Utenomjordisk infiltrasjon i menneskeheten anliggender

Nyhetsspeilet

Forfatter: Akor

Utenomjordisk infiltrasjon i menneskeheten anliggender

Se supplerende informasjon i sluttnoter referert til i hovedteksten.

Denne planeten er et fantastisk sted, ubeskrivelig vakker, enestående i sitt ressursgrunnlag, en perle i denne delen av galaksen. Men det er det også andre som synes. Jordens ressurser verdsettes av skapninger fra andre sivilisasjoner i vårt stjernenabolag. Noen av de utenomjordiske ønsker å høste av denne klodens ressurser, de er her nå, men opererer i det skjulte, og når tiden blir moden for det tas full kontroll over denne planeten og dens innbyggere. Det som foregår er følgelig en okkupasjon over lang tid, ikke med våpen, men med andre metoder, slik som nærmere omtalt i det påfølgende.

Menneskeheten har imidlertid mottatt informasjon om det som foregår fra vennligsinnede vesener som ønsker at vi blir i stand til å utvikle selvstendighet og frihet. Uten denne informasjonen vil intervensjonen utvilsomt lykkes, men nå kan det være håp. Men les det som sies, og vurder selv.

Sannhet kan være «for utrolig til å kunne være sann» og blir dermed fort avvist uten nærmere vurdering, og en går dermed glipp av essensiell kunnskap. I menneskehetens historie har nye erkjennelser en rekke ganger blitt benektet og tilbakevist. I dagens situasjon er temaet utenomjordiske (aliens) tilsvarende, men langt mer alvorlig. Mye er likevel kjent gjennom ulike nettstederi, samt at nettbokhandelen Amazon har mange bøker om temaet. Og av og til kommer det oppslag i norske medier. Essensen i dette er at denne planeten besøkes av utenomjordiske. Men hva er egentlig de utenomjordiskes agenda? Hvorfor er de her, hvorfor holder de sin tilstedeværelse mest mulig skjult, og hvorfor sier ikke stormaktene hva de vet?

Den eneste overbevisende forklaring jeg har vært i stand til å finne kommer fra en høyst uvanlig kilde, fra vesener i en usynligii virkelighet, formidlet gjennom ett menneske i form av to budskapiii, så utrolig det kan høres. Her bekreftes for det første eksistensen av en åndelig virkelighet ved siden av vår fysiske verden, dernest at vesener (her kalt De Usynlige) i den åndelige verden som følger med på hva som skjer på denne planeten, kan gripe inn med informasjon når situasjonen krever det, noe som altså skjer nå. De fleste av oss vil nok anse dette for å være for utrolig til å kunne være sant, men til det er det bare å si: LES OG VURDER SELV. Det som sies i det påfølgende, er i hovedsak basert på denne informasjonen.

Hemmelighetsfulle spor av ruiner i Antarktisk, oppdaget på Googe Earth Pro, se her.

De utenomjordiske som besøker denne kloden er fysiske vesener som eksisterer i den samme materielle virkelighet som oss, altså i det synlige univers. Dette i motsetning til De Usynlige som eksisterer i en parallell og for oss usynlig virkelighet, noe som er langt utenfor hva dagens vitenskap er i stand til å forklare.

I henhold til denne informasjonen er vårt stjerne-nabolag «tett befolket« av intelligent liv, og en mengde sivilisasjoner har funnet ut av hvordaniv reise mellom stjernene, basert på kunnskap og teknologi som er utenfor vår forståelse. De to budskapene sier en god del om forholdene i denne delen av galaksen, og hva menneskeheten bør gjøre for å trygge sin selvstendighet og frihet.

Mange sivilisasjoner har ressursmangelv, og er nødt til å skaffe seg tilgang til råvarer andre steder fra; biologisk materiale og visse metaller er spesielt ettertraktet. Jorden er i denne sammenheng en perle, langt mer verdifull enn hva vi er i stand til å forestille oss, og som andre ønsker å høste av. De utenomjordiske verdsetter denne planetens naturressurser og biologiske mangfoldvi, mens menneskene ikke verdsettes på annen måte enn som en ressurs som kan utnyttes.

Mental påvirkning og tankeoverføring

De utenomjordiske behersker mentalvii påvirkning og tankeoverføring, dvs. at de kan lese og påvirke tankene til mennesker som er i deres nærhet. De fleste av oss lar seg lett manipulere, andre ikke. Denne klodens atmosfæriske sammensetning, og at de ikke har immunitetviii mot våre bakterier og virus, gjør at de utenomjordiske ikke kan bo her permanent, og de trenger derfor samarbeid med menneskene. Militær intervensjon er ikke akseptert i denne delen av galaksen, og de utenomjordiske må også av den grunn etablere samarbeid med menneskene for å kunne nå sine mål. Det nåværende stadium i menneskehetens utvikling er ansett som gunstig for det som nå skjer. Et omfattende forarbeid og tilrettelegging har pågått i det skjulte over lang tid, med sikte på å gjøre menneskeheten mottakelige og velvillig innstilt til det alternativet som er under utvikling, men som enda ikke framstår tydelig. De utenomjordiske (en rekke raser) har baser i fjell, under vann og under isix, samt på planeter i vårt solsystemx. De er i stand til å ferdes ganske ubemerket.

Den pågående innblandingen i menneskehetens anliggender har følgende fokusområder:

Påvirke (xi) personer med makt og autoritet i regjeringer, handel og religion til å samarbeide med intervensjonen med løfte om mer rikdom, makt og teknologi. Men dette er basert på manipulasjon, fordi når intervensjonen (/okkupasjonen) får full kontroll vil alt skje på de utenomjordiskes premisser. Det etableres skjulte etablissementer hvorfra intervensjonen kan utøve mental påvirkning av befolkningen, og hvorfra folk gjøres mottakelige og samarbeidsvillige gjennom et pasifiseringsprogram (xii). Én konsekvens er at personer som påvirkes mister evnen til selvstendig tenkning, og identifiserer seg ukritisk med det som blir servert. Metodikk og teknologi som benyttes er utenfor vår forståelse.

Kartutsnitt fra Google Earth, med lokalisering av strukturrester av meget spesielle ruiner, se, her.

Manipulering av religiøse verdier (xiii) og åndelige impulser for å skaffe aksept for saken. De fleste av oss er ikke i stand til å skille ekte åndelige impulser fra det som de utenomjordiske presenterer, og lar seg derfor lett manipulere. Mennesker bortføres mot sin vilje, ofte uten selv å vite det fordi hukommelsen manipuleres, for å delta i et genmanipuleringsprogram (xiv) med det formål å skape en hybrid menneskerase som ser ut som oss, som tåler verdens biologiske mangfold, og med de utenomjordiskes evne til mental påvirkning. Disse hybride menneskene er tiltenkt å bli verdens nye lederskap, med lojalitet til de utenomjordiske. Slike lever nå blant oss.

Ut fra det som her sies er det sannsynlig at verdens økonomiske, politiske og religiøse lederskap i STADIG økende grad infiltreres av utenomjordiske. Elementer i dette er å bryte ned og endre deler av verdens maktstruktur til fordel for de utenomjordiske, skape frykt og kaos, og drive verden i totalitær retning. Det er videre en reell risiko for iscenesatte katastrofer (xv) for å skape aksept for en ønsket utvikling. Legg merke til hva som skjer i verden i dag som kan forståes ut fra det som her sies.

I skjul bak skyer av desinformasjon

Det er avgjørende for intervensjonen at agendaen holdes skjult, i skyer av desinformasjon, inntil den blir så framskredet at den ikke kan stoppes. En rekke utenomjordiske raser er aktive i det som foregår, noen samarbeider (xvi) mens andre konkurrerer. Utenomjordiske som kunne vært nyttige for menneskeheten har alle trukket seg tilbake. Det sies at stormakter i hemmelighet samarbeider med utenomjordiske i bytte mot teknologi, noe det advares mot fordi det skaper et avhengighetsforhold som tjener intervensjonens formål.

Videre sies det at UFO-interesserte personer og «UFO-organisasjoner» er manipulert til i stor grad å tro at visse utenomjordiske er her med gode hensikter, for å hjelpe menneskeheten. Men dette er desinformasjon, for å ta fokus bort fra det som egentlig foregår. Intervensjonen har i øyeblikket få kritikere, fordi få kjenner til den og ser farene.

Hvis denne utviklingen fortsetter blir denne kloden etter hvert en koloni og råvareleverandør for et totalitært utenomjordisk styrt regime, uten frihet for innbyggerne. Samtidig vil størrelsen av jordens befolkning bli redusert. Metodene som benyttes er velprøvde, og har vært benyttet mot en rekke sivilisasjoner med suksess, men har andre steder feilet pga tilsvarende informasjon som det vi nå har fått tilgang til. Uten informasjonen fra De Usynlige vil intervensjonen utvilsomt lykkes, men nå kan det være håp. hvis verdens nasjoner blir fullt ut klar over faren som truer, vil de legge sine uoverensstemmelser til side, og etablere en forenet, global maktstruktur for å tvinge den felles fienden til å trekke seg tilbake.

Det er her på sin plass å nevne at det uttrykkes stor bekymring for menneskenes rovdrift på naturen, og de konsekvenser (xvii) det medfører. I den sammenheng opplyses det at pandemien er en naturens respons (xviii) på menneskers uforstand, og det advares om risikoen for nye (xix) ekstremt alvorlige, smittsomme sykdommer i framtiden.

Alt dette krever et globalt samarbeid av en karakter som verden hittil ikke har sett maken til. Dagens internasjonale samarbeidsorganer er åpenbart utilstrekkelige til å løse utfordringene. Verden må legge sine uoverensstemmelser til side, for i forhold til de utenomjordiske og vårt nabolag i universet, er menneskeheten ett folk og denne kloden ett land (xx) . En essensiell nøkkel til suksess er kunnskap om det som faktisk foregår, og rettferdighet. Verdens ledere har her et fryktelig ansvar, men så langt har de feilet. Årene som kommer, blir avgjørende for hvordan det kommer til å ende. Essensen i det som her er sagt kan ikke erkjennes fullt ut på noen annen måte enn å lese de to budskapene og vurdere selv.


Supplerende informasjon referert til i hovedteksten:

ii Den usynlige verden (den åndelige verden) er den ikke-materielle virkelighet mennesker så vel som alle andre lignende skapninger i universet ender opp i etter døden, dvs. alle intelligente vesener med sjel. Vårt fysiske legeme går etter døden i oppløsning, mens den delen av oss som kalles sjel og som våre tanker og bevissthet er tilknyttet, eksisterer videre. Budskapet fra De Usynlige (se nedenfor) sier en god del om dette. Denne type informasjon er imidlertid langt utenfor hva en ut fra dagens vitenskap kan forstå, men kan likevel bli til uvurderlig hjelp for menneskeheten i tiden som kommer. Universets mysterier er hinsides vår villeste fantasi, men etter døden vil vi (dvs. vår sjel) forstå langt mer av hva som foregår. (Tilbake til 2).

iii (1) Hovedbudskapet (https://www.newmessage.org) gir svært omfattende informasjon fra vesener i Den åndelige verdenen (her kalt De Usynlige), formidlet til menneskeheten på engelsk av Marshall Vian Summers, i form av et stort antall enkeltbudskap i løpet av en 30-års periode. Informasjonen sies å ha en guddommelig primærkilde, men er særskilt tilrettelagt for menneskene av De Usynlige. Det originalt ekte i verdens religioner anerkjennes, uten noen form for rangering, men det sies samtidig at ingen av religionene er tilpasset de utfordringer verden nå står ovenfor i møtet med utenomjordiske sivilisasjoner, og at det av den grunn er behov for ny informasjon. For de fleste av oss er nok dette aldeles utrolig, men les og vurder selv, og erkjenn dybden og visdommen i det som sies. (2) Essensiell informasjon om den intervensjonen som pågår, og hva menneskeheten bør gjøre for å utvikle selvstendighet og frihet, er skaffet til veie av representanter fra vennligsinnede sivilisasjoner på oppfordring fra De Usynlige (https://www.alliesofhumanity.org). Dette er formidlet av Marshall Vian Summers på tilsvarende måte som det første budskapet. (Tilbake til 3).

iv Det er mulig å reise raskere enn lyshastigheten, og samtidig motvirke effekten på tid og aldring. Men det sies samtidig at det å reise mellom stjernene har store begrensninger. Ett forhold er at denne delen av galaksen er tett befolket, og for en stor del kontrollert av teknologisk velutviklede sivilisasjoner. Det er ingen ledige steder å dra til, og sivilisasjonene beskytter og forsvarer sine interesseområder mot uvelkomne inntrengere. (Tilbake til 4).

v Mange teknologisk høyt utviklede sivilisasjoner har utarmet sitt ressursgrunnlag, og ser seg nødt til å skaffe seg essensielle råvarer andre steder fra, ved handel, eller som kolonimakt. Situasjonen er til en viss grad sammenlignbar med kolonitiden i menneskehetens historie, da europeiske nasjoner reiste rundt i verden og tilranet seg ettertraktede ressurser.
Men det sies også at hvis en nasjon (sivilisasjon) opptrer aggressivt og fiendtlig,
forsøker å dominere eller overvinne andre nasjoner, søker erobring av territorium eller søker å eliminere sine konkurrenter på andre måter, så blir en slik opptreden møtt av en samlet opposisjon fra andre sivilisasjoner som er involvert i det samme handelsnettverket. Dette har effektivt eliminert mye konflikt i vårt stjernenabolag. Nødvendigheten av at menneskeheten utviklet et tilsvarende samarbeid, mellom verdens nasjoner, vil etter hvert bli tydelig. I de fleste teknologisk avanserte rasene har befolkningen liten eller ingen medfølelse med hverandre; de er som maskiner som er styrt og kontrollert. Dette er en av de retningene som utenomjordiske raser kan ta for å etablere stabilitet og sikkerhet. Det å opprettholde frihet og individuell kreativitet i en befolkning, slik det verdsettes av store deler av menneskeheten, er langt mer krevende, og er av den grunn sjelden i vårt stjernenabolag. (Tilbake til 5).

vi De utenomjordiske er i hovedsak interessert i biologiske ressurser som har med livets byggesteiner å gjøre, som genetisk materiale, klorofyll, blod og plasma. I et univers full av planeter som er fattige på liv er denne type materiale ettertraktet handelsvare. Visse sjeldne metaller er også ettertraktet, men slike kan ikke utvinnes uten i samarbeid med menneskene fordi de utenomjordiske ikke har immunitet mot våre bakterier og virus. (Tilbake til 6).

vii Krig er svært sjelden, i alle fall i denne delen av galaksen, fordi det er katastrofalt ødeleggende for alle parter. I stedet har de ulike rasene utviklet sine mentale evner, og mange raser er blitt uhyre avanserte i å lese og påvirke tanker og følelser til andre, og kan på den måten vinne fram med sine interesser. Fysisk krig er i stor grad erstattet av rivalisering på det mentale plan, med svært velutviklede metoder. Denne type mentale evner må ikke forveksles med åndelighet som er vesensforskjellig. De to budskapene sier en god del om dette. Menneskeheten har på sitt nåværende utviklingstrinn intet å stille opp, selv om noen personer og organisasjoner er kommet et stykke på vei mht «remote viewing»; se for eksempel http://www.eightmartinis.com/ og https://farsight.org/. (Tilbake til 7).

viii Selv de mest avanserte teknologiske sivilisasjoner er uhyre sårbare for biologisk kontaminering, i form av bakterier og virus som de ikke har motstandskraft mot. Komplekse økosystemer som det vi har på denne planeten, har bakterier og virus som andre vesener ikke har immunitet mot. Det er visstnok eksempler på at hele befolkninger i vår stjernenabolag er blitt utryddet etter å ha vært utsatt for biologisk kontaminering. Også menneskeheten har gjennom historien gjort seg sine erfaringer i så henseende. Risikoen for biologisk kontaminering er ett av flere forhold som gjør at kontakt mellom ulike sivilisasjoner er begrenset og strengt kontrollert. (Tilbake til 8).

x Nettstedet https://exopolitics.org sier en god del om aktiviteter i vårt solsystem, basert på ulike kilder. Jeg mistenker at det kan forekomme elementer av desinformasjon plantet av utenomjordiske for å skjule den egentlige agendaen, dvs. gi inntrykk av at noen utenomjordiske raser er her for å hjelpe menneskeheten mens den virkelige agendaen er okkupasjon av denne kloden. Jeg tviler på at utenomjordiske er her av veldedighetsgrunner. Informasjon om at det eksisterer etablissementer i vårt solsystem etablert av utenomjordiske, og at det foregår et samspill mellom utenomjordiske og noen av verdens nasjoner, er imidlertid overbevisende. (Tilbake til 10).

xi De utenomjordiske (intervensjonen) tar sikte på å kontrollere verden og dens folk, og de trenger en samarbeidsvillig menneskehet som tror på målene, prinsippene og løftene som etter hvert kommer til å bli gitt. Intervensjonens har sine medhjelpere, i første rekke menneskehybrider14 med lojalitet til og med de utenomjordiskes mentale evner, strategisk plassert i rådgiverroller i verdens økonomiske og politiske maktsentra hvor de påvirker og langt på vei styrer tanker og følelser til personer i deres nærhet.
Infiltrasjonen skjer på flere plan, både som et aktivt samarbeid med mennesker som streber etter makt og kontroll, og i form av en skjult påvirkning uten at de berørte er klar over hva som skjer. Ett formål er å bryte ned mye av det bestående, skape mistillit til politikere og styringssystemene, og i kaoset som etter hvert kommer til å oppstå vil det alternativet som de utenomjordiske vil presentere få gehør. Vi er ikke der enda, men utviklingen er langt framskredet. Sett i dette perspektivet kan en forstå mye av det destruktive og nedbrytende som skjer i verden i dag. Det sies for eksempel at USA’s engasjement i Irak viser hvordan et lands ledere ble påvirket til å gjøre noe fryktelig tåpelig. Det sies at noen regjeringer som har samarbeidet med utenomjordiske har begynt å forstå hva som egentlig foregår, noe som har ført til at intervensjonen i økende grad satser på samarbeid med personer i lederposisjoner i mektige ikke-statlige organisasjoner. Slike personer kontrollerer enorme rikdommer og har stor makt, er skruppelløse, og kan operere i det skjulte uten å stå til ansvar for noen.
Etter min oppfatning kan en god del av det som skjer i verden i dag sees i det perspektivet som her er skissert. Verden er infiltrert av utenomjordiske i sine grunnvoller, noe som gir seg forskjellige utslag. (Tilbake til 11).

xii Intervensjonen påvirker ulike befolkningsgrupper, som for eksempel unge, velutdannede mennesker, personer med åndelige interesser, og personer som kan stimuleres til å forfekte krig eller konflikt. De som er medhjelpere for intervensjonen styres (manipuleres) i retning av intervensjonens formål, bevisst eller ubevisst, og i god tro «for å redde menneskeheten». Mange av de som påvirkes mister evnen til selvstendige tenkning, og blir i stand til å gjøre hva de enn får beskjed om. De som ikke lar seg påvirke til fordel for intervensjonen, vil bli motarbeidet på alle tenkelige måter. (Tilbake til 12).

xiii Det er her på sin plass å nevne at det i budskapet fra De Usynlige sies at utenomjordiske har en utvikling på gang for å simulere Jesus’ gjenkomst, i form av en menneskehybrid med velutviklede mentale egenskaper. Det gjenstår å se hvordan det kommer til å utarte. Ellers er det interessant at menneskehetens religioner ansees som et stort fortrinn. Til tross for mye korrupsjon og forvrengninger av de opprinnelige religiøse budskapene, så er fortsatt troen på en åndelig virkelighet sterk, noe som sies å være oppmuntrende. (Tilbake til 13).

xiv De fleste bortførte kommer tilbake, mens andre aldri returnerer. Det som foregår, er ut fra våre etiske og moralske begreper horribelt. For mer detaljert informasjon, se to bøker av David Michael Jacobs: The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (1998), og Walking Among Us: The Alien Plan to Control Humanity (2015). Jacobs har ved hypnose framskaffet informasjon fra mennesker som har vært bortført av utenomjordiske. (Tilbake til 14).

xv Katastrofer kan være en effektiv mekanisme for å oppnå aksept for en sak. Japans angrep på Pearl Harbor i 1941 er et velkjent eksempel, som skapte aksept i USA for å respondere. Terrorangrepet i USA 11. september 2001 er et annet eksempel; det endret USA i mer fundamentalistisk retning med «krig mot terror», og førte til mye av det kaoset som har herjet i Midtøsten. Ifølge De Usynlige var denne terroraksjonen forordnet av utenomjordiske. (Tilbake til 15).

xvi Dette bekreftes av Haim Eshed, se sluttnote 1. (Tilbake til 16).

xvii De usynlige er tydelig på at uforstandig opptreden i forhold til naturen setter sine spor, noe som ansees som en stor trussel for menneskehetens framtid. Påvirkning av atmosfærens sammensetning, påfølgende klimaendringer og risikoen for en betydelig framtidig havnivåstigning, nevnes spesielt. Men, etter min mening er dagens klimadiskusjon for ensidig og politisert, og viktige årsaksforhold neglisjeres. Framtidig klimaforskning må komme fram til en mer objektiv og helhetlig forståelse av årsaksforholdene, noe som vil gi et bedre grunnlag for å iverksettes effektive tiltak. (Tilbake til 17).

xviii Slik jeg ser det, foreligger overbevisende informasjon om at menneskers tukling med flaggermus virus har gått skeis, med velkjente globale konsekvenser. Det er viktig at alle omstendigheter og den fulle sannheten blir kjent, for å lære av feilene slik at menneskeheten blir bedre forberedt til å møte nye, alvorlige pandemier i framtiden; se neste sluttnote. (Tilbake til 18).

xix Det advares spesielt mot nye sykdommer som menneskeheten ikke har motstandskraft mot, som eksisterer nedfrosset i arktiske områder, og som vil kunne frigjøres etter hvert. (Tilbake til 19).

xx Slik jeg oppfatter det må det opprettes et overnasjonalt organ med ansvar for menneskehetens felles anliggender, som forholdet til de utenomjordiske, hvordan skape global fred, og hvordan håndtere miljøutfordringene. Dagens FN er i denne sammenheng utilstrekkelig. Det sier seg selv at å få til dette på en god måte, til beste for hele menneskeheten, vil være ekstremt utfordrende. (Tilbake til 20).


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet