Politikerne stevnes

Politikerne stevnes

olehartattordet.blogg.no
Politikerne stevnes

Olehartattordet.blogg.no:

 

JEG OPPFORDRER LESERNE AV DETTE NYHETSBREVET TIL Å SPRE DET TIL SÅ MANGE SOM MULIG:

“Dette nyhetsbrevet er annerledes i den forstand at det er utformet som en stevning mot noen av de fremste representanter for våre styresmakter, inklusive statsminister Jonas Gahr Støre.

PROSESSKRIV/OPPDATERT STEVNING

TIL

OSLO TINGRETT

SAKEN GJELDER:

1. Norske myndigheters deltakelse i ulovlig overførsel av den juridiske eiendomsretten på all verdipapirhandel registrert i Verdipapirsentralen (VPS) til henholdsvis Euroclear i Europa og Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) i USA; med det resultat at verdipapirer registrert i VPS på norske enkeltpersoner, forretningsvirksomheter, organisasjoner, banker, meglerforetak m.m., inklusive Statens Pensjonsfond Utlandet (oljefondet) er pantsatt til fordel for ukjente, dvs. hemmelige kreditorer.

Forutsetningsvis representer denne overføring strafferettslig betingede handlinger, jfr. straffeloven bestemmelser om bedrageri og grovt økonomisk utroskap.

Se gjennomgang av dette punkt i Bilag 1, side 13-20, samt Uniform Commercial Code, blant annet, ikke begrenset, til 12 U.S. Code § 5390.

2. Urettmessig konfiskasjon av norske borgeres innskudd- og sparemidler i norske banker gjennom Krisehåndteringsdirektivet (Artikkel 33 med tillegg) som lar bankene selv bestemme om og når de ønsker å stenge og beslaglegge borgernes innskudds- og sparemidler, såkalt «bail in» regler adoptert og godkjent gjennom EU direktiv. Også dette er gjort på en måte egnet til å forlede og holde skjult den reelle risikoen for norske borgere i forhold til å oppbevare sine penger i banksystemet.

Forutsetningsvis og som en følg av at den «jevne nordmann» vanskelig kan forventes å forstå risikoen forbundet med å ha sine midler stående i banken representerer dette direktivet strafferettslig betingede handlinger. I skjerpende retning fordi norske borgere ikke har noe reelt alternativ til å oppbevare sine midler i banksystemet, samt at bankene og myndighetene i fellesskap misbruker denne implisitte tilliten til å frarøve norske borgere – kreditorene – sine innskuddsmidler – til fordel for bankene – debitorene – hvor debitor stiller betingelsene overfor kreditor – ikke omvendt slik det burde være i henhold til bl.a. konkurslovgivningen.

3. Urettmessig kollektiv overvåkning – derigjennom mistenkeliggjøring – av norske borgere med konto i norske banker i et ulovlig samarbeide – en konspirasjon – mellom bankene, statsmakten og etterretningstjenesten gjennom hvitvaskings- og terrorlovgivningen; hvor formålet ikke er å bekjempe hvitvasking og terror, men kartlegge, registrere og kontrollere hele befolkningen digitalt. Formålet med overvåkning og mistenkeliggjøring av hele befolkningen er ikke tilkjennegitt av våre folkevalgte, men det formodes at den er grunnleggende i strid med borgernes rett til å leve sine liv i samsvar med medfødte og iboende menneskerettigheter, dvs. fri fra statlig tvang og restriksjoner og regelrett overgrep fra statsmakten.

Forutsetningsvis representerer også dette brudd på straffeloven; uansett grunnleggende brudd på den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, Artikkel 8 – retten til privatliv.

4. Urettmessig umyndiggjøring av den norske befolkning i forhold til å disponere fritt over sine egne midler og aktiva, blant annet anledning til selv å bestemme hvordan de ønsker å investere disse midlene, tilegne og avhende disse midlene/eiendelene.

Forutsetningsvis representerer også dette brudd på straffeloven; uansett grunnleggende brudd på den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, Artikkel 8 – retten til privatliv.

5. Fordi alle ovennevnte ulovlige og straffbare handlinger, som også representerer klare brudd på EMK. springer ut av sentralbankenes – inklusive Norges Bank – mulighet til å «trykke penger», i hovedsak elektroniske «penger», dvs. kun digitale tall på en datamaskin uten reel verdi, samt det private bankmarkedets mulighet til å skape nærmest ubegrenset med kreditt – ut av ingenting, jfr. bl.a. bekreftelsen fra Norges Bank på dette øverst på side 12 i den opprinnelige stevningen datert 24.02.2024 (Bilag 1 til nærværende stevning/prosesskrift) må en domstolsbehandling av ovennevnte punkter 1-4 ta utgangspunkt i dette pengetrykking- og falskmyntneriet som har forgjeldet hele det norske folk.”

Les videre her:
https://rebelyellpublishing.substack.com/p/den-store-oppvakningen?fbclid=IwAR15JeOhYYnz78GnQ5du6bYzPVMly2hA-3Ofwon_sZuDKEmLvxT2nAAe8zE

https://www.youtube.com/watch?v=mkZQbLxZaHY&ab_channel=SamtaleloftetMentora

 

https://olehartattordet.blogg.no/bankenes-pyramidespill.html

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar