig å kommentere ved bruk av WordPress – Google – Twitter eller Face-Book konto. Kommentarfeltet er i bunnen av siden.

Du kan følge bloggen via Email, ved å legge denne inn i feltet nedenfor.

Denne bloggen kjøres uten reklame, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Om du liker hva du leser og finner i denne bloggen, vil vi sette stor pris på alle bidrag som kan hjelpe å dekke de løpende kostnadene. Takk til dere alle.

Make a one-time donation

Your contribution is appreciated.

Donate


Make a monthly donation

Your contribution is appreciated.

Donate monthly


Make a yearly donation

Your contribution is appreciated.

Donate yearly

Les artikkelen direkte fra kilden