Bruken av koronasertifikatet skal forlenges

binders.info

De fleste er enige om at et koronasertifikat vil ha lite for seg hvis det ikke hindrer smitte. Vaksinerte har vist seg å smitte videre, og de kan også bli innlagt med korona.

Uansett hvor effektivt koronasertifikatet er, vil det være et svært inngripende tiltak i vanlige folks liv. Hvis man trenger et gyldig sertifikat for å delta på arrangementer, besøke cafeer og restauranter, eller til å med for å gå på jobb, er det lett å se for seg at en gruppe av befolkningen vil bli utestengt og fryst ut av fellesskapet. Mange blir nå diskriminert på grunn av private helsevalg som de har gjort av forskjellige årsaker, og for sin egen del.

Dette er langt fra de tankene vi har vokst opp med i Norge om at alle skal inkluderes og respekteres, og ha muligheten til å ta egne valg for seg selv og sitt liv. Allikevel er det dette myndighetene nå legger til rette for når de sender et forslag om forlengelse av bruken av koronasertifikatet ut på høring. De vil forlenge bruken av koronasertifikatet til 30. juni 2023.

Under følger noen utdrag, tatt direkte fra Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat, som viser hva dette vil føre til:
 

*Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en 
allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av 
den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Tvangsvaksinering kan bli en realitet.

*Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan depar-
tementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.

De som ikke er vaksinert kan bli nødt til å oppholde seg innenfor bestemte områder. De kan bli stengt ute fra barnehage og skole og nektet å ta kollektivtransport. De blir nektet samvær med andre.

*Vi må være forberedt på en endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge tiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne reagere effektivt. Departementet ønsker derfor å få høringsinstansenes innspill til spørsmålet om forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om bruk av koronasertifikater, slik at det også etter 1. juli 2022 vil være mulig oppstille krav om at koronastatus dokumenteres med koronasertifikat.

Selv om vi nå gjennomgår en mild variant av korona, og regjeringen har bestemt at de skal fjerne alle tiltak, jobbes det allikevel med et sertifikat som skal skille vaksinerte fra uvaksinerte. Dette til tross for at det har vist seg at vaksinerte også kan bli smittet av korona og smitte videre. Myndighetene har hele tiden sagt at tiltakenes kostnad må stå i forhold til nytten. I dette tilfellet blir et inngripende tiltak innført med mål om å begrense smitten, selv om man helt klart ser at det ikke vil ha noen positiv smittebegrensende effekt. Det vil derimot skape et samfunn preget av utestengelse og splittelse.

*Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.

Uvaksinerte blir nektet adgang til offentlige, sosiale møteplasser.

*Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det foreksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.

Uvaksinerte vil stå i fare for å miste jobb på grunn av sitt eget helsevalg.
 
 

Hvorfor er dette viktig, også for deg som allerede er vaksinert?

Les hele høringsnotatet selv, på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/contentassets/62b71bef9d6e4ad6b5a6c3aed6159664/horingsnotat-koronasertifikat-siste-versjon.pdf

Hva kan du gjøre?

Vil du sende inn et høringssvar på myndighetenes forslag til forlenging av bruken av koronasertifikatet? 

Høringssvaret behøver ikke være langt, komplisert og formelt i språket. Det viktigste er at det er tydelig hva du mener. Dine motforestillinger, spørsmål og protester må komme tydelig frem.

Høringsfristen er 4.mars, skriv inn i god tid. Det trenger ikke ta mer enn et par minutter.

 

Du kan gå frem på denne måten:

1. Skriv svaret ditt først. Ved å gå til denne siden https://www.regjeringen.no/…/horingsnotat…/id2900763/ og trykke på «Send inn høringssvar»

2. Fyll inn epostadresse og navn. Merk om du vil være anonym (du må oppgi navn og epost uansett, men det blir ikke offentliggjort)

3. Velg svartype «Med merknader».

4. Gi høringssvaret ditt en tittel. f.eks «Nei til koronasertifikat»

5. Kopier inn svaret ditt i det åpne feltet under, eller last det opp som vedlegg i feltet under.

6. Huk av for at du aksepterer vilkårene, og trykk «Send inn».”

Høringsrunden er vår mulighet til å komme med innvendinger mot departementets planer og argumentere for vårt syn.

19. mars blir det en ny verdensomspennende demonstrasjon mot koronatiltakene. På demonstrasjonene i november, desember og januar var Karl Johans gate i Oslo fylt opp med tusenivs av mennesker som gikk i fakkeltog i protest mot koronasertifikatet. I mars blir 7 andre byer i Norge også med på demonstrasjonen.

Les artikkelen direkte fra binders.info