Argument: Alternativet er opphevelse av okkupasjonen

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Kommentar 12.10.2023: Redaktør av Argument Agder, Bernt Utne, skriver 10/10 en leder om konflikten mellom Israel og Palestina som jeg er nødt til å kommentere. Hans leder kan oppfattes som en støtte til Israels bombeangrep og eventuelle bakkeinvasjon av Gaza.

Av Øyvind Andresen, publisert 12.10.2023

Israel har innført en «full beleiring» av Gazastripa. Mandag morgen kuttet de all innførsel av livsnødvendigheter som mat, drivstoff, strøm og vann til de over to millionene sivile som er fanget i Gaza. Støtter Utne dette? Her bør han presisere sin mening.

«Vi sloss mot menneskelige dyr og oppfører oss deretter», sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant i forbindelse med blokaden. Israel bruker altså dehumaniserende retorikk om palestinerne. Å kalle andre folkeslag for «dyr» er rasisme og første skritt mot utryddelse av hele folkegrupper. En rød lampe som burde blinke over Utnes skrivebord.

Utne har advart mot høyreekstremisme lokalt, nasjonalt og internasjonalt i flere innlegg i Argument Agder. Da er det underlig at han ikke avgrenser seg mot fascistene i Netanyahus regjering.

Gaza er et fengsel som Israel har blokkert siden 2006. Blokaden er et soleklart tilfelle av kollektiv avstraffelse som er forbudt etter folkeretten. Det er i utgangspunktet en humanitær katastrofe. Er ikke Utne klar over dette?

Utne skiller ikke mellom okkupant og okkupert. Jeg vil minne han og andre kort om noen harde fakta om forholdet mellom Palestina og Israel:

Palestinerne er et folk som har vært utsatt for etnisk rensing fra 1948. Israel har siden 1967 ulovlig okkupert Vestbredden. Israel har bygget en seperasjonsmur på okkupert område på Vestbredden som er mye mer omfattende enn Berlinmuren var i sin tid. Den går tvers gjennom palestinske eiendommer.

Samtidig er det minst 700 000 israelske bosettere i 150 kolonier på okkupert palestinsk område, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Bosetterne blir støttet av de israelske myndighetene som lokker med billig husleie og god infrastruktur. Israel har tatt hånd om 85% av vannressursene.

Det finnes egne motorveger og bussruter som bare er reservert for israelere slik at de slipper å kjøre gjennom de utallige sjekkpunktene. Palestinerne blir mer og mer stengt inne i små enklaver mellom koloniene, sjekkpunktene og Muren. Dette blokkerer for enhver utvikling av palestinske lokalsamfunn, livsgrunnlag og muligheter til egen nasjonalstat. Israel har stått bak en rekke drap og vilkårlige arrestasjoner av palestinere, blant annet barn ned til åtte år. 248 drap bare fram til 7. oktober.

Human Rights Watch har påpekt fakta om Israels tiår med okkupasjon i en større rapport i 2019. FN har i en rapport som ble publisert i 2020 slått fast at Israel er en apartheidstat som begår periodiske og kontinuerlige krigsforbrytelser. Etter det har de fått en regjering som bestå av høyreekstremister. Og situasjonen er blitt enda verre. 248 drap på palestinere bare fram til 7. oktober. De fleste var sivile – og noen barn. Ingen blir straffet.https://www.argumentagder.no/post/uten-alternativer

Utne skriver at Hamas og Hizbollah er marionetter for Iran. Dette er en grov forenkling. Det er rett at Iran støtter de to bevegelsene, men like fullt er dette bevegelser som har grodd fram ut fra forholdene i Palestina og Libanon. Det er i denne historiske konteksten at disse islamistiske bevegelsene må forståes uten at jeg vil gå nærmere inn på dette her.

Utne mener det ikke finnes noe annet alternativ for Israel enn å gå inn med bakkestyrker i Gaza. Jo, det finnes andre alternativ for Israel: Det er å oppheve okkupasjonen og stoppe den brutale undertrykkelsen og trakasseringen av palestinerne. Angrepet til Hamas er et resultat av denne undertrykkelsen. Jeg er selvsagt klar over at angrep på sivile, enten de er israelere eller palestinere, er å regne som krigsforbrytelser. Hamas angrep på sivile er derfor utilgivelig.

Redaktørens kommentar:

Det er her viktig å skille mellom hva som er en personlig oppfatning om hva som burde finne sted, og hva som sannsynlig kommer til å skje. I min artikkel “Uten alternativer” gir jeg en vurdering av hva Israel nå trolig kommer til å foreta seg. Det betyr ikke at jeg ønsker og støtter denne utviklingen slik man kan få inntrykk av når man leser Øyvind Andresens innlegg.

Israelsk mobilisering

Men faktum er at det er etablert en midlertidig tverrpolitisk israelsk samlingsregjering, et såkalt krigskabinett, for krigens varighet. Den største mobilisering i Israels historie med innkalling av 300 000 reservister er påbegynt og i full gang. Retorikken fra begge parter er uforsonlig, og slike styrker kan man ikke holde stående i felt over lang tid. De kan heller ikke kalles tilbake uten et fullstendig sammenbrudd i troverdigheten og tilliten til den israelske ledelse. Bakkekrigen inn i Gaza kommer altså når Israel føler de er klar.

Historiske paralleller

Jeg tror ikke det varer lenge. Ikke minst av hensyn til gislene som nå befinner seg i Hamas hender. Og min vurdering er altså ikke begrunnet i at jeg ønsker en slik bakkekrig, men at den ikke lenger kan unngås. I det øyeblikk mobiliseringen av bakkestyrker for angrep iverksettes har freden tapt og krigen kommer. Det er langt fra hyggelig, men historien er full av eksempler på akkurat dette forhold. Kanskje er det beste eksempel utbruddet av 1. verdenskrig i august 1914. I det øyeblikk mobiliseringen startet og troppetogene satte seg i bevegelse var det for sent. Det samme kan man se i krigen mot Irak 2003, og til dels i Ukraina i februar 2022. Med det unntak at det i Ukraina ikke var tale om en mobilisering, men om troppebevegelser av regulære styrker.

Tverrpolitisk israelsk regjering

Andresen gjør også et poeng ut av at den Israelske regjering under Benjamin Netanyahu er en ytterliggående regjering med fascistiske trekk. Men det gjelder også for Hamas, men med den forskjell at den israelske regjering er utgått fra det folkevalgte parlamentet, Knesset. Og med opprettingen av en tverrpolitisk samlingsregjering, et såkalt krigskabinett, hvor Netanyahu opptrer sammen med opposisjonslederen, er det altså en samlet folkevalgt politisk ledelse i Israel som nå tar ansvar for den bakkeoperasjonen som høyst sannsynlig ikke er langt unna. Det står i klar kontrast til Hamas, som er et islamskfascistisk diktatur. Uten enhver demokratisk eller folkerettslig legitimitet.

Undertrykking ingen begrunnelse for terror

Men direkte skuffende er Øyvind Andresens relativisering av konflikten. Han unnskylder og forklarer i realiteten Hamas terrorangrep på uskyldige israelske sivile med ca 1200 dødsofre, pluss et tresifret antall gisler og et firesifret antall sårede, ved å begrunne de avskyelige handlingene med Israels undertrykking av palestinerne. Denne undertrykking er et faktum man ikke skal stikke under en stol. Like lite som man skal unnlate å nevne Hamas undertrykking av den palestinske befolkning i Gaza. Palestinerne er altså dobbelt undertrykket. Av Israel og av Hamas. Det burde oppta Andresen og hans meningsfeller i langt større grad enn det åpenbart gjør. For selv om han i innleggets siste setning hevder at “Hamas angrep på sivile er utilgivelig”, klinger det hult og uforpliktende. Det er trist.

Bernt H. Utne, redaktør

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar