Når smittevern blir uforståelig

binders.info

En gruppe leger, professorer og forskere skriver i DN – mot regjeringens forslag om utvidet og forlenget bruk av koronapass.

Man kan undres over hva som er regjeringens hensikt med dette forslaget. All den den tid den såkalte pandemien for alle praktiske formål er over. Og når vi vet at “vaksinene” har begrenset effekt mot både smitte og sykdom.

Det vi vet er at EU og World Economic Forum har en agenda om å innføre digitale pass for alle innbyggere. Et pass som etterhvert vil kunne benyttes på liknende vis som kinesernes social-credit pass. Der man på totalitært og udemokratisk vis kontrollerer og overvåker innbyggerne på en måte som får George Orwells 1984 til å fremstå som en forsiktig “oppvarming”.

Forslaget til lovendring lå ute til høring i tre uker med svarfrist 4. mars. Bindersinitiativet er blant de 20000+ som har gitt høringssvar innen fristen.

Les hvilke høringssvar som er kommet inn her: Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat – regjeringen.no

Utdrag fra den omtalte artikkelen i DN – Innlegg om nye koronaregler: Når smittevern blir uforståelig | DN;

“Det nye med forslaget er at koronasertifikat ikke kun kan brukes i forbindelse med lettelser etter nedstenging, men til å differensiere mellom vaksinerte og uvaksinerte for alle tiltak. Smittevernreglene gir allerede rom for denne differensieringen, og sertifikatet er virkemiddelet for å påvise vaksinestatus.

Det juridiske grunnlaget for at inngripende tiltak kan igangsettes er imidlertid at koronaviruset er definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Gitt dagens kunnskap om sykdomsbyrden er det vanskelig å se at grunnlaget for at dette er til stede.

Regjeringens forslag fortsetter dermed den glidningen vi har opplevd av hva befolkningen skal beskyttes mot. Det handlet opprinnelig om død, deretter om alvorlig sykdom. Så ble det sykehusene og til slutt kommunehelsetjenesten det handlet om – og nå til sist sykefravær.

I dette høringsnotatet innføres noe nytt igjen: «Parallelle utbrudd». Det er summen av sykdomsbyrde hvis flere ting inntreffer samtidig.

“Det er til dels radikale former for forskjellsbehandling av befolkningen det er snakk om. For eksempel:

«Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

Videre at «personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder».

Og barn «kan nektes deltagelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole».

Det vi har kunnskap om etter hvert som koronavaksinasjonen har skutt fart, er at de ikke forhindrer smitte. Vaksinerte kan like fullt bli smittet og smitte videre. Det er med andre ord ingen forskjell mellom de som er vaksinerte og de som ikke er vaksinerte med hensyn til videre smitte.”

“Det viser seg at regjeringen nå ikke mener det er avgjørende om det er et godt kunnskapsgrunnlag for tiltaket, slik smittevernloven krever. I notatet står det: «Kravet skal imidlertid ikke tolkes for strengt, og det er ikke krav om bevist vitenskapelig effekt av tiltaket». Dette er et brudd med kunnskapsbasert praksis, grunnpilaren i medisin.

Det kan altså se ut som om regjeringen med dette ønsker regler som gjør det mulig å differensiere befolkningen på grunnlag av vaksinestatus uten at det kan dokumenteres at det gir et bedre smittevern.”

Les artikkelen direkte fra binders.info