PDK sier Nei til ny EU søknad uten en folkeavtsemming

PDK

Partiet De Kristne mener det er sterke grunner til å holde Norge utenfor EU også i framtiden. Medlemskap vil være å avgi suverenitet i strid med Grunnloven, også §1, som erklærer at Norge er «et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige».

Hvis forslag om å søke norsk medlemskap i EU kommer opp i fremtiden.

Vil PDK kreve folkeavstemning før forhandlinger inngås, og eventuelt også når et forhandlingsresultat foreligger. Den europeiske union (EU) har i flere tiår virket samlende og stabiliserende på et krigstrett Europa med mange gamle skillelinjer og potensielle konflikter.

Det er også praktiske grunner til å holde Norge utenfor en ny union. EU har et demokratisk underskudd som ikke er forenelig med de sterke tradisjonene vi har for folkestyre og lokaldemokrati. Selv om EU fortsatt er i støpeskjea, er det sterke krefter som ønsker å samle makt sentralt i unionen. Da blir avstanden til byer og bygder i Norge stor. Partiet De Kristne mener derfor at Norge er tjent med å råde over egne ressurser, bestemme sine egne lover og beholde vår sikkerhets- og utenrikspolitiske handlefrihet.

Når EU i økende grad ønsker å tale med én stemme, er det også behov for frittstående land som kan opptre uavhengig og nøytralt, særlig i sammenhenger hvor det er behov for megling og konfliktløsning.

PDK mener et fritt og selvstendig Norge er godt skikket til å ta på seg slike oppdrag.

PDK mener Storbritannias utmelding av EU inviterer til å videreutvikle Norges velprøvde samarbeid med UK og USA. Vi ønsker en utenrikspolitikk som i framtiden styrker disse relasjonene, og ikke en ytterligere tilnærming til resten av EU.

Når det kommer til EØS avtalen vil vi tre ut av denne

Den europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS) har gitt Norge tilgang på mange markeder, og har vært et viktig alternativ til medlemskap i Den europeiske unionen. Avtalen representerer imidlertid en konstitusjonell utfordring for Norge. Vi pålegges en mengde direktiver som norske myndigheter implementerer forløpende. Partiet De Kristne mener Norge er tjent med gode handelsavtaler, men vil se nærmere på bruken av den eksisterende vetoretten.

Vi ønsker ikke en praksis som i realiteten innebærer avgivelse av suverenitet i strid med Grunnloven. Vi vil derfor tre ut av EØS-avtalen og inngå gode bilaterale avtaler med land vi naturlig handler med.

The post PDK sier Nei til ny EU søknad uten en folkeavtsemming appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK