Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og koronapass. Her er et eksempel på høringssvar.

Derimot.no

Derimot.no har vært imot alle koronatiltakene fra dag en. Vi legger frem et forslag til høringssvar til forslaget om å forlenge tiltakene. Dette kan fritt brukes av alle som er imot koronapass. Den adressen det skal sendes til er følgende:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763/

Vi vil be alle som er imot denne forlengelsen og bruken av koronasertifikat å benytte uttalelsen under med egen underskrift og adresse hvis de er enig i innholdet i den formuleringen vi her legger frem. En kan naturligvis lage sin egen uttalelse som ikke trenger å være lang eller ha noen utfyllende begrunnelse. Dette er bare eksempel på en av utallige muligheter til å svare. Men det er viktig at vi reagerer.

Knut Lindtner
Redaktør

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM “FORLENGELSE AV REGLENE OM KORONASERTIFIKAT”

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat (smittevernloven)til 30. juni 2023

HOD foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom 

 1. avgrensning av smitteverntiltak, og 
 2. bruk av koronasertifikat som dokumentasjon

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten – begrunnet i en sykdom som 99,75 % av befolkningen IKKE dør av.

Og nå ønsker HOD å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen. Dette er uhørt! De midlertidige lovene skulle aldri i utgangspunktet vært innført – og de viser med all tydelighet at også i demokratiet Norge kan det innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”. 

Illusjonen om at vi har en trygg og sterk rettsstat som beskytter individet mot styrings(makt)- kåte politikere og helsemyndigheter, er for alvor død. Fra nå av gjelder ikke grunnloven og menneskerettigheter hvis det er oppdaget et nytt, og smittsomt virus. 

Argumentet er å ivareta folkehelsen. Men god folkehelse skapes ikke verken av eller i helsevesenet. Det skapes heller ikke gjennom tvang. Tvert i mot. Folkehelse er et samfunnsfagfelt – og det skapes og formes av og i samfunnet gjennom (OBS! ikke-prioritert rekkefølge):

 • Likestilling     (koronapass truer likestilling og fremmer segregering)
 • Demokrati      (De 2 siste årene: rettsprinsipper fravikes uten gyldige begrunnelser)
 • Ytringsfrihet   (De 2 siste årene: mediene har sensurert i stor grad)
 • Valgfrihet        (De 2 siste årene: fratatt befolkningen gjennom ulike tiltak)
 • Debattklima    (De 2 siste årene: ødelagt av politikernes vaksinepress og tiltakstvang og moralisme)                   
 • Frie/transparente MSM (finnes ikke lengre, dessverre)
 • Arbeid              (Tiltakene har rasert bransjer og arbeidsplasser)
 • Privatøkonomi  (Svært  mange har lidd økonomisk overlast p.g.a. smitteverntiltak)
 • Husvære
 • Sikre mat- og vannkilder
 • Sikker, stabil og rimelig energipolitikk
 • Sosiale møteplasser   (De 2 siste årene: utradert p.g.a. smitteverntiltak)
 • Forsamlingsfrihet        (De 2 siste årene: utradert på grunn av smitteverntiltak)
 • Demonstrasjonsfrihet  (De 2 siste årene: tildels forhindret på grunn av smitteverntiltak)

En ser altså her at vilkårene for god folkehelse er ødelagt, eller sterkt redusert, i forsøket på å ivareta folkehelsen. Det er et kjempeparadoks – ulogisk som bare pokker – som HOD nå til alt overmål foreslår å forlenge. Å godkjenne dette er det samme som å signere dødsdommen til demokratiet – i “smittevernlovens navn”. 

Det er så mange problematiske og ulogiske sider ved den politikken som har vært ført de siste to årene, at man vet ikke hvor man skal begynne. Jeg vil her bare trekke frem det enkle faktum at dødsraten til Korona (uavhengig av antall smittede) i de aller fleste land- uavhengig av nedstengningstiltak, vaksinering eller antall smittede – ikke overstiger 0,25 %. 

Dette innebærer, som nevnt innledningsvis, at ca. 99, 75 % av befolkningen IKKE dør av korona. Til tross for dette mener altså myndighetene at det er grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg heller IKKE OM FOLKEHELSEN. Fordi tvang, segregering og nedstengningstiltak er nettopp en trussel mot folkehelsen. 

Jeg er med andre ord sterkt IMOT dette forslaget. NEI TIL KORONAPASS!

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 34

Les artikkelen direkte på derimot.no