Ta ansvar for å stoppe folkemordet

Ta ansvar for å stoppe folkemordet

Nyhetsspeilet
Ta ansvar for å stoppe folkemordet

Nyhetsspeilet.no:

Skrevet av Jakob Nilsen.

Til og med de store norske mediene forstår alvoret nå og stiller spørsmål om Israels angrep på Gaza er folkemord. Det skyldes framfor alt at Sør-Afrika har klaget Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag. Vi nevner i den forbindelse at Nyhetsspeilet i flere måneder ikke har vært i tvil om at vi står overfor et folkemord. VG fortalte oss jo dette 13. oktober i fjor:

– Vi kjemper mot menneskelige dyr, sa Israels forsvarsminister om Hamas, da militæroperasjonen ble igangsatt.

I tillegg: Mye tyder på at Hamas, som er oppgitt å stå sentralt i angrepet på Israel 7. oktober, er styrt av israelske og vestlige etterretningstjenester – dermed var angrepet 7. oktober en dekkoperasjon/falsk flagg (les tidligere artikler på Nyhetsspeilet for detaljer om dette). At den norske regjering og politiske kommentatorer ikke klarer å diskutere denne muligheten, viser bare at dumheten og feigheten har nådd nye høyder her til lands.

En skal heller ikke utelukke at operasjonen knyttet til Hamas og blodbadet i Gaza skal trigge en rekke kriger, først Jemen, så Libanon, så Iran med russisk støtte osv. Som kjent er krig er fortsettelse av politikken med andre midler.

Anklagen på 84 sider

Nå til Sør-Afrikas anklage mot Israel, som har fått støtte av flere andre land – men selvsagt ikke Norge – og her er det fristende å si som Johan Galtung: – Vi har ikke noe utenriksdepartement, vi har bare en kopimaskin (les dekreter fra Washington og NATO).

Slik innledes dokumentet fra Sør-Afrika på 84 sider:

«I samsvar med artikkel 36 (1) og 40 i statutten for domstolen og artikkel 38 i reglene for Domstolen, jeg har den ære å sende inn denne anklagen som innleder sak i republikkens navn av Sør-Afrika («Sør-Afrika») mot staten Israel («Israel»). I henhold til artikkel 41 i vedtekter inkluderer anklagen en anmodning om at domstolen angir midlertidige tiltak for å beskytte rettigheter som påberopes her fra overhengende og uopprettelig tap.

Introduksjon

Denne forespørselen gjelder handlinger truet, vedtatt, tolerert, tatt og tatt av
regjeringen og militæret i staten Israel mot det palestinske folket, en distinkt nasjonal, rase
og etnisk gruppe, i kjølvannet av angrepene i Israel 7. oktober 2023.

Sør-Afrika utvetydig fordømmer alle brudd på internasjonal lov fra alle parter, inkludert direkte målretting mot israelere sivile og andre statsborgere og gisseltaking av Hamas og andre palestinske væpnede grupper. Ingen væpnet angrep på en stats territorium uansett hvor alvorlig – selv et angrep som involverer grusomhetsforbrytelser – kan imidlertid gi enhver mulig begrunnelse for, eller forsvar mot, brudd på 1948-konvensjonen vedr. forebygging og straff for folkemordforbrytelsen («Genocide Convention» eller «Convention»), 1 enten det er et spørsmål om lov eller moral.

Handlingene og unnlatelsene fra Israel klaget over av Sør-Afrika er folkemord av karakter fordi de er ment å forårsake ødeleggelse av en vesentlig del av den palestinske nasjonale, rasemessige og etniske gruppen, som er en del av den palestinske gruppen i Gazastripen (‘Palestinere i Gaza’). Handlingene det er snakk om inkluderer å drepe palestinere i Gaza, forårsaker dem alvorlige kroppslige og psykiske skader, og påføre dem livsvilkår som er beregnet å medføre deres fysiske ødeleggelse.

Handlingene kan alle tilskrives Israel, som ikke har klart å forhindre folkemord
og begår folkemord i åpenbart brudd på folkemordskonvensjonen, og som også har
krenket og fortsetter å krenke sine andre grunnleggende forpliktelser i henhold til folkemordskonvensjonen, inkludert ved å unnlate å forhindre eller straffe den direkte og offentlige oppfordringen til folkemord fra senior israelske embetsmenn og andre.

