Ukesrapport uke 7 – Flest vaksinerte har dødd av covid-19 siden vaksinasjonsprogrammet startet

Politikeren.com

Read Time:3 Minute, 27 Second

Fra begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet frem til og med uke 7 er det tilgjengelig informasjon om vaksinestatus for 1 160 antall covid-19 assosierte dødsfall.

Blant disse har det vært 566 (48,8 %) covid-19 assosierte dødsfall blant uvaksinerte og 556 (47,9 %) dødsfall blant grunnvaksinerte (hvorav 136 vaksinert med 3. doser). (3,3 %) var delvis vaksinerte (Tabell 8). For de siste fire uker er informasjon om vaksinestatus tilgjengelig for 146 covid-19 assosierte dødsfall.

Blant disse har det vært 35 (24,0 %) covid-19 assosierte dødsfall blant uvaksinerte og 104 (71,2 %) dødsfall blant grunnvaksinerte (hvorav 68 vaksinert med 3. doser). (4,8 %) var delvis vaksinerte.

For hele pandemien er gjennomsnittsalderen på de døde er 80 år, medianalderen er 82 år og 878 (55 %) er menn. I uke 7 var medianalder 85 år (nedre-øvre kvartil: 77-91 år).

Det har vært 753 (47 %) dødsfall på sykehus, 767 (48 %) på annen helseinstitusjon, og 72 (5 %) utenfor helseinstitusjon varslet til Folkehelseinstituttet. For 4 dødsfall er dødssted ikke oppgitt. For uke 7 var fordelingen sykehus (20), annen helseinstitusjon (21) og utenfor helseinstitusjon (1)

Dødeligheten medianalder er dermed økt til over gjennomsnittlig levealder etter omikron-varianten tok over smitten I samfunnet, BA.2 står for en ator del av smitten og allikevel har medianalder økt i samfunnet for smittede som har dødd, det gir altså et helt annet bilde enn det media prøver å vise med at BA.2 er en farligere variant.

Pasienter innlagt i sykehus etter vaksinestatus

Blant 399 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 7, har FHI vaksinasjonsstatus på 329 av de nye pasientene. Av disse 329 var 87 (26 %) uvaksinert, 58 (18 %) hadde blitt grunnvaksinert med maks to doser og 175 (53 %) hadde blitt vaksinert med tre doser. Syv pasienter var delvaksinert, og 2 hadde fått første vaksinedose <21 dager før prøvedato. De siste ukene har en økende andel av nye innleggelser vært blant personer som har fått tre vaksine doser

Vi kan også se på medianalder blant de døde fra vaksinasjonsprogrammet startet og de fire siste ukene, legg gjerne merke til at medianalderen de siste fire ukene er lik, altså 82år imens nedre og øvre kvartil for vaksinerte faktisk er lavere enn hos uvaksinerte med 73 – 90 år mot 75-91 år for uvaksinerte. Det er altså skjedd en forandring der for alderen på de døde hvor nå de vaksinerte er yngre enn uvaksinerte. Men det skal sies at de alle sammen har levd et godt og langt liv uansett.

Antall nye innleggelser i sykehus med luftveisinfeksjon per uke, etter sesong, 26. juni 2017–13. februar 2022. Kilde: Beredt C19 med data fra Norsk pasientregister.

Aldersfordeling for nye innleggelser i sykehus med luftveisinfeksjon under hele pandemien samt de siste 2 ukene, 24. februar 2020–13. februar 2022. Kilde: BeredtC19 med data fra Norsk pasientregister.

Glidende 7-dagers gjennomsnittlig meldte covid-19 tilfeller etter vaksinasjonsstatus og alder, blant personer 18 år og eldre med fødselsnummer som er registrert bosatt in Norge. Uvaksinert (grå), to doser (grønn) og tre doser (blå), 1 desember 2021 – 20. februar 2022.Kilde: BeredtC19: Folkeregisteret, SYSVAK og MSIS.

Fremvekst av omikron BA.1 i Norge sammenlignet med andre bekymringsvarianter i Norge har vært svært hurtig. Fra første tilfelle ble identifisert helt i starten av desember ble dominans oppnådd allerede uke 52 og har fra uke 1 til uke 5 utgjort mer enn 90 % av smittetilfellene nasjonalt. Fra uke 5 avtar prevalensen igjen, mens omikron BA.2 øker i omfang og utgjør i uke 7 19 % av alle tilfeller nasjonalt, med store geografiske forskjeller. BA.3 er så langt kun påvist i forbindelse med én enkelt importhendelse til Norge.

«Kun» 70% av helsesektoren er vaksinert med tre dose vaksine en nedgang på 24% fra første og andre dose, for befolkningen ellers er nedgangen fra ca 73% til 51% eller hvis man tar fra over 18 år så er nedgangen opp mot 40% på antall som har latt seg vaksinere med tredje dose kontra nummer en og nummer to.

https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-7-14.02—20.02.22.pdf

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren