De globale koronatiltakene handler ikke primært om helse eller om penger. De handler om genmodifisering.

Derimot.no

«Inside Corona»

Et av målene med pandemien

Det spørsmålet som jeg nå oftest får, er hva som er målene med pandemien. I min bok «Inside Corona» finnes det mer informasjon om dette, og jeg vil her nevne et eksempel.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

I min nye bok «Inside Corona» viser min informant Mr.X og jeg at pandemien har blitt forberedt i lang tid. Det som for noen høres ut som en helt vill konspirasjonsteori, anser vi, på basis av våre omfattende undersøkelser, for å være bevist, og i boken viser vi hvordan vi har kommet fram til denne konklusjonen. Hvis det er slik, blir det neste spørsmålet: Hva er meningen med alt dette?

Handler det bare om penger?

At pandemien gjør noen vaksineprodusenter (og fremfor alt deres aksjonærer) veldig mye rikere, er klart. Pandemien har skapt et marked på flere hundre millioner dollar per år for vaksiner, tester, osv. Det er et marked som kontrolleres av noen få personer, som nesten er som monopolister å regne, og som gjør store fortjenester. Og det er da tilfeldigvis akkurat de samme personene som investerte flere milliarder i forberedelsene for en (den gang betegnet som «mulig») pandemi, som tjener stort på dette. At det forholder seg slik, er noe som vi i «Inside Corona» dokumenterer med så mange kilder at det etter vår oppfatning ikke lenger kan være noen som helst tvil om det.

Det spørsmålet man da må stille seg, er: Handler det her bare om penger?

Det trodde vi jo til å begynne med, men vi må nå slå fast at vi helt klart hadde vært heldige om dette «bare» hadde handlet om penger. Dessverre har vi under vårt arbeid med boken ikke kunnet unngå å konkludere med at det her handler om helt andre mål.

Hvordan vi arbeidet

Mr.X samlet inn metadataene ved hjelp av sin programvare. Jeg analyserte så dataene «for hånd» og foretok undersøkelser med utgangspunkt i disse. (Hvis du nå hører om dette for første gang, kan du lese mer om vår arbeidsmåte her.) Av metadataene framgikk det at 21 organisasjoner var involvert i pandemiforberedelsene. De undersøkelsene som jeg så foretok, viste imidlertid at åtte av disse organisasjonene ikke hadde noe med det å gjøre. De har riktignok et nært samarbeid med de andre organisatorene av pandemien, som svært generøst finansierer dem med mange milliarder dollar, men disse åtte organisasjonene har andre mål for sin virksomhet.

text on gray concrete floor
Dette handler om noe langt større enn fortjeneste.

Under vårt arbeid med «Inside Corona», ble det stadig tydeligere for oss at det her handler om de «store» målene til organisatorene, og at pandemien er det perfekte verktøyet for å nå disse målene. Vi kom derfor til den konklusjon at pandemien bare er et middel for å nå et mål, at de hundrevis av milliarder bare er en hyggelig bonus, og at det i virkeligheten handler om andre mål, som det kanskje ikke hadde vært mulig å nå uten pandemien, og i hvert fall ikke i løpet av så kort tid.

For organisatorene kom pandemien nøyaktig til rett tid, og om pandemien ikke hadde funnes, måtte de ha oppfunnet den, og det er noe som de etter vår mening også gjorde.

Målene

Vi oppdaget i vårt arbeid en rekke mål som pandemiens arrangører bruker store summer for å nå, og som griper perfekt inn i hverandre. Jeg kan ikke her ta for meg alle disse målene og gå nærmere inn på dem da det ville sprenge rammene for denne artikkelen. Det er ikke uten grunn av jeg har valgt å presentere min redegjørelse i form av en bok da den er for omfattende til å presenteres som en artikkel eller artikkelserie.

Et av målene til pandemiens organisatorer har med genteknikk å gjøre. Og det skal vi nå se nærmere på idet jeg presenterer utdrag fra boken.

«Gene drive»

I genteknologien er det en metode som kalles «gene drive». Når to organismer får avkom, er sannsynligheten for at et gen blir videreført til neste generasjon 50 prosent. Gene drive er en teknologi som man kan bruke til å sørge for at et bestemt gen med 100% sannsynlighet videreføres til neste generasjon. Det handler altså da om en genmodifisering av kommende generasjoner. Her et sitat fra «Inside Corona»:

«Denne forskningen vil sikkert av mange bli regnet som etisk betenkelig, for ikke å bruke sterkere karakteristikker. Derfor trenger man en god grunn for å forske på dette. Og malaria kan fungere som en slik grunn, for det blir forsket på hvordan man på genetisk vis kan forandre de myggene som sprer malaria, på en slik måte at framtidige generasjoner av hunnmygger vil være ufruktbare, og at myggene – og med dem malariaen – dør ut. Det høres ut som et edelt mål, men problemet er at man dermed åpner Pandoras eske, for denne teknologien, som kan brukes til å foreta en genmodifisering av framtidige generasjoner, vil jo også kunne brukes på andre arter, som for eksempel mennesket. Grunnen er at genomet til alle levende vesener på jorden i grunnen fungerer på samme måte, og hvis man kan aktivere den unaturlige seleksjonen («gene drive») i en mygg, da kan man helt uten problemer også gjøre det med elefanter eller til og med med mennesker. 

Men om en forsker hadde sagt at han ville forske på unaturlig seleksjon for for eksempel å sørge for at framtidige generasjoner av mennesker bare ville ha blondt hår og blå øyne, ville det ha blitt et stort oppstyr, og hans karriere ville ha vært over. Når man skjuler denne forskningen som gjør nettopp dette mulig, altså en genmodifisering av framtidige generasjoner av organismer, inkludert mennesker, i en ønsket retning, bak det edle målet å utrydde malaria, da får man ingen problemer. At det forholder seg slik, er noe som vi kan vi observere kontinuerlig, for forskningen på unaturlig seleksjon har foregått i mange år uten at noen har kommet med innvendinger imot det.»

Kommisjonen til forandring av det menneskelige genom

What is an NGO? – NGO DELHI
Ikke-statlige organisasjoner er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en offentlig myndighet. Wikipedia. Mange NGO er finansiert av stor-kapitalen for på den måten å fremme egen agenda som de vil kunne tjene på. Mange NGO-er har tidligere arbeidet for regimeskifter i ulike land. F.eks. finansierer George Soros og Bill Gates mange slike ikke-statlige organisasjoner. Og alle fremstiller seg selv som idealistiske, naturligvis.

Praktisk talt alle NGO-er og stiftelser som vi har sett nærmere på i boken, finansierer genbaserte programmer for å bekjempe malaria. Dessuten finansierte pandemiens organisatorer i årene før pandemien forskningen på gene drive-teknologien med dusinvis av millioner dollar og planla til og med en «øremerket finansieringsreserve», som de ville bruke til å få tilsynsmyndighetene i afrikanske land til å gi dem tillatelse til å gjennomføre denne forskningen i naturen. At den såkalte «øremerkede finansieringsreserven» var ment brukt til korrupsjonsformål, er åpenbart.

I 2021 publiserte våre «venner» en rapport om resultatene av gene drive-forskningen. I rapporten kunne de stolt melde at de hadde lyktes med å få en populasjon av malariamygg til å bryte sammen i løpet av én generasjon, altså å utrydde den. Med andre ord: De hadde suksess, gene drive-teknologien fungerer i naturen.

Samtidig med dette kom det en annen interessant melding:

«Den 12.juli 2021 kunngjorde WHO at de ønsker å eksperimentere på det menneskelige genomet: «To nye rapporter som ble offentliggjort av WHO, inneholder de første globale anbefalinger som skal bidra til å etablere redigering av det menneskelige genomet (human genome editing) som et verktøy for folkehelsen. Det vil da bli lagt spesiell vekt på sikkerhet, effektivitet og etikk(…)

‘Redigering av det menneskelige genomet er en metode som har potensial til å forbedre vår evne til å behandle og å kurere sykdommer, men den fulle effekten vil først nås når vi kan ta den i bruk for å hjelpe alle mennesker i stedet for å forsterke de helsemessige forskjellene mellom ulike land eller innenfor et og samme land.’, sa Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO.»

WHOs pressemelding tok utgangspunkt i to rapporter som en ekspertkommisjon i WHO hadde skrevet. Denne kommisjonen holder akkurat nå på med å utarbeide retningslinjene for forandringene av det menneskelige genomet.

I klartekst: Mens pandemiens organisatorer kan rapportere om at gene drive-teknologien fungerer i naturen, kunngjør allerede Verdens helseorganisasjon, som kontrolleres av de samme organisatorene, at den har nedsatt en kommisjon som skal utarbeide retningslinjer for forandringer av det menneskelige genomet.

Nettverket

US FDA: the Margaret Hamburg years - The Lancet
Margaret Hamburg

Det kan man jo til og med synes er fornuftig, for når denne teknologien finnes, virker det rimelig at man også lager regler for hvordan den skal brukes. Det som imidlertid kan være problematisk, er om det er de samme personene som finansierer alle prosjektene, og om disse personene da skaffer seg teknologien og selv fastsetter reglene for dens anvendelser, som de da naturligvis igjen vil tjene mye penger på.

Og det er nettopp det som er situasjonen her. I «Inside Corona» skriver jeg:

«Og gjett nå hvem som sitter i WHOs ekspertpanel, som skal utarbeide retningslinjene for «human genome editing», altså forandringen av det menneskelige genomet. Der sitter jo igjen Margaret Hamburg, altså den kvinnen som satt i så å si alle nøkkelposisjoner under forberedelsene til pandemien, som to måneder før pandemien krevde at man skulle nå en «hyperproduksjon» av mRNA-vaksiner, som fremmer gene drive-prosjektene, og så videre. Denne kvinnen vil nå (være med på å) avgjøre hvordan det menneskelige genomet skal forandres.» 

Faste lesere av Anti-Spiegel husker kanskje Peter Piot som jeg har skrevet utførlig om, da han er et eksempel på en lobbyist som er plassert i nøkkelposisjoner, og som under pandemien har gitt regjeringene råd om hvilke tiltak de skal iverksette, hvilke vaksiner de skal kjøpe, og så videre. Hvis du ikke kjenner til dette eksempelet, kan du lese om det her.

«Blow the system!»

Men Peter Piot er likevel en forholdsvis liten fisk, for i «Inside Corona» har vi identifisert et knapt tjuetall slike personer, som i flere år har blitt betalt av pandemiens organisatorer, og som nå har blitt plassert i nøkkelposisjoner, for som rådgivere å gi regjeringene signal om hvordan de skal håndtere pandemien. En av de feteste av disse fiskene er Margaret Hamburg, som bokstavelig talt sitter overalt. Og hun krevde allerede i oktober i 2019 i en paneldiskusjon, altså 2 måneder før de første koronatilfellene i Kina ble kjent, at man skulle ta i bruk mRNA-vaksiner i stor skala. I «Inside Corona» skriver jeg:

«Margaret Hamburg deltok altså i slutten av oktober i 2019 sammen med Dr.Fauci, den amerikanske regjeringens viktigste rådgiver under pandemien, i et arrangement som ble kalt «Universal flu vaccine» (altså «universell influensavaksine») og som ble gjennomført i regi av Milken Institute. Der snakket representanter for den amerikanske regjeringen, blant dem Anthony Fauci, om nødvendigheten av «å sprenge systemet» («to blow the system») for å omgå den regulatoriske kontrollen av mRNA-vaksinene. På møtet ble det også nevnt at det kunne bli nødvendig å skape en «aura av spenning» («aura of excitement») og å gjøre influensaen «sexy», for igjen å få en finansiering fra regjeringen og å nå en hyperproduksjon av mRNA-vaksinene, som hun og andre deltakere på møtet mente var de «tradisjonelle eggbaserte vaksinene» overlegne.

Peter Piot – Wikipedia
En mindre “fisk” i nettverket, Peter Piot

Det var den 29. oktober 2019, bare 2 måneder før de første tilfellene av Covid-19 ble oppdaget i Kina. Og man kan knapt tro det man hører: Regjeringsrepresentanter som er ansvarlig for regulatorisk kontroll av medikamenter og vaksiner, snakker om hvordan de kan omgå denne kontrollen for å muliggjøre bruk av mRNA-vaksiner.

Når man har slike kontrollører, har den farmasøytiske industrien all grunn til å være fornøyd. Og den betaler da også disse folkene gjennom sine NGO-er.»

Genterapien

mRNA-vaksinene er fra et medisinsk synspunkt per definisjon en genterapi. Men det er blitt foretatt lovendringer som gjør at denne formen for genterapi juridisk sett ikke er å regne som en genterapi når den gis som en vaksine, noe som igjen viser hvor godt forberedt allting er. Men i medisinsk forstand er det en genterapi, noe ekspertene er helt åpne om i interne diskusjoner, nærmere detaljer inkludert kilder finner du her. Margaret Hamburg deltok i mange arrangementer som var en del av pandemiforberedelsene, hun tok allerede før pandemien til orde for å omgå de normale godkjenningsprosedyrene, å introdusere mRNA-vaksinene og å starte en massevaksinasjon med dem, hun var involvert i gjennomføringen av gene drive-forsøkene i naturen, og hun sitter nå i den WHO-kommisjonen som utarbeider regler for å foreta forandringer i det menneskelige genomet. Og Margaret Hamburg blir betalt av akkurat de samme oligarkene som tjener hundrevis av milliarder på pandemien og mRNA-vaksinene.

Spørsmålet om hvilket motiv disse personene har for å injisere hele menneskeheten med en genterapi, kan vi ikke besvare. Men da dette ikke diskuteres i mediene, men holdes skjult for offentligheten, har de antageligvis ikke bare gode intensjoner.

Hvordan denne genterapien passer sammen med de andre planene til pandemiens organisatorer, kan du lese om i «Inside Corona». Et endelig svar på nøyaktig hvilke mål som ligger bak, har heller ikke vi. Vi presenterer bare fakta, men du kan på basis av disse faktaene gjøre deg opp dine egne tanker om hva som er målene med pandemien, for de nevner disse damene og herrene selv.

Nøyaktig hva de vil gjennomføre, og når og hvordan det vil skje, sier de ikke offentlig, men å kjenne til målene deres gir oss i det minste muligheten til å forstå i hvilken retning det vil gå.

Oversatt av Rune G.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebildet: Genetic Engineering is a painting by Errol Jameson which was uploaded on December 22nd, 2012.

118 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 118 ganger.

Post Views: 180

Les artikkelen direkte på derimot.no