Derimot: Opprop fra 20 svenske forskere: CO2 påvirker ikke klimaet. Klimatiltak rammer de fattige!

Derimot.no

derimot.no:

Mange tror at kritikken mot FNs klimapanel er noe som har kommet de seinere årene, men den er ikke noe nytt, noe dette oppropet fra 20 svenske toppforskere allerede i 2008 illustrerer. Vi offentliggjør dette oppropet her på derimot.no fordi det er nødvendig å minne om at det på ingen måte har vært eller er konsensus (enighet) og at «plantematen» CO2 utgjør en trussel mot alt liv her på jorden. Det er snarere tvert imot, for CO2 bidrar til økt plantevekst.

Utviklingen i årene etter dette oppropet bekrefter at de har hatt rett i påstanden om at angsten for at klimaet skal føre til en overopphetet jordklode har ført til at store ressurser er overført til tiltak for motvirke et scenario som ikke er bevist og som utviklingen de siste årene ikke bekrefter. Den globale temperaturen stiger ikke. 

Og denne ressursbruken har naturligvis rammet jordas fattige. Naturligvis. Det er de fattige som alltid må betale.

Knut Lindtner

20 toppforskere med samstemmig opprop: Kulldioksid (CO2) påvirker ikke klimaet. Lars Bern får solid støtte fra flere vitenskapsmenn.

Av Lars Bern.

Det er ingen sammenheng mellom forhøyete CO2-verdier og eventuelle klimaforandringer. Oppvarmingen på 1900-tallet bør ikke føre til uro, uansett årsaker.

Med den  klimapolitikken som bygger på FNs klimapanel risikerer en kun å gå alvorlig ut over de fattige. Det skriver Lars Bern og 20 andre professorer og dosenter som arbeider med naturvitenskapelige emner. 

FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ble opprett i 1988. Hensikten var å sammenstille forskningsrapporter om menneskelig innvirkning på klimaet. IPCCs oppgave er å granske og sammenlikne vitenskapelig informasjon som er relevant for menneskelige årsaker til klimaforandringer, og komme med alternativer for tiltak og tilpasning.

Panelet har konsentrert seg om arbeidet med drivhus-effekten som har sin årsak i menneskelige utslipp av drivhusgasser som kulldioksid, metan og lystgass. Denne innskrenkningen av arbeidet gjør at man ikke tar tilstrekkelig hensyn til andre faktorer som utgjør klimapåvirkninger, som for eksempel solmagnetismens påvirkning på skyer og variasjoner i havstrømmer. 

Vi savner belegg for at de klimaforandringer som er registrert ikke hovedsakelig har naturlige årsaker. 

IPCCs scenarier om hvordan man tror klimaet kommer til å utvikle seg bygger på datamodeller. Men et scenario er ingen prognose, det er kun noe som kan skje dersom menneskelige aktiviteter utvikler seg slik man tror de vil. 

Modellene er konstruert slik at moderate utslipp av CO2 i atmosfæren vil føre til en betydelig oppvarming av kloden. Med scenariene som arbeidsredskap har man siden kommet med sine alarmerende rapporter. 

Ledende alarmister har gått enda lenger enn IPCC. De har lyktes med å skape bilder der deres påstander er grunnet på vitenskapelig anerkjennelse. Men vitenskapelig fakta bestemmes ikke ved avstemminger. 

Temperaturen i mai i Norge 2019 har vært blant de laveste som er målt.

Alarmistene har skapt en situasjon der den vitenskapelig samtale er på vei til å bli erstattet av hårkløveri. Deres påstander om vitenskapelig enighet rundt den menneskeskapte kulldioksidens rolle rundt klimaet ikke bare er saken uvedkommende – den er dessuten feilaktig. 

Dette kan leses i den IPCC-kritiske Manhattan-deklarasjonen som er undertegnet av mer enn 600 kvalifiserte akademikere, der 200 er engasjert i klimaforskning. De mener at utviklingen er en alvorlig trussel mot hele vitenskapens troverdighet.

Med grunnlag av datamodellenes scenarier påstår IPCC at alt tyder på at oppvarmingen av jordens atmosfære vil føre til klimaforandringer som igjen kan føre til en kjempekatastrofe. Men ved gjennomgripende mottiltak kan det ifølge IPCC føre til at de påståtte skadevirkningene begrenses.

Vår oppfatning er derimot:

  • man kan ikke vise til noen spesiell årsaks-sammenheng mellom forhøyet CO2-nivå og eventuelle klimaforandringer
  • den registrerte oppvarmingen på 1900-tallet gir ikke grunn til uro, uansett hva den skyldes
  • hva de klimamodeller som de alarmerende rapportene bygger på har liten verdi for prognosene
  • Manhattan-deklarasjonen motbeviser påstandene om enigheten blant alarmistene
  • den klimapolitikken som bygger på IPCCs scenarier kan i stedet føre til et ødeleggende sløseri med menneskelige og økonomiske ressurser, noe som først og fremst vil ramme de fattige i verden.

Før samfunnet fatter vidtgående beslutninger rundt klimapolitikken må vi sørge for at vi har en sikrere vitenskapelig grunn enn den vi har i dag. Regjeringen må derfor få i stand en høring med et bredt spekter av representanter for vitenskapen, vitenskapsmenn med ulike syn på klimaspørsmålet.

Artikkelen er undertegnet av 20 professorer og dosenter ved forskjellige institusjoner i Sverige.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar