Forutsetningen for Norge som selvstendig nasjon. Vi må skaffe oss full råderett over landet vårt.

Derimot.no

Kommentarene til derimot.no holder ofte et meget høyt nivå, slik jeg ser det. Mange formidler kunnskaper og innsikter som fortjener et større publikum, men noen av de som skriver er utestengt fra andre kommentarfelt. Jeg åpner gjerne dagen med å gå gjennom kommentarens som ofte er meget interessante og nyttige, ikke bare de jeg er enige i, men også de som uttrykker uenighet i det stoffet vi presenterer i denne nettavisen.

Kontrastene er en forutsetning for å kunne se.

Uenighet er helt avgjørende for å utvikle en dypere forståelse for gjennom den fremtrer kontrastene som gjør at vi kan se, altså forstå tydeligere et konfliktfelt. Uten uenighet blir vi blinde.

Av det jeg her skriver følger helt logisk at den norske befolkningen blindes av ensidigheten i det som formidles i de store norske mediene. De følger åpenbart alle den samme instruksen i helt sentrale samfunnsmessige spørsmål: Noen tema skal ikke diskuteres eller problematiseres. Dermed mister befolkningen nyanser som er helt nødvendige for å kunne orientere seg i verden. Vi er i ferd med å bli en befolkning uten politisk gangsyn i tema som klima, korona og krig/fred.

Uenigheten slik den fremkommer i kommentarspalten til derimot.no er derfor en berikelse for nettavisen og bidrar til å heve forståelse og innsikt. Jeg har i tråd med dette valgt å benytte meg enkelte kommentarer fra denne kommentarspalten slik innlegget under er uttrykk for.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

VI KAN BARE BESTÅ SOM NASJON VED Å SI NEI TIL EU/EØS.

Av Northern Light

(Innlegget er hentet fra kommentarspalten til derimot.no)

Den overnasjonale avtalen EU har vært utformet for å privatisere økonomiene, slik at storkapital kan kjøpe statens eiendom, folkets eiendom i alle EU-land, og innføring av nyliberal markeds-økonomi, med privatisering av alle sosiale rettigheter europeere og skandinaver spesielt tror et et tverrpolitisk grunnfjell, og ligger fast uansett hvem som styrer.

selective focus photography of person holding white clustered flowers
Ved å gi fra oss selvråderetten gradvis merkes ikke folk overgangen. Vi venner oss til et udemokratisk og overnasjonalt styre.

Men med litt etter litt metoden, så ikke befolkningene blir alarmert, demonteres velferdsstatene. EU-kommisjonen foreslår nå privatisering av helsevesenet i alle EU-land. Arbeiderklassen og mange fra lavere middelklasse vil ikke ha råd til private helseforsikringer, og blir arbeidende fattige. Utenkelig for nordmenn, som er vant til et offentlig helsevesen for alle i mange generasjoner.

EU var ikke en europeisk ide som mange tror, det var CIA som var fødselshjelper for EU:

«CIA var drivkraften bak opprettelsen av EU. Etter annen verdenskrig ønsket USA seg et mest mulig forent Europa under USAs herredømme. Nylig offentliggjorte dokumenter viser at CIA var initiativtaker og aktiv pådriver for å skape en europeisk union.

I juli 1945 uttrykte sjefen for CIAs forløper OSS, general William J Donovan et ønske om å opprette et fullverdig europeisk parlament. Han opprette og ledet American Committee for a United Europe (ACUE), som ikke var noe annet enn en CIA-front. Og USA pøste penger inn i Europabevegelsen for å skape opinion for prosjektet».
EUs fem(!) ikke-valgte presidenter har lagt fram et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union.

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

  • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet blir tatt 1. januar 2016.
  • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
  • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

Dette er en plan for en avskaffelse av det nasjonale demokratiet i Europa innen ni år for å erstatte det med et aristokratvelde av monopolkapital og toppbyråkrater». Fra Steigan no.

Hensikten med bankunionen er å underordne de nasjonale sentralbankene. En regjering som ikke styrer en egen sentralbank og dermed ikke styrer en egen valuta, vil i realiteten kun bli en lokal administrasjon. For det er meningen at alle landene i EU skal bli en superstat, ved at landegrensene viskes ut.

Hovedside Fylker - Framepage
Slik så fylkeskartet ut før de siste sammenslåingene. I EU har de regioner og Norge skal ifølge EU bestå av fire regioner.

 Her i Norge har de startet med sammenslåing av kommuner, deretter fylker, og landet har blitt oppdelt i regioner. «For å lette administrasjon» slik det selges inn til befolkningen som, men det er en EU-tilpasning, med Norge som EU-land blir landet bare en region i et frihandelsområde med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer tjenester og energi.

Det kan bare være en forklaring på EØS og EUS oppslutning her i Norge, og det er at folk ikke forstår hva avtalene innebærer. Hovedstrømsmedia (MSM) med NRK har skjønnmalt EU, og fremstilt det mer som en union for militær sikkerhet og for tilgang til EUs marked, og det til felles best for befolkningene. Men nyliberal markeds-økonomi hvor all statlig eiendom, folkets eiendom, har blitt kapitalens eiendom, er aldri til beste for alle under øvre middelklasse, som arbeiderklassen, lavere middelklasse og svake grupper.

Det er global storkapital som har pønsket ut EU, og som eier MSM, så det er ikke merkelig at MSM unnlater å advare mot hva det innebærer. Som for eksempel at hjemfallsretten, som sikrer statlig eierskap av vannkraften, vil bli fjernet i EU, så utenlandsk kapital kan kjøpe vannkraftverkene. Mange er ikke klar over at folket eier nå bare 70 prosent av oljen, hadde Høyre vunnet valget, hadde de solgt ut oljen til kun 50 prosent eierandel for staten, som de har programfestet.

Det er de samme kapitalkreftene som virker her i Norge, og de har samme mål som ellers i verden hvor de har vunnet. De har gått hardt og brutalt frem i sør og mellom Amerika, Afrika og store deler av Asia. Her i Norge går de bare langsommere og varsommere frem med å ta landressursene fra folket ved hjelp av sine politikere, så ikke befolkningen skal bli oppskremt.

Skal Norge bestå som en nasjon med suverenitet og selvbestemmelsesrett over egne landressurser, må vi si nei til EU/EØS, TTIP, ISDS, TISA og andre overnasjonale avtaler, ha et egen forsvar, og ikke et som er integrert i USAs krigsmaskin, ha en egen sentralbank med egen valuta, og landegrenser som håndheves, ellers blir Norge bare en region i et frihandelsområde. Det må folk forstå i tide, for det den globale storkapitalen har tatt, gir de ikke tilbake.

Forsidebilde: Tobias Tullius

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 354 ganger.

Post Views: 2 210

Les artikkelen direkte på derimot.no