BREAKING: NORSK HØYESTERETTSJUSTITUARIUS STILLES NÅ FOR RIKSRETT!

nononsensenews.org

Nononsensenews.org:

Norsk høyesterettsjustituarius, Toril Marie Øie. Foto av Tore Sætre – Eget verk. Lisens: CC BY-SA 4.0, (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56388427)

areOK, jeg våger skrive om denne saken nå, skjønt det er j… vanskelig å garantere autentisitet i disse dager. Saken gjelder følgende: Lederen av landets øverste domstol, Toril Marie Øie, hevdes å ha blitt ansatt på omstridt grunnlag i 2016, av den gangs justisminister Anders Anundsen (FrP). I tiden etter 2016-konstitusjoneringen av Øie som leder av norsk høyesterett, har Norge også tapt et stort antall saker i menneskerettsdomstolen. Spesielt hva angår barnevernssaker. Viljen til reparasjon etter menneskerettdommene har imidlertid vært svært liten. Det er derfor et spørsmål om Øies habilitet; har hun brutt sine konstitusjonelle plikter?

I utnevnelsen av Øie, som hevdes å stride mot Grunnloven § 95, fastslås det at — sitat:
Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhengig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Rettargangen skal vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje rettsmøtet dersom omsynet til privatlivet til partane eller tungtvegande allmenne interesser krev det.
Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane og dommarane er uavhengige og upartiske.’

Sitat slutt. (Relevant uthevning gjort av meg).

Slik ståa er i dag, finner det sted domsavsigelser i norsk Høyesterett som går i mot bevisførselen. Dette er garantert relatert til det faktum at Norge også har tapt et stort antall saker i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Men disse domfellelsene i menneskerettsdomstolen synes ikke å ha noen større innvirkning på storfamilien som p.t. styrer de norske domstolene. Den norske stat blåser åpenbart i både menneskerettsdomstolen og dens domfellelser, noe som toppet seg under saken til Trude Lobben.

Per i dag må vi være vitne til det ene justismordet etter det andre i norske rettslokaler, og i denne sammenheng er Toril Øie bl.a. ansvarlig for fengsling av 40- 50 uskyldige mennesker i forbindelse med NAV- rettsskandalen. Med dette hevdes det at Øie har brutt sine konstitusjonelle plikter, og at kriteriene etter Ansvarlighetsloven § 17 er oppfylt. Denne paragrafen fastslår følgende — sitat:

Det medlem av Høiesterett, som
a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett,
b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,
c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett er medlem av Riksretten.

Sitat slutt.

Riksretten dømmer i første og siste instans i de sakene som Stortinget reiser mot medlemmer av statsrådet, Høyesterett eller Stortinget for forhold hvor konstitusjonelle plikter mistenkes brutt. Det er nå vurdert å være grunnlag for å stille Øie for Riksrett etter Grunnloven § 86, basert på påstått manglende habilitet. Strafferammen er 10 år.

Dommere i Riksretten skal normalt bestå av 6 medlemmer valgt av Stortinget, og i tillegg de 5 etter embetsalder eldste fast utnevnte medlemmene av Høgsterett. Lederen av høyesterett skal være blant de sistnevnte 5, men akkurat det går ikke i denne saken siden saksøkte er leder av begge de to høyeste domstolene i Norge; Riksretten og Høyesterett.

Alt mot normalt: Rettssikkerhetsprisen for 2020 ble tildelt bl.a. Øie, sammen med daværende stortingspresident, statsminister og generalsekretær i Norsk Presseforbund. Foto: Stortinget.

Mon tro om vi her er vitne til begynnelsen på punkteringen av den norske, rettslige pussbyllen? Jeg snakker her om avsløringen av et nettverk som lenge har skaltet og valtet med utfallet av rettssaker innenfor landets grenser. La oss håpe det, for slik det har vært fram til nå, har ikke nordmenn hatt noen reell rettssikkerhet… At Øie var med å vinne rettssikkerhetsprisen for 2020, tja, det viser vel bare hvor lite verdt disse prisene er.

Følg med på pressekonferansen torsdag 12. mai 2022 klokka 12 her, og sjekk den skriftlige informasjonen om saken til kontrollkomitéen her.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til jobben vår i ekstreme tider som dette, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få gratis tilgang, både på bloggen, de to gruppene våre på Facebook og Mewe, pluss våre videokanaler. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Les artikkelen direkte på Nononsensenews