Derimot: Bak godkjenninga av Pfizer-vaksinen. Svindel og korrupsjon så det holder. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi republiserer denne artikkelen for å minne folk om hva vi ble utsatt for og om noen av de kreftene som stod bak.

Knut Lindtner
Redaktør

Skandale bak FDA si falske godkjenning av Pfizer-stikket


av F. William Engdahl
30. august 2021

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA har nett kunngjort at dei har stemd for full godkjenning av den genetiske mRNA-vaksinen til Pfizer og BioNTech, eller gjorde dei det? Denne angiveleg nye statusen blir brukt av Biden-administrasjonen og mange statar og selskap til å innføre obligatorisk vaksinasjon. Den notorisk vinglete covid-rådgivaren til Biden, Tony Fauci i NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases, det US-amerikanske smitteverninstituttet], brukar avgjerda til å be om obligatorisk vaksinasjon for heile landet. Det dei ikkje seier noko om, er den sumpen av korrupsjon og interessekonfliktar som eksisterer mellom FDA og dei største legemiddelselskapa, inkludert Pfizer, som står bak den forhasta godkjenninga. Og det er ikkje ei full godkjenning av Pfizer-stikket, berre for BioNTech sin formelt ulike vaksine..

«… endeleg godkjentstempel»? 

Den 23. august annonserte FDA full godkjenning for Pfizer sin gen-redigerte mRNA-substans. Eller ikkje heilt, viser det seg når heile dokumenta til FDA er nærare granska. Fauci, med sitt NIAID som har finansielle interesser i vaksinen, refererte til avgjerda som det «endelege stempelet for godkjenning». Men det er alt anna enn endeleg eller noka upartisk, strengt medisinskvitskapeleg vurdering. Det er heller ei politisk motivert avgjerd tatt av eit FDA som er meir korrupt enn dei fleste kan fatte.

Fauci shares insight about COVID-19 lessons, challenges
Dr. Anthony Fauci. Har han økonomiske interesser i vaksinene?

Med ei reversering av standpunktet sitt, då dei i 2020 sa dei ville halde normale, rådgivande FDA-komite-høyringar med uavhengige ekspertar for å diskutere ei full godkjenning for Pfizer-produktet, seier FDA no til British Medical Journal at dei ikkje trudde eit møte var nødvendig før ei godtaking av full godkjenning av det som er moderne histories mest kontroversielle vaksine. BMJ siterer Kim Witczak, ein talsperson for medisintryggleik som tener som konsumentrepresentant i FDA sin Psychopharmacologic Drugs Advisory-komite: «Desse opne [FDA]-møta er heilt nødvendige for bygging av tiltru og tillit, særleg då vaksinane kom ut på marknaden med lynfart under vilkårsbunden godkjenning (emergency use authorization).»

Witczak heldt fram, med ein alarmerande merknad:

«det er allereie bekymringsverdig at full godkjenning blir basert på 6 månadar med data, trass i at dei kliniske forsøka er designa for to år. Der er inga kontrollgruppe etter at Pfizer tilbaud produktet til placebo-deltakarar før forsøka var fullførte

Les det ein gong til, sakte. Pfizer-testane øydela si eiga kontrollgruppe midtvegs i eksperimentet! Og utrullinga av mRNA-sprøyta etter seks månadar over heile verda har resultert i katastrofale biverknadar som har blitt totalt ignorerte frå offisielt hald. Er dette «vitskap», dr. Fauci?

Janet Woodcock

Det at FDA med sin fungerande direktør, Janet Woodcock, nekta å samle ihop sin Drugs Advisory-komite for å diskutere avgjerder om Pfizer og BioNTech, blir endå meir sjokkerande i lys av at tre medlemmar av same panel i juni gjekk av i protest då dei vart overkøyrde i ei anna legemiddelgodkjenningssak. Nettverket NPR rapporterte: «Tre ekspertar har no trekt seg frå ein Food and Drug Administration advisory committee etter at byrået godkjende eit legemiddel mot Alzheimers kalla Aduhelm stikk i strid med ønska til nesten samtlege medlemmar av panelet.» Ein av dei tre, dr. Aaron Kesselheim, skreiv i avskjedsbrevet sitt (den 10. juni, 2021):

«For både eteplirsen og aducanumab [virkestoff i Aduhelm, mrk.] var det slik at FDA-administratorane si ignorering av Den rådgivande komiteen sine klare rekommandasjonar førte til at dei godkjende to høgst problematiske legemiddel som det fanst lite bevis for at ville kome pasientar meiningsfullt til gode… Med eteplirsen rapporterte både AdComm (Advisory Committee) og FDA sin eigne vitskapsstab om at det ikkje eksisterte overbevisande bevis for at legemiddelet fungerte; begge gruppene vart overstyrte av FDA sitt leiarsjikt…»

No er det endå meir sjokkerande at FDA nektar å kalle saman sin rådgivande komite for avgjerder om Pfizer, i lys av det faktum at det nasjonale smitteverntilsynet Centers for Disease Control (CDC) i sin offisielle databank VAERS, som registrerer negative effektar av vaksinane, har registrert 8508 rapportar om dødsfall etter Pfizer sin mRNA-vaksine dei siste sju månadane, eit tal som er høgare enn talet for alle andre vaksinar kombinert over dei siste 30 åra. Ved å nekte ei offentleg høyring, har FDA unngått debatt rundt desse alarmerande høge dødstala, for ikkje å snakke om dei titusentals alvorlege biverknadane, inkludert hjarteatakk, blodproppar, abortar, permanent paralyse som følge av Pfizer-BioNTech-sprøytestikka. Fauci si offentlege erklæring før godkjenninga om at han venta det, er også uetisk påverknad, men dét er det minste av brotsverka.

Falsk godkjenning

Det verkar som FDA brukte eit listig knep då dei bestemde eitt sett reglar for Pfizer Inc.-BioNTech-vaksinen som blir mykje brukt i USA, og eit anna for den liknande vaksinen til Pfizer sin Tysklandsbaserte partnar og utviklaren av mRNA-plattformen, BioNTech i Mainz. Det er berre BioNTech som har fått FDA-godkjenning, men på vilkår av at dei fullfører ei rekke vidare testar på utvalde grupper, inkludert barn, gravide kvinner og ungdommar, innan 2027. USA-vaksinen, Pfizer-BioNTech Covid-19-vaksinen, fekk berre forlenga si vilkårsbundne naudgodkjenning (Emergency Use Authorization, EUA), ikkje full godkjenning!

I sitt separate brev til Pfizer skreiv FDA: «… Den 23. august, 2021, etter å ha konkludert med at ei revidering av denne EUA’en er skikka til å beskytte folkehelsa eller tryggleiken under seksjon 564(g)(2) av forordninga, gir FDA igjen ut skrivet om (naudbruks-) autorisering, av 12. august, 2021, i sin heilskap med revisjonar inkorkorert for å tydeleggjere at EUA framleis vil vere på plass for Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen for tidlegare autorisert indikasjon og bruk…»

Gravlagd i ein fotnote i brevet, innrømmer FDA at det finst to juridisk separate einingar og vaksinar – Pfizer-BioNTech sin Covid-19-vaksine og BioNTech GmbH Mainz sin, med sitt eige merkenamn Comirnaty. FDA skriv at «Produkta er juridisk forskjellige med «visse ulikskapar». Juridisk forskjellig (‘Legally distinct’) betyr to separate vaksinar. Viss du synst dette verkar forvirrande, så er det fordi det er meint å vere det. Berre under EUA-reglar er Pfizer no unndratt frå vaksine-ansvar. Somme advokatar kallar FDA-knepet for ein klassisk taktikk dei på engelsk kallar «bait and switch», ein type svindel basert på bedrag [noko liknande uttrykket ‘å kjøpe katten i sekken’, mrk.].

Dr. Robert Malone will be a Keynote Speaker at the: Vaccines R&D  Conference. Boston, Nov 18-20, 2019 — RW Malone MD, LLC
Dr. Robert Malone

Den US-amerikanske virologen og ein av utviklarane av mRNA-vaksinen, dr. Robert Malone, har skulda FDA for å spele «eit byråkratisk koppespel» med si antatt tidlege godkjenning av Pfizer Covid-19-vaksinen. Han siterer frå dei to separate FDA-breva: «Der er eitt brev til Pfizer og eitt til BioNTech. New York Times og Washington Post misforstod. Autoriseringa er ikkje for Pfizer. Autoriseringa er for BioNTech, og den vil berre bli sett i verk når BioNTech-produktet blir tilgjengeleg.»

I tillegg til alle desse bisarre uregelmessigheitene: i sine to separate brev – eitt til BioNTech og eit anna til Pfizer, slettar FDA gjentatte gongar lokasjonen til vaksineproduksjonen dei godkjenner. Korfor det? Er det i Kina, der BioNTech har ein avtale med Fosun Pharma i Shanghai om samproduksjon og sams marknadsføring av Comirnaty-vaksinen mot COVID-19? Korfor treng dei å skjule informasjon om lokasjon for folk? Ville det ha avslørt svindelen?

FDA/Pfizer-interessekonfliktar

Scott Gottlieb - Wikipedia
Scott Gottlieb,

I 2019 gjorde Pfizer ei svært kontroversiell utnemning til styret sitt. Dei tok inn Scott Gottlieb, som hadde gått av som sjef for FDA berre tre månadar før. Om dette gir inntrykk av ein gedigen interessekonflikt, så er det nett det det er. Ved sidan av Gottlieb i styret til Pfizer sit dr. Susan Desmond-Hellmann, som var sjef for Bill and Melinda Gates Foundation fram til 2020. Gates-stiftinga står bak kvar einaste nøkkeldel av covid-vaksine-rushet, og dei eig aksjar i Pfizer på kjøpet.

Ein annan som knyt saman Pfizer og Gates, er prof. Holly Janes, ein bio-statistikkekspert i Gates sin heimby Seattle, ved kreftforskingssenteret Fred Huff. Janes er også medlem av FDA sin vaksinekomite fram til 2023. Verdt å merke seg, er at ho var med på å utforme dei kontroversielle forsøka til både Pfizer- og Moderna sine mRNA-vaksinar for Faucis NIAID frå sitt Seattle-senter, som også er finansiert av Gates-stiftinga.

Janes er professor ved Fred Hutchinson Cancer Research Center, avdeling for vaksine og smittsame sjukdommar, kjend som Fred Hutch. Tidlegare har ho mottatt forskningspengar frå Gates-stiftinga over ein seksårsperiode, då ho arbeidde for Gates-stiftinga frå 2006 til 2012 for å utvikle «støtte til utforming av statistikk og studiar innan pre-kliniske forsøk på vaksine-yteevne». Prof. Janes hjalp også til med å utvikle programmet som sporar vaksinedata ved John Hopkins University.

Den personen som driv FDA som «fungerande direktør» er Janet Woodcock. Å kalle ho forderva er mildt sagt. Ho har vore ved FDA sidan 1986, nesten like lenge som Fauci ved NIAID. Woodcock var Biden sitt val som FDA-sjef, men massiv opposisjon frå 28 grupper, inkludert statsadvokatar og medborgargrupper tvinga han til å legge til «fungerande», noko som ikkje treng å gå via Kongressens gransking.

OxyContin manufacturer files for bankruptcy - POLITICO

Woodcock var direkte ansvarleg for FDA si godkjenning av dødelege opioidar, trass innvendingar frå hennar eigne vitskapsfolk og andre rådgivarar. For tjue år sidan var Woodcock, som sjef for den ansvarlege FDA-eininga, ein nøkkelperson ved godkjenninga av eit kraftig opioid, Zohydro, sjølv om FDA sin eigen rådgivande komite stemde 11-2 for å halde legemiddelet borte frå marknaden fordi det var utrygt. Nettstaden Drugs.com skriv: “Hydrocodone (Zohydro) kan seinke eller stoppe pusten din. Bruk aldri Zohydro ER i større mengder, eller over lengre tid enn føreskrive… Svelg den heil for å unngå å bli utsett for ein potensielt dødeleg dose. Hydrocodone kan vere vanedannande, sjølv ved regulære doser.» Woodcock godkjende seinare salet av den svært kraftige narkotiske pilla OxyContin, som «tryggare og meir effektiv enn andre smertelindrande tablettar» basert på dei falske påstandane til den no bankerotte produsenten, Purdue Pharma. Rundt 500 000 amerikanarar har sidan døydd som resultat av opioid-avhengigheit.

Woodcock er heilt klart nøkkelpersonen i FDA som står bak Pfizer-avgjerda den 23. august, som såg til at det ikkje vart noka offentleg høyring for å gjennomgå relevante data. Det hadde vore relevant å vite kva slags diskusjonar eller kommunikasjon som føregjekk med hennar tidlegare sjef, no Pfizer-direktør, Scott Gottlieb.

Korfor?

Det er mange ubesvarte spørsmål i denne forvridde historia om korrupsjon ved FDA og Pfizer. Vart dette teateret rusha igjennom av Biden-administrasjonen for å akselerere den tvungne vaksineringa av millionar av amerikanarar som er usikre eller skeptiske til å ta ei krise- eller eksperimentell sprøyte? Korfor er det eit slikt utruleg press frå dei stora media og politikarane om å vaksinere kvar mann, kvinne og, no, barn i USA? Er vaksinane verkeleg trygge når det er så mange sørgelege tilfelle av biverknadar etter Pfizer-stikket? Korfor nekta FDA å la sin uavhengige vaksine-komite ta del i avgjerda?

Det er verdt å merke seg at Pfizer frå og med 14. august ikkje har kravd obligatorisk vaksinering for sine eigne tilsette. Heller ikkje krev Bidens Kvite hus obligatorisk vaksinering av sin stab. Dette er seriøse spørsmål som krev serøse og ærlege svar.

Omsett av Monica Sortland

http://www.williamengdahl.com/englishNEO30August2021.php

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar