Derimot: Norges selvstendighet oppgis. USA får 8 nye militærbaser i Norge

Derimot.no

derimot.no:

I dag (02.02.24) har Forsvarsminister Bjørn Arild Gram undertegnet en avtale om opprettelse av åtte nye amerikanske militærbaser på norsk territorium.

Av Terje Alnes

Det burde vært toppsaken i alle nyhetskanaler, men det er knapt nevnt noe sted ennå: USAs militære har i dag fått norske myndigheters tillatelse til å etablere såkalte «omforente områder» på Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

«Omforente områder» er en orwellsk omskriving som skjuler hva det egentlig dreier seg om, nemlig amerikanske militærbaser.

Innlegget er hentet fra Spartakus

I juni 2022 ga Stortinget sin tilslutning til «Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid» (Baseavtalen). Avtalen ga USA rett til å etablere fire slike baser på norsk jord, og kom i stand på amerikansk initiativ. Opprinnelig ville USA ha tilgang til 20 baser i Norge, men Solberg-regjeringen gikk da med på å gi tillatelse til fire – Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

I avtalen slås det imidlertid fast at det på et senere tidspunkt kunne være aktuelt å la USA etablere flere baser på norsk jord. Nå er det skjedd, og USAs militære får i alt 12 områder på norsk territorium der de kan etablere seg militært.

Les ogsåBaseavtalen og USAs globale strategi

Forsvarsministeren begrunner signering med «dagens sikkerhetspolitiske situasjon». Avtalen vil bli sendt på høring, og den vil bli oversendt Stortinget med sikte på å innhente samtykke til inngåelsen. Det er liten grunn til å tro at Stortinget vil si nei, all den tid den samme forsamlingen med klart flertall vedtok Baseavtalen i 2022. Den gang stemte MDG, SV og Rødt imot. Den lille spenningen må være om de samme partiene sier nei til denne utvidelsen.

Det må her presiseres at disse avtalene ikke har noe med NATO å gjøre, dette er bilaterale avtaler mellom Norge og USA.

Norge er redusert til et protektorat under USA


Regjeringen og Stortingsflertallet vil gjøre alt de kan for å avdramatisere hva avtalen innebærer, noe den bisarre betegnelsen «omforente områder» viser. Men det regjeringen gjør er en fullstendig kapitulasjon overfor amerikansk press.

I realiteten er Norge nå redusert til et protektorat under USA. I følge Store Norske Leksikon er et protektorat et folkerettslig forhold bygd på en traktat, hvor en sterk stat påtar seg å beskytte en svakere stat og ivareta dens interesser overfor andre stater.

Avtalene betyr en reell avståelse av norsk suverenitet og full frihet for USA til å bruke norsk territorium som springbrett for sine militære operasjoner, uten at norske myndigheter har noe de skal ha sagt.

USA gis rett til uhindret tilgang og bruk av disse 12 områdene på norsk jord. Etter særskilt avtale kan deler av områdene stilles til eksklusiv amerikansk disposisjon, herunder oppstilling og utplassering av styrker og materiell. USA gis tillatelse til å kontrollere tilgangen til de delene av «omforente områder» der det er avtalt eksklusiv amerikansk bruksrett.

I avtalens artikkel XI punkt 3 står det: «Det skal ikke gjennomføres ombordstigning eller kontroll av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, uten etter samtykke fra USA.» Et slikt «samtykke» vil amerikanerne selvsagt aldri gi.

Vi har altså ingen muligheter til å kontrollere hva amerikanerne tar med seg inn og oppbevarer på disse basene. Norske myndigheter gir fra seg ansvaret for hva amerikanerne lagrer på norsk jord.

Les også: Amerikanske atomvåpen på Rygge

Den livsfarlige militariseringen av Norden

Dagens utvidelse av Baseavtalen fra 2022 kommer rett etter at alle de nordiske landene har signert tilsvarende avtaler. USA etablerer seg nå med militærbaser i Norge, Danmark, Sverige og Finland. I alt dreier det seg om 47 (!) militærbaser, fordelt på 12 i Norge, 17 i Sverige3 i Danmark og 15 i Finland.

Samlet gir dette USA en massiv militær tilstedeværelse i Norden. De nordiske landene har sagt et definitivt farvel til en forsvarspolitikk som har lagt fast siden NATO ble grunnlagt i 1949. Svensk og finsk NATO-medlemskap var et politisk jordskjelv, disse bilaterale avtalene får skjelvet til å øke dramatisk i styrke.

I praksis betyr dette at Norden som blokk frasier seg nasjonal styring over forsvarspolitikken og legger sin skjebne i USAs hender.

Kilder:
«Enighet med USA om å oppetter flere omforente områder», regjeringen.no 02.02.24, «Tilleggsavtale mellom kongeriket Norges regjering og Amerikas Forente Staters regjering om forsvarssamarbeid», regjeringen.no 16.04.21, «Amerikanske styrker får benytte 17 baser i Sverige», forsvaretsforum.no 06.12.23, “US Granted Access to 15 Military Bases in Finland Under New Deal”, antiwar.com 18.12.23, «Danmark har inngått forsvarsavtale med USA», forsvaretsforum.no 19.12.23

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar