hippocrates.no: Heksagonalt vann – en forutsetning for liv

hippocrates.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Hippocrates.no:

Aldring er et tap av heksagonalt vann fra organer, vev og celler, og en total reduksjon av kroppens vannnivå. Å fylle opp det heksagonale vannet i kroppen kan øke vitalitet, senke aldringsprosessen og hindre sykdom, ifølge den japanske forskeren Mu Shik Jhon (1932-2004), som har over 40 års forskning på vannets strukturelle betydning for kroppens livsprosesser.

Dr Mu Shik Jhon

Dr Jhon er verdens ledende autoritet på vannvitenskap. Hans siste bok “The Water Puzzle and the Hexagonal Key”, oppsummerer over 40 års forskning på vannets strukturelle kvaliteter. Teorien han kaller The Molecular Water Environment Theory bygger på nesten 300 publiserte studier av strukturert vann i relasjon til livsprosesser.

I boken, oversatt til fem språk, presenterer forfatteren vitenskapelig forskning som viser at vannets heksagonale struktur er foretrukket av alle biologiske organismer – at det er involvert i normal DNA-funksjon, enzymreaksjoner og flere forbrenningsfunksjoner.

I 1986 presenterte Dr Jhon sin teori “Molecular Water Environment”. Han fant at tilbakeføring av heksagonalt vann i kroppen kan forbedre vitalitet, senke aldring og forhindre sykdom. Aldringsprosessen er, ifølge han, en funksjon av kroppens tap av heksagonalt vann.

Testene hans gjort med NMR (Nuclear Magnetic Resonance) teknologi har vitenskapelig bevist at strukturert vann penetrerer menneskeceller mye raskere og leverer næringsstoffer og oksygen mer effektivt enn ustrukturert vann. Strukturert vann bidrar dermed til å opprettholde et normalt stoffskifte. Når heksagonalt vann erstattet  ustrukturert vann i kroppen ble cellenes metabolske prosesser forbedret, med fordel for mange andre kroppsfunksjoner. Dr. Jhon konkluderte at strukturert vann støtter metabolske prosesser, hjelper immunsystemet og bidrar til varig vitalitet.

Strukturert vann kan lages med patenterte og norskproduserte vannrenseren Crystal Water (www.crystal-water.com)

I hans studier på strukturert vann og proteiner fant Dr. Jhon at vannet rundt vanlig protein (celler) var formet i heksagonale strukturer. På den andre siden hadde vannet rundt abnormale (kreft-skapende) proteiner et økt antall pentagonale strukturer og et betydelig redusert antall heksagonale strukturer. Dr. Jhon fant også at vannet rundt normalt DNA var høystrukturert, og stabiliserer strukturen i tillegg til å beskytte DNA mot skadelig påvirkning utenfra.

Det ble også oppdaget at strukturert heksagonalt vann har den største energetiske kapasiteten, det vil si en større kapasitet til å utføre arbeid, å bli kvitt avfallsstoffer, å absorbere temperaturforandringer og å beskytte mot ulike energetiske påvirkninger.

Dette skyldes at strukturert vann flyter lettere inn og ut av cellene, og kan dermed frakte mer oksygen til mitokondriene i cellekjernen for maksimal energiproduksjon. Friske celler trenger en mitokondriell forbrenning hvor det produseres tilstrekkelig negativ ladning i form av ATP til å opprettholde et membranpotensial på -70 mV. Å mangle strukturert vann er som å ha en ladeledning med dårlig kontakt. Uten nok elektrisk spenningspotensiale utvikler cellene “metabolsk syndrom”, som egentlig er en mangel på strukturert vann og elektrolytter.

Hva er heksagonalt vann?

Heksagonalt vann, eller strukturert vann, er en flytende geometrisk vannkrystall som består av 8 vannmolekyler i form av en stjernetetraeder eller Kepler’s stjerne.

Denne regnes som den mest stabile flytende vannstrukturen. I profil ser denne tredimensjonelle strukturen ut som et perfekt heksagon. Denne geometrien skaper noe som kalles molekylær koherens. 

Molekylær koherens øker vannets naturlige evne til å lagre og overføre informasjon, i likhet med kvartskrystallene som brukes i klokker og PC’er.

Ifølge Platon er tetraederet en av universets fem grunnleggende byggeklosser, og assosieres med balanse og stabilitet.

De første 8 cellene av et foster danner den samme geometriske formen som heksagonalt vann.

“Philosophy is written in this grand book, the universe, which stands continually open to our gaze. But the book cannot be understood unless one first learns to comprehend the language and read the letters in which it is composed. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles and other geometric figures without which it is humanly impossible to understand a single word of it; without these, one wanders about in a dark labyrinth.”

  • Galileo Galilei (1564 – 1642)

Studier har vist at heksagonalt vann beskytter DNA’et mot aldring og oksidativ skade fra miljøfaktorer. Det høystrukturerte hydreringslaget som omslutter hvert DNA-molekyl, bidrar til å stabilisere den heliske DNA-strukturen. DNA’et består forøvrig av to andre platonske grunnformer kalt ikosaeder og dodekaeder.

Crystal Water

Dette norskproduserte vannsystemet bruker en patentert behandlingsprosess som kalles Crystal Water Hydration Technology.

Crystal Water har en patentert 5-stegsprosess som renser, strukturerer og revitaliserer ditt kranvann.

Disse fem stegene er basert på naturens prinsipper for hvordan vannet foredles i en fjellbekk.

1. Oksygen

En viktig forskjell mellom friskt, rennende vann og stillestående vann, er hvor mye oksygen det inneholder. I det første steget i Crystal Water blir innkommende vann komprimert og blandet med oksygen i en ejektor som danner et stort antall mikrobobler i renseren. Slik luftes vannet og det får en friskere, lettere konsistens.

2. Vortex

I alle bekker og elver hvor vannet er i bevegelse renner aldri vannet i rette linjer. Vannet danner alltid sirkulære bevegelser, bakevjer og virvler som er den naturlige flyten.

 I Crystal Water-sylinderen ledes vannet med høy hastighet inn i en sirkulær bevegelse. Slik skapes en kraftig oppadstigende vortex/virvel inne i renseren.

3. Magnetfelt

Over alt i naturen finnes det store og små geomagnetiske felter hvor vannet renner. Forskning viser at magnetfelt reduserer overflatespenningen til vannet og får vannmolekylene til å binde seg til hverandre på nye måter. Målinger av vannets entropi (graden av uorden) indikerer at vannmolekylene organiserer seg på en mer ordnet måte når vannet utsettes for et magnetfelt – vannet struktureres. Crystal Water har utviklet en patentert konstruksjon som gir vannet optimal eksponering fra et magnetfelt på sin vei opp gjennom sylinderen.

4. Kvartskrystall

I naturen passerer vannet gjennom et stort antall mineraler både i jordsmonn og i bekker. En av de mest vanlige mineraler og stenartene på jordas overflate er kvarts. Inne i Crystal Water renseren ligger naturlig kvartskrystall som vannet passerer igjennom.

5. Aktivt karbonfilter

Vann i naturen passerer gjennom mange ulike lag med sand og sedimenter under bakken. Slik blir vannet naturlig filtrert og renset før det blir til grunnvann – en god kilde til rent og mineralrikt drikkevann. Filteret i Crystal Water er basert på aktivt karbon som fjerner uønskede elementer som klor og forurensing/urenheter. Å filtrere vannet gjennom et aktivt karbonfilter er siste steg på veien i hydreringsteknologien til Crystal Water.

Resultatet

Resultatet av 5-stegsprosessen i Crystal Water er sunt, rent og friskt drikkevann – som fra en norsk fjellbekk.

Crystal Water kan bestilles ved å klikke her.

Vann og kollagen

Kollagen er kroppens mest utbredte protein. Det er en hovedkomponent i ledd, brusk, hud og bindevev. Kollagen er et hydrofilt vev som har en unik evne til å lagre vann. Dette gir huden mykhet og demping i leddene. Etterhvert som vi blir eldre mister kollagenet sitt strukturerte vann og tørker ut. Dette er blant annet årsaken til rynker.

Mellom hvert lag av kollagenproteiner er det et hydreringslag som består av strukturert vann.

Dr Luc Montagnier

Nobelprisvinner i biologi, Luc Montagnier, har vist at DNA kan kommunisere ved lavfrekvente radiobølger og overføre til vannet en vedvarende “nanostruktur” som har evnen til å gjenskape DNA’et uten organismens tilstedeværelse. Han kaller denne nye vitenskapen for ‘Wave Biology’.

Han viste at DNA’et var i stand til å kopiere seg selv via tilstedeværelsen av en elektromagnetisk energibølge (7 hz) lignende med jordens egen frekvens (Schumann resonansen). Etter 18 timers i 7 hz lagde DNA’et en kopi av seg selv i det lukkede reagensglasset ved siden av, som bare inneholdt rent vann.

At vann er i stand til å lagre og overføre kompleks informasjon ser mange som en bekreftelse på det homeopatiske prinsipp.

Montagnier’s funn ser også ut til å bekreftes av funnene til Clint Ober (Earthing) som viser økt cellefornyelse, raskere restitusjon og økt immunitet ved direkte kontakt med jord og frekvensen 7-8 hz. Jorden minner vannet på sin nyfødte tilstand.

Overdreven bruk av kontaktbrytende gummisko frarøver kroppen tilgang på frie antioksidative elektroner og regenererende frekvenser.

Gå derfor barbeint ute så ofte som mulig. Asfalt jorder ikke, men betong gjør det.

Strukturert vann har en negativ elektrisk ladning

På grunn av sin koherente struktur har heksagonalt vann evnen til å lagre negative ioner som kan brukes av kroppens prosesser.

Siden alle celler er avhengige av at innsiden av cellen har høyere elektrisk spenning enn utsiden vil heksagonalt vann støtte alle forbrenningsprosessene i cellene.

Negative ioner virker som antioksidanter og styrker alle kroppens prosesser.

Dr. Jerry Pollack, professor i bio-engineering ved Universitetet i Washington, beskriver strukturert vann som et flytende alkalint batteri i boken The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor (2013). Men hva er det som lader dette batteriet?

Ifølge Pollack er det fotonisk energi som både strukturerer og lader vannbatteriet vårt. Dette bekreftes av Montagnier og Dr. Fritz Albert Popp som viste at DNA’et er en antenne som er i stand til å motta, lagre og sende biologiske lysbølger kalt biofotoner. Disse biofotonene bidrar til cellekommunikasjon og mye tyder på at de også er ansvarlig for strukturering av vannmolekyler inni cellen. Mangel på biofotoner kan dermed gi en mangel på strukturert vann, og skape grobunn for sykdom.

Den maten som avgir mest biofotoner er rå viltvoksende planter, bær og frukt rett fra jorden eller treet. Altså det som resten av dyrene på Jorden spiser. Mye forskning kan tyde på at tapet av biofotoner, som er strukturinformasjon, eller en “oppskrift” for vannet i cellen, har medført redusert nivå av heksagonalt vann og mitokondriell aktivitet. Vi mister biologisk orden ved å innta kaotisk informasjon som ikke lar seg integrere på en symbiotisk måte. Dette har med universelle lover for hvordan livet vokser i harmoni med det gyldne snitt, eller hva enkelte kaller for ‘hellig geometri’, fordi det er møtepunktet hvor all deling og samarbeid finner sted. Naturen er aldri i konflikt med seg selv, men virker gjensidig givende for alle parter. Bare når vi bryter naturens geometri, oppstår det konflikt, først innvendig, så utvendig.

Allerede ved 44 grader C brytes viktige strukturelle bindinger som gjør at livet ikke kan opprettholdes.

Paul Kouchakoff viste at kroppen har en immunreaksjon mot kokt mat som ikke er tilstede når vi spiser levende mat.

Biofotoner – den viktigste næringskomponenten

plant-kirilian

Biofotoner ble først oppdaget i 1922 av den russiske embryologen Alexander Gurwitsch, og defineres som ultra-svake lysstråler fra levende organismer. Gurwitsch kalte disse for mitogene stråler, men senere forskere har brukt begrepet biofotoner. Planter absorberer fotoner fra sollyset, og omdanner dem til biofotoner som lagres. Nyere forskning har påvist at biofotoner spiller en viktig og avgjørende rolle for funksjoner som koordinering av indre prosesser, cellekommunikasjon, og tilpasning til omverdenen.

En av dem som har gjort mange oppdagelser på dette området er Dr. Fritz Albert Popp. I over 30 år har han og hans kolleger gjort omfattende forskning og eksperimenter på biofotoner, og har klart å påvise hinsides enhver tvil at biofotoner eksisterer, har spesifikke egenskaper, og vibrerer ved unike frekvenser.

Disse nivåene har blitt målt ved hjelp av et apparat designet av Dr. Popp m.fl., kalt et biofoton-meter. En av Popp’s store oppdagelser er at store deler av biofotonene hovedsakelig utstråles fra DNA-molekylet, i tillegg til RNA og andre makromolekyler. Ettersom DNA er geometrisk formet som en hul resonator, kan det lagre biologisk lys på en effektiv måte. Biofoton-nivået henger sammen med graden av biologisk koherens, eller samstemthet. Denne samstemtheten kommer av det strukturerte vannets stabile og superledende egenskaper.

Konseptet om biologisk koherens i levende systemer, ble først introdusert på 50-tallet av den tyske fysikeren Herbert Fröhlich (1905-1991). Han definerte koherens som lys med en høy grad av orden, eller samstemthet, i likhet med lyset fra en laser. Utstrålingen av et koherent system er veldig rolig, med en stabil intensitet. Denne konsistente samstemtheten gjør at biofotonene resonnerer med, og forsterker hverandre på en symbiotisk måte.