Ved utarbeidelsen av denne søknaden har Sør-Afrika fulgt nøye med på bestemmelsene i
Folkemordskonvensjonen, dens tolkning og dens anvendelse i årene etter dens inngåelse
kraft den 12. januar 1951, så vel som rettspraksisen til denne domstolen og den til andre internasjonale domstoler og tribunaler, inkludert Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda og Den internasjonale straffedomstolen.

Folkemordshandlinger

Sør-Afrika er klar over det faktum at folkemordshandlinger er forskjellig fra andre brudd på folkeretten sanksjonert eller begått av den israelske regjeringen og militæret i Gaza – inkludert med vilje retter angrep mot sivilbefolkningen, sivile gjenstander og bygninger dedikert til religion, utdanning, kunst, vitenskap, historiske monumenter, sykehus og steder hvor syke og sårede er samlet inn; tortur; utsulting av sivile som en metode for krigføring; og andre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten – selv om det ofte er en nær sammenheng mellom alle slike handlinger.

Vi har galskapen midt iblant oss. Vi kan ikke sitte stille og se på mens dette skjer. FOLKEMORD-INTENSJONER: Den israelsk forsvarsministeren har sagt tydelig fra om Israels intensjoner.

Sør-Afrika er det også klar over at folkemordhandlinger uunngåelig utgjør en del av et kontinuum – som Raphael Lemkin som laget begrepet «folkemord» selv har anerkjent.

Av denne grunn er det viktig å plassere folkemordhandlingene i bredere kontekst av Israels oppførsel overfor palestinere under dets 75 år lange apartheid, dens 56 år lange krigerske okkupasjon av palestinsk territorium og dens 16 år lange blokade av Gaza, inkludert alvorlige og pågående brudd på internasjonal lov knyttet til dette, inkludert grove brudd på den fjerde Genève-konvensjonen, og andre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Men når en refererer i denne anklagen til handlinger og unnlatelser fra Israel som kan utgjøre andre brudd på folkeretten, er Sør-Afrikas sak at disse handlingene og unnlatelsene er av folkemord karakter, da de er forpliktet med den nødvendige spesifikke hensikten (dolus specialis) for å ødelegge Palestinere i Gaza som en del av den bredere palestinske nasjonale, rasemessige og etniske gruppen.

Sør-Afrika er svært klar over den spesielle vekten av ansvar i å innlede saksgang
mot Israel for brudd på folkemordskonvensjonen. Sør-Afrika er imidlertid også svært bevisst
av sin egen forpliktelse – som part i folkemordskonvensjonen – til å forhindre folkemord.

FN-alarm

Israels handlinger og unnlatelser i forhold til palestinere bryter med folkemordskonvensjonen. Det er det delte synet av en rekke andre stater som er parter i konvensjonen, inkludert staten Palestina selv, som har oppfordret «verdensledere» til å «ta ansvar … for å stoppe folkemordet mot vårt folk».

Forente Nasjoners eksperter har også gjentatte ganger slått “alarm” i over 10 uker at “vurderer uttalelser fra israelske politiske ledere og deres allierte, ledsaget av militæraksjon i Gaza og eskalering av arrestasjoner og drap på Vestbredden» er det «fare for folkemord mot palestinerne

FN-eksperter har også uttrykt sin “dype … bekymring” over “svikten i det internasjonale systemet for å mobilisere for å forhindre folkemord” mot palestinere, og har bedt om «internasjonalt samfunn» for å «gjøre alt det kan for umiddelbart å avslutte risikoen for folkemord mot palestinske folk».

Komiteen for avskaffelse av rasediskriminering (‘CERD’), handlende under sin “prosedyre for tidlig varsling og hastetiltak”, har også oppfordret “alle statsparter” til Folkemordskonvensjonen for å “fullstendig respektere” deres “forpliktelse til å forhindre … folkemord”.

Denne forespørselen av Sør-Afrika og dets anmodning om angivelse av midlertidige tiltak skal vurderes i det kontekst og i lys av disse samtalene. Den er laget på bakgrunn av Sør-Afrikas utenrikspolitikk mål for å oppnå en varig fred mellom Israel og staten Palestina, med to stater eksisterende side om side innenfor internasjonalt anerkjente grenser, basert på de som eksisterte 4. juni 1967, før utbruddet av den arabisk-israelske krigen i 1967, i tråd med alle relevante FN-resolusjoner og internasjonal lov.

Faktaene som er påberopt av Sør-Afrika i dette dokumentet og som skal videreutvikles i denne saksbehandlingen, fastslår at – mot en bakgrunn av apartheid, utvisning, etnisk rensing, annektering, okkupasjon, diskriminering og den pågående fornektelsen av det palestinske folkets rett til å selvbestemmelse — Israel, spesielt siden 7. oktober 2023, har unnlatt å forhindre folkemord og har unnlatt å straffeforfølge den direkte og offentlige oppfordringen til folkemord.

Mer alvorlig er at Israel har engasjert seg i, engasjerer seg i og risikerer ytterligere å engasjere seg i folkemordhandlinger mot det palestinske folket i Gaza.

Å drepe sivile og påføre fysisk skade

Disse handlingene inkluderer å drepe dem, påføre dem alvorlig psykisk og kroppslig skade og bevisst påføre dem livsbetingelser som er beregnet på å forårsake deres fysiske ødeleggelse som gruppe. Gjentatte uttalelser fra representanter for den israelske staten, inkludert på høyeste nivå, fra den israelske presidenten, statsministeren og forsvarsministeren uttrykker folkemordintensjoner.

1,9 millioner på flukt og 7700 døde barn

Denne hensikten skal også utledes av arten og gjennomføringen av Israels militæroperasjon i Gaza, blant annet tatt i betraktning Israels unnlatelse av å sørge for eller sikre nødvendig mat, vann, medisiner, drivstoff, husly og annen humanitær bistand til de beleirede og blokkerte palestinske folk, som har presset dem til randen av hungersnød.

Det er også tydelig fra arten, omfanget og omfanget av Israels militære angrep på Gaza, som har involvert det vedvarende bombardementet over mer enn 11 uker av et av de tettest befolkede stedene i verden, og tvunget til evakuering av 1,9 millioner mennesker eller 85 % av befolkningen i Gaza fra hjemmene sine og gjeter dem inn i stadig mindre områder, uten tilstrekkelig ly, hvor de fortsetter å bli angrepet, drept og skadet


Israel har nå drept i overkant av 21 110 navngitte palestinere, inkludert over 7 729 barn – med over 7 780 andre savnet, antatt døde under ruinene – og har skadet over 55 243 andre palestinere og påført dem alvorlig kroppslig og psykisk skade.


Israel har også lagt øde til store områder av Gaza, inkludert hele nabolag, og har skadet eller ødelagt i overkant av 355 000 palestinske hjem, sammen med omfattende landbruksområder, bakerier, skoler, universiteter, bedrifter, steder for tilbedelse, kirkegårder, kultur- og arkeologiske funnsteder, kommunale bygninger og rettsbygninger og kritisk infrastruktur, inkludert vann- og sanitæranlegg og elektrisitetsnettverk, mens de forfølger et nådeløst angrep på det palestinske medisinske og helsevesenet.

Israel har redusert og fortsetter å redusere Gaza til grus, dreper, skader og ødelegger folket, og skaper livsbetingelser beregnet på å forårsake deres fysiske ødeleggelse som gruppe.» Les det vedlagte dokument via lenke, dokument på 84 sider til domstolen, nedlasting, her.

Avslutningsvis:

Vi er selvsagt spente på som konkret vil komme ut av dette. En bør ikke være for optimistisk. Et folkelig engasjement er uansett viktig. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer seg selv (Arnulf Øverland). For neste gang er det kanskje vår tur. Hvis Washington finner ut at Hamas har bosatt seg på Hardangervidda eller at Norge deltar i flere gassrørledning-angrep koblet til Russland. Hva vet vi? Men å tale fredens sak når verdens ledere er i blodtåka, det er sunn fornuft.

Kilder:

Dokument på 84 sider til domstolen, nedlasting, her.
Fra første dags høring: https://steigan.no/2024/01/israel-pa-tiltalebenken-i-haag-for-folkemord/

VG om den israelske forsvarsministeren 13. oktober:
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8JM78x/livredde-gaza-innbyggere-forteller-bomber-hjemmene-der-kvinner-og-barn-bor

VG med artikkel om mulig folkemord:
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/APOVmx/hva-er-folkemord

Mer krig – mulig sammenheng med Gaza, ikke langt fra Rødehavet og Jemen (USA er med her, USA støtter Israel i Gaza) se: https://steigan.no/2024/01/eu-planlegger-a-delta-i-krigen-i-rodehavet/

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar