Binders Initiativet: Hvem skal ha definisjonsmakt over sannheten?

binders.info

Binders.info:

@Høyre sier «Vi tror på Norge – Frihet til å være deg selv». Derfor fremmer Høyres Stortings-gruppe med Ine Eriksen Søreide, Hårek Elvenes, Ingjerd Schou, Charlotte Spurkeland, Tage Pettersen, Erlend Larsen og Sveinung Stensland nå et forslag om at Stortinget pålegger Regjeringen å utrede og opprette noe som kan ligne på et «sannhetsministerium».

 

Representantforslaget om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon kan leses her.

 

Forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan offentlige myndigheter bedre kan samhandle på tvers av samfunnssektorer for å kontre falske nyheter og desinformasjon som spres eller forsterkes av fremmede trusselaktører. Det er behov for en gjennomgang av de ulike etatenes mandater, organisering og ressurser med sikte på å oppnå bedre samhandling og koordinering og dermed mer effektiv og rettidig respons.

  2. Stortinget ber regjeringen iverksette et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Prosjektet bør gå over minst fem år, med oppstart i 2022. Prosjektet bør inkludere et større, tverrfaglig prosjekt i regi av Media City Bergen. Prosjektet skal direkte kunne bidra til å øke kunnskap og kompetanse om falske nyheter og desinformasjon og samtidig legge til rette for å utvikle nye løsninger og ny teknologi som kan benyttes i kampen mot falske nyheter og desinformasjon.

Forslaget er ment å sette offentlige myndigheter bedre i stand til å «kontre falske nyheter og desinformasjon som spres …» og for at Regjeringen kan «… legge til rette for å utvikle nye løsninger og ny teknologi som kan benyttes i kampen mot falske nyheter og desinformasjon.»

 

Men hva skal vi mene om dette? – Hvem skal ha definisjonsmakt over sannheten?

Her kan det være nyttig å huske på «maktfordelingsprinsippet» og «den fjerde statsmakt» som vårt parlamentariske demokrati er tuftet på, jamfør Grunnlovens §100.

Hvis den lovgivende makt, Stortinget, skal pålegge den utøvende makt, Regjeringen, å innføre og håndheve regler og forskrifter som begrenser ytringsfriheten og den frie meningsdannelsen i samfunnet ved å utøve sin definisjonsmakt over sannheten, vil vi være på en «slippery slope» i retning vekk fra et fritt demokrati.

For det er jo nettopp «maktapparatets vaktbikkje» i form av en fri, kritisk og uavhengig presse som skal ha den rollen å «tukte» all makt og alle krefter (også fremmede makter) som forsøker å rokke ved befolkningens demokratiske og grunnleggende rettigheter og friheter. Informasjon og ytringer skal kunne deles fritt innenfor det loven ellers tillater. Grunnlovens §100 innleder nemlig med «Ytringsfrihet bør finne sted» og fortsetter med «… ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse» og avslutter med «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale«.

BindersInitiativet oppfordrer alle velgere om å kontakte sine representanter på Stortinget fra sitt parti og/eller fylke med det samme spørsmålet; «Hvem skal ha definisjonsmakt over sannheten?»

Les artikkelen direkte på binders.info