Det er generelt antatt i fagmiljøet at biofotoner formidler celleregulerende- og metaboliske prosesser både inni og mellom cellene i kroppen. Ved å øke nivået av biofotoner antar forskerene at organismen vil fungere mer effektivt ved forbedret tilpasning, forbrenning og immunitet.

Dr. Popp’s forskning indikerer at toksiner forstyrrer organismen ved å absorbere og endre biofotonenes bølgelengder. Han oppdaget at kreftfremkallende stoffer (karsinogener) absorberer og endrer en helt spesifikk bølgelengde av biofotoner (380 nanometer).

Det er sannsynlig, med tanke på at kreft er omgitt av ustrukturert vann, at karsinogener er kreftfremkallende nettopp på grunn av sin evne til å hindre DNA’et i å strukturere vannet rundt seg. Det kan se ut til at biofotoner med en bølgelengde på 380 nm er nødvendig for å strukturere vannet rundt DNA’et.

Dette konseptet støttes av den østerriske forskeren Erwin Schrödinger, som fikk nobelprisen i fysikk i 1933, og som regnes for å være kvanteteoriens grunnlegger. Han hevdet at en levende organisme bare kan bevare sitt nivå av orden fordi den konstant mottar orden fra miljøet. Ifølge Schrödinger er det sollyset som gir oss denne orden.

Biofotoner fra mat

Dr. Popp målte biofotonnivået i mat, og kom til følgende resultater: 

1. Viltvoksende mat avgir mest biofotoner, med nivåer dobbelt så høye som kultivert økologisk mat.

2. Økologisk dyrket mat avgir fem ganger mer biofotoner enn konvensjonelt dyrket mat.

3. Kokt og bestrålt mat avgir omtrent ingen målbar biofoton energi.

Denne forskningen antyder at økt inntak av økologisk og viltvoksende mat kan øke kroppens biofotonnivåer og dermed forbedre den celulære kommunikasjonen. Vitaminpiller har tilnærmet null biofotoner.

Biofotoner fra mennesker

Prof. Fritz Albert Popp målte biofotonnivåene fra mennesker med ulike kosthold og alder.

Resultatene hans var som følger:

Ferdigmat – 1000 units

Økologisk kokt mat – 20,000 units

Når vi er nyfødt – 40,000 units

Levende mat – 83,000 units

Fasting med ville urter – 118,000 units

Når vi skjønner at mat er informasjon blir båndbredden interessant.

Biofotoner har andre interessante egenskaper:

1. Nivåene øker i løpet av dødsprosessen, og reduseres til null ved døden

2. De har en høy grad av koherens (orden), og kalles “biologisk laserlys”

3. Dette biologiske laserlyset er i stand til å generere og opprettholde orden, strukturere vann og formidle biologisk informasjon mellom celler, organsystemer og omverdenen

4. Kreftceller har vist seg å avgi et annet spektrum av biofotoner enn normale friske celler

5. Forsøkskaniner som praksierte spesielle pusteøvelser klarte å øke sitt biofotonnivå med 100%.

Hvordan mister vannet sin struktur?

Naturen har ingen rette linjer. Vannets naturlige strømninger følger virvelbevegelser og roterer konstant i respons på miljøet og underlaget. Disse vortexene i vannet skaper strukurert vann og gjør vannet mer livgivende og oksygenrikt. Den flytende vannkrystallen vi kaller en elv utveksler informasjon med og om økosystemet den er en del av. Mineraler og krystaller i jorden formidler informasjon til vannet gjennom ulike frekvenser. Forsøk har vist at krystaller i seg selv kan strukturere vannet rundt seg. Dette skyldes koherent molekylær resonans hvor vannet “lærer” å strukturere seg selv til en høyere grad av orden eller koherens. Krystallen virker da som en stemmegaffel.

Dagens moderne rørsystem er en katastrofe for vannets heksagonale struktur. Når vannet blir tvunget inn i rette rør under trykk, som bare går i 90 graders vinkler, mister det fort sin heksagonale form og får en mer kaotisk og inkoherent struktur. Dette kommer av at rette linjer og 90 graders vinkler er livsfientlige, siden vannet aldri renner slik om det får velge selv. Blodet i kroppen vår flyter også i virvelbevegelser, og høyt blodtrykk kommer delvis av at blodet ikke virvles som før, og dermed øker friksjonen.

Fractal Water

Strukturert vann har også stort potensiale for jordbruk og matproduksjon. Forsøk har vist en 30-60% økt biomasse sammenlignet med ustrukturert vann.

Fractal Water leverer løsninger du kan koble direkte på vanninntaket, og egner seg derfor godt til drivhus og større vanningsanlegg.

Klikk her for å bestille SuperImploder fra Fractal Water.


Nettkurs

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

kommentarer

Les artikkelen direkte på Hippocrates

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar