Klimakrise? Klimaåret 2021: Politikernes klimakrise er kun retorikk.

Derimot.no

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Klimaåret 2021 markerer et skifte. Det var blant de varme, men ikke rekordpregede år. Oppvarmingen siste 6 år skyldes mindre skyer og derved økt solinnstråling som balanseres av økt utstråling slik satellittålinger viser for de siste 20 år. En klode i energibalanse uten økte tendenser til ekstremeffekter ifølge offentlige statistikker. Politikernes klimakrise er kun retorikk.

Været 2021

Året hadde globalt lavere temperaturer enn 2020 og endte opp 0.21 C over gjennomsnittet de siste 42 år slik satellittmålingene fra UAH viser (se figuren). I en kald marsmåned var temperaturen og dermed atmosfærens energiinnhold litt under normalen. Varmekapasiteten i atmosfæren er så liten at det bare tar et par måneder med kjente naturlige variasjoner for å bringe temperaturen fra det politikerne kaller krise til normaltilstand.

_____________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________

Figuren viser tydelig varmepausen 1997-2015 (beskrevet i IPCC-rapporten AR5 i 2013/14) til tross for CO2-økning. Oppvarmingen fra 2015 skyldes økt solinnstråling ved redusert skydekke. Satellittmålingene (CERES) siden år 2000 viser i tillegg utstråling i god energibalanse med innstrålingen. Også observatorier på bakken bekrefter økt solinnstråling (KN 311).

Sibir (permafrost) og Russland var vesentlig kaldere enn normalen siste 10 år, mens Canada var litt varmere. Tropisk sone hadde også lik eller lavere temperaturer enn i 2020 i likhet med sydlige hemisfære og Antarktis som har hatt liknende tilstand de siste 10 år. (Climate4you_year2021).

Med Argobøyer måles de øverste 1900 m av havet til 0.03 C varmere (mindre enn usikkerheten) de siste 20 år, primært i ekvatorial sone grunnet solinnstråling. Havnivået følger samme trender som fra tidlig 1800 tallet med ca. 1.9 mm per år (tidevannsmålere, KN 119) modulert av variasjoner i havstrømmene og værfenomener (lufttrykk, solinnstråling, jordrotasjon) uten CO2s ‘fingeravtrykk’.

Global snømengde var over normalen vinter og høst, men litt lavere vår og sommer. Snømengden økte på Kilimanjaro (som skulle bli snøfritt ifølge Al Gore), og uvanlige snømengder preget deler av Middelhavsområdet på tampen av året. Mediene omtaler bare varme og ekstremvær.

Global sjøismengde vokser, med bidrag i Antarktis nær normalen etter markant fall i år 2017.

I Arktis er Barentshavet blitt kaldere, isgrensen flyttet litt sørover og skipstrafikken har vesentlig større hindringer enn for 10-15 år siden. Mye tyder på at den velkjente varme fasen av den naturlige 60-års syklusen er på retur i Arktis. Se KN 298 og KN 121.

I Norge ble været som vanlig bestemt av den Nord-Atlantiske Oscillasjon som dirigerer luftmassene fra kalde eller varme strøk inn over Europa. Norge var litt kaldere med mindre nedbør enn normalt i Sør-Norge.

Meteorologisk institutt (MI) har lagt om sine hjemmesider på flere måter, fjernet pedagogiske kurver som gir leseren god oversikt over utviklingen siden 1900 og feilaktige artikler om drivhuseffekten som også i 2021 er imøtegått av mer nøyaktige beregninger. Det anbefales å følge med på Værstats hjemmeside.

MIs begrunnelse er behov for en ny ‘lay out’. Den åpenbare fordekte grunn er at MI må være klar over at de naturlige variasjonene går mot kaldere perioder, som etter de varme 1930-årene, men vil dekke over dette for allmenheten.

Ikke økte ekstremeffekter

IPCC og medier ‘plukker ut’ ekstremvær rundt om på kloden og fremstiller det som klimaendringer, ofte ved å manipulere starttidspunkt i periodiske variasjoner. Men offentlige statistikker viser ingen økte tendenser (KN 312). Et spesielt grovt tilfelle var møtet på toppnivå i Arktisk råd (KN 301). Meteorologisk institutt fremla data om reduksjon av havis basert på manipulert starttidspunkt (KN 216KN 217, og KN 121).

En artikkel i The Lancet sommeren 2021 konkluderer at 5 mill. mennesker dør hvert år av ikke-optimalt klima, hvorav 4.5 millioner grunnet kulde og kun 0.5 millioner fra hete. I medienes og IPCCs fortellinger er det bare hetetilfellene som fremheves.

long-coated brown dog on snow

Det er først og fremst kulden som dreper.

Ulykker skjer når ekstremeffekter møter sårbare deler av samfunnet. Tiltak knyttet til planlegging og forberedelser så vel som etter en naturkatastrofe har bidratt til at antall døde er redusert med langt over 90 % siden år 1900 (Lomborg). I Norge var tendensen til ekstremvær synkende (KN 314), langt fra noen klimakrise. Statsminister Erna Solberg forsøkte å relatere leirraset i Gjerdrum til klimaendringene, men ingen eksperter bekreftet dette.

Klimakrise uten forankring i vitenskapen

Fysikkprofessor Steven Koonin utga boken «Unsettled. What climate science tells us, what it does’nt and why it matters». To sitater: «It’s easy to be seduced by the notion that we can just feed the present state of the atmosphere and oceans into a computer, make some assumptions about future human and natural influences, and so accurately predict the climate decades into the future. Unfortunately, that’s just a fantasy, as you might infer from weather forecasts, which can be accurate out to two weeks or so» (Koonin, 2021, Unsettled, side 79).

«Anyone who says that climate models are ‘just physics’ either doesn’t understand them or is being deliberately misleading» (Koonin, 2021, Unsettled, side 81).

Også Dag Hessen og Bjørn H. Samset har skrevet bøker der de lovpriser IPCCs konklusjoner uten de velkjente motforestillinger til modellene. Deres uttalelser bør sees i lys av Koonins ovenstående sitater. Hessen er biolog og Samset er kjernefysiker. Hessen skremmer med at vi er ved vippepunktet, der effekten er så stor at kloden løper løpsk. Det er helt feil.

Koonin er tidligere vitenskapelig rådgiver for Obamaadminsitrasjonen og har vært leder av JASON, et organ som bistår myndighetene i USA i vitenskapelige spørsmål og har således en sterk anerkjennelse. Det har også William Happer, professor i strålingsfysikk ved Princeton.

Beregninger fra strålingsfysikerene William van Wijngaarden og William Happer demonstrerer det ekspertene har visst lenge – at økt CO2 ikke gir noe vippepunkt, at økningen av de øvrige drivhusgasser ikke gir nevneverdig effekt, og at IPCCs påståtte markante forsterkning av vanndamp ikke observeres. For tilvekst av ett nytt molekyl CO2 eller H2O på dagens nivå har bare 1/100 til 1/1000 effekt av de første molekylene (KN 300). W&Ws beregninger følger noen av de samme prinsippene som hos Manabe, Nobelprisvinner i fysikk for 2021, men med oppdaterte data og mer nøyaktige beregninger som stemmer meget godt med satellittobservasjoner. Det er verd å merke seg at de dominerende representanter for IPCCs modeller og alarmisme ikke fikk noen Nobelpris (KN 308).

Reduserte CO2-utslipp (ca. 10 %) under Covid-pandemien 2020-21 førte ikke til lavere atmosfæriske konsentrasjoner og synes å ha liten effekt.

Konklusjon

IPCCs siste rapport er basert på feilaktige modellberegninger som ikke beskriver den virkelige verden, har et betydelig pseudovitenskapelig preg som i presentasjonen eskaleres videre til alarmerende klimakrise for å skremme folk. Men observasjoner og offentlige dataregistre viser en fordelaktig klode i energibalanse uten økte tendenser til ekstremvær, langt færre dødsfall fra værhendelser og med rekordpregede avlinger. Bekymringen er motsatt – at solen går mot lavere aktivitet de neste 20-30 år noe som betyr kaldere klode og større utfordringer for å brødfø en befolkning på vei mot 10 milliarder mennesker.

Åpenbart vil neste års omtale av klimaåret 2022 handle om hvordan politikere forstokket i sin urealistiske klimapolitikk, er villige til å utsette europeiske land for tiltak uten nevneverdig klimaeffekt med enorme kostnader og energikrise i en tid da situasjonen i Ukraina krever en voldsom ressursinnsats for å forsvare de langt viktigere demokratiske verdier. Et gigantisk feilgrep som vil være sentralt i fremtidens historiebøker.

Les artikkelen direkte på derimot.no