Argument: Kilden – årsregnskapet for 2023

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Kommentar 07.05.2024: Årsregnskapet for Kilden viser et overskudd på 15 millioner. Så da er vel alt i kulturhuset i beste orden?

Av Aage P. Danielsen, publisert 07.05.2024

Noen husker kanskje vår artikkel om årsregnskapet for 2022. Det var et tilnærmet kriseår. Kulturhuset var i ferd med å gå tom for disponibel kapital etter år med overforbruk. Det ble varslet nedbemanning og andre tiltak.

Derfor er det med stor tilfredshet at kulturhuset i år kunngjør et årsoverskudd på hele 15 millioner. Ifølge årsberetningen er årsaken høyere billettsalg, særlig i høstsesongen.

Så da er vel alt «på skinner»?

Kommunal regnskapsføring.

Årsaken til at det likevel blir underskudd, er at avskrivninger på bygg, utstyr og enkelte andre poster ikke er med i resultatregnskapet. Underskuddet er derfor differansen mellom egenkapital 31.12.2022 og 31.12.2023.

Kilden er et interkommunalt selskap (IKS). De legger til grunn helt andre regnskapsprinsipper enn for eksempel Stiftelsen Kunstsilo. Dersom tallene fra Kilden hadde vært bokført slik Kunstsilo gjør, ville årsregnskapet vist et underskudd på 27,3 millioner. Årsaken er at kommunal regnskapsførsel benytter et slags kontantprinsipp; det er penger inn minus penger ut som gir resultatet. Og kommunale regnskaper har egentlig to regnskaper; ett for penger inn/ut på drift, og et for penger inn/ut for investeringer. I 2023 ga førstnevnte en pluss på 15,1 millioner, mens investeringer ga en minus på 5,7 millioner. Netto penger inn/ut, eller kontantstrøm som vi regnskapsfolk kaller det, er derfor 9,4 millioner.

Årsaken til at det likevel blir underskudd, er at avskrivninger på bygg og utstyr og enkelte andre poster ikke er med i resultatregnskapet. Underskuddet er derfor differansen mellom egenkapital 31.12.2022 og 31.12.2023.

Kommunale investeringer er ikke helt som andre investeringer

Det er ikke helt til å bli klok på. I årsregnskapet er det egentlig to investeringer som Kilden har foretatt som skiller seg ut.

Fjæreheia

Det gjelder 2,5 millioner som ble utbetalt til Grimstad kommune for å bli kvitt eierskap og forpliktelser knyttet til anlegget i Fjæreheia.

Vanligvis kjennetegnes jo en investering på at man har et utlegg som blir motsvart i en bestemt gjenstand eller rettighet. Her er situasjonen det motsatte. Man betalte for å komme ut av en forpliktelse. Det er jo vanligvis en kostnad, men ikke i Kildens regnskap. Og egentlig var beløpet ikke 2,5 millioner; Kilden ga i tillegg vederlagsfritt fra seg den bokførte verdien av anlegget i Fjæreheia, som var bokført med kr 880 000. Så Kildens utlegg var egentlig ca 3,3 millioner, mener vi.

"Over the Seas"

Den andre investeringen gjelder «Over the Seas», et videoprosjekt i samarbeid med Stiftelsen Kunstsilo og en finsk kunstner. Kilden har i den anledning mottatt 1 million fra Cultiva og 3,4 millioner fra AKO stiftelsen.

Lovlig utdeling fra Stiftelsen Cultiva

Kan Stiftelsen Cultiva dele ut midler til sin egen stifter?

Svaret er egentlig nei, og går fram av stiftelseslovens paragraf 19.

Men i loven er følgende uttalt; «Hvis det foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra første punktum»

Kilden har opplyst til Argument Agder at midlene knyttet til «Over the Seas» er benyttet til utstyr mv som er medtatt i balanseregnskapet under posten «inventar, utstyr og andre driftsmidler». Det er vel derfor neppe tvil om utstyret og dermed tilskuddet har beriket Kulturhuset, og dermed indirekte sin egen stifter.

Dersom Stiftelsestilsynet gir unntak for dette, har det etter vår oppfatning vidtrekkende konsekvenser for en rekke private stiftelser. Det innebærer egentlig at Kilden – og alle opprettere av stiftelser – kan motta gaver til seg selv, så lenge de går inn under gruppen «inventar, utstyr og andre innretninger» hos stifteren, og for øvrig er innenfor giverstiftelsens formål.

Vi har derfor kontaktet Stiftelsestilsynet med følgende spørsmål:

«Stiftelsen Cultiva er opprettet av Kristiansand kommune. Stiftelsen har ytt et tilskudd til et Interkommunalt foretak (Kilden kulturhus) på 1 million kroner som er benyttet til innkjøp av utstyr i forbindelse med et kunstprosjekt initiert av Stiftelsen Kunstsilo og IKS Kilden i fellesskap. Kilden kulturhus eies med 60 % av Kristiansand kommune og de resterende 40 % av Agder Fylkeskommune. Tilskuddet er dermed for en 60 % andel indirekte gitt til stifteren av Cultiva.»

Stiftelsestilsynet viser i brev til oss at de egentlig ikke tar stilling til saken. Tilsynet gir uttrykk for at det er Cultiva-stiftelsen som må ta stilling til om de mener det er nødvendig å søke tilsynet om dispensasjon i dette tilfellet.

Kildens regnskapsmessige behandling av dette var kanskje ikke kjent for Cultiva. Vi har derfor kontaktet stiftelsen og spurt om de var kjent med at Kilden vil bruke tildelingen for investering i utstyr? Direktør Kirsti Mathiesen Hjemdahl svarer i en e-post at Cultiva har bevilget prosjektmidler og mottatt revisorbekreftet prosjektregnskap som viser hvordan midlene er brukt.

"Hvordan tilskuddene er behandlet i regnskapet til Kilden angår ikke oss," hevder hun, og føyer til: "Vi har lagt til grunn det vedlagte saksfremlegg for behandling av søknad fra Kilden teater- og konserthus til oppstart av «Kilden Dialog» i 2013. Da ble det gjort en særskilt vurdering av om søknaden ville bli rammet av utdelingsforbudet, bla. gjennom drøftelser med Stiftelsestilsynet."

"Kilden Dialog"

Vi har tatt en nærmere titt på "Kilden Dialog" Dette var et program som rettet seg mot tiltak for barn og unge i perioden 2014 – 2018. Daværende direktør ved Cultiva, Erling Valvik, tok opp spørsmålet med Stiftelsestilsynet om slike tildelinger til Kilden var i tråd med Stiftelsesloven § 19. I en e-post 2. oktober 2013 skriver Stiftelsestilsynet bl. a. at tildelingen ansees som lovlig fordi det dreiet seg om et "selvstendig prosjekt" som ikke innbar en "reell tilbakeføring til oppretter/kommunen".

Etter som Kilden i sitt regnskap har innført beløpet fra Cultiva som en investering som er bokført i balansen synes det for oss som at en ny vurdering av denne saken kan være naturlig.

Avskrivninger og reinvesteringsbehov

Avskrivninger medfører ikke noen utbetalinger, og de tilbakeføres derfor i resultatregnskapet til Kilden. De utgjør hele 41,7 millioner i 2023. Problemet med dette er at virksomheten hele tida uansett har et reinvesteringsbehov. Derfor bør jo mest mulig av kontantoverskuddet reserveres i et investeringsfond. For det er i de kommende år at investeringsbehovet kommer: Utstyr må skiftes ut, bygget må vedlikeholdes. Men investeringsfondene var nærmest tømt pr 1.1.2023,

Likviditet.

Kilden har ved utgangen av 2023 egentlig en relativ tilfredsstillende likviditet. Tilskudd fra staten blir mottatt i fire deler; første del i januar 2024, slik at dette sammen med disponible midler fra 1.1.2023 gir et greit utgangspunkt for å dekke det som har med drift å gjøre. Men det er urovekkende at egenkapitalen stadig «krymper» Den er redusert med hele 300 millioner siden 1.1.2017. Og likviditeten er heller ikke det den var.

Publikum, billettinntekter og årsverk.

I 2017 var det 203 000 besøkende, men det inkluderer Fjæreheia med ca 7 000. I 2023 var antallet sunket til 170 000. I kroner utgjorde billettinntektene i 2017 24,3 millioner, mens de i 2023 er 25,2 millioner. Befolkningen har økt, og prisnivået er høyere i 2023 enn i 2017. Samtidig er antall årsverk økt fra 187 i 2027 til 238 i 2023, og nedbemanningen i 2023 har foreløpig bare ført til en reduksjon på 4 årsverk.

Summen av dette må være urovekkende for daglig ledelse og nytt styre.

Utsikter for 2024

Det nye året begynte ikke godt. Teaterforestillingen ble avlyst. Kulturhuset stenges i ferien, Og bølgetaket må renoveres. Parkeringshuset får kanskje nye eiere.

Men kanskje blir Kunstsilo med sine budsjetterte 150 000 besøkende redningen, selv om den satser stort på servering og restaurantdrift i konkurranse med Kilden?

Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar