Binders Initiativet: FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

binders.info

Binders.info:

År etter år er vi blitt fortalt av FN og miljøorganisasjonene at verden står overfor katastrofale klimaforandringer fordi vi slipper ut alt for store mengder drivhusgasser (først og fremst CO2 og methan) til atmosfæren. Drivhusgassene kommer fra vårt forbruk av fossilt brensel (kull, olje og gass) og har medført at klodens temperatur har steget dramatisk – påstås det. Nå viser det seg at disse påstandene er rene narrespill – for hverken FN eller miljøorganisasjonene har dokumentasjon som underbygger dem. Dette er nå blitt avslørt av en topp vitenskapsmann som i årtier har deltatt i FNs klima- og miljøarbeid. Det han forteller om FNs (og miljøorganisasjonenes) bedrag, er ikke til å tro! Vil du vite mer om hva som er avslørt, så les artikkelen nedenfor.

Det er fysikeren og forskeren Steven Koonin som beskriver FNs bedrag i sin nye bok Unsettled? som snart vil være tilgjengelig på norsk. Koonin har doktorgrad i fysikk og bakgrunn fra toppuniversitetene Caltec og MIT, og fra vitenskapelig arbeide innen klimaspørsmål for Det hvite hus under president Obama. Koonin har i flere ti-år vært en bidragsyter til FNs klimarapporter og er blitt frustrert over at FN ikke forteller sannhetene om hva disse rapportene – som er på 1000 -1200 sider – egentlig forteller om klodens klima og miljø. I stedet utarbeider FN et 50-siders sammendrag i hver rapport, og disse sammendragene benyttes av vitenskapens organisasjoner, miljøorganisasjonene, pressen, politikere, osv. – for hvem har lyst til å pløye gjennom en 1000 siders rapport hvis konklusjonene leses i et 50-siders sammendrag? Problemet er imidlertid at sammendragene ikke er sannferdige: De reflekterer ikke konklusjonene i hovedrapporten, men presenterer klima- og miljøtilstander som har lite eller ingen ting å gjøre med de faktiske globale forholdene som hovedrapporten beskriver.

Da Koonin etter hvert oppdaget dette, tok han det opp med kolleger som også var involvert i FNs klimaarbeid, men disse viste ingen interesse for å eksponere feilinformeringen som FN bedrev. Snarere var de engstelige for konsekvensene av slike avsløringer: FNs renomè ville bli svekket, den verdensomspennende miljøvernbevegelsen ville bli undergravet, de enorme pengebeløpene som verdenssamfunnet tilført klimaprosjekter over alt på kloden, ville bli redusert, og de ville selv kunne miste anseelse, karrieremuligheter og inntekt. Ingen var opptatte av å ivareta og forsvare vitenskapens integritet som er avgjørende for at vitenskapen i fremtiden skulle kunne forbindes med troverdig forskning og objektive sannheter. Resultatet ble at Koonin, etter flere mislykkede forsøk på å få Den etablerte vitenskapen til å stå frem og erkjenne FNs og egen feilinformasjon, valgte å stå frem på egenhånd og publisere sine funn i boken Unsetled?. Han var ikke villig til å gå på akkord med sin egen samvittighet og sine vitenskapelige idealer – uansett hvor upopulær han ville bli av å stå frem og varsle om hva som foregikk.

Boken er en detaljert gjennomgang av FNs (IPCC) klimarapporter hvor han siterer fra forskningskonklusjonene i de omfattende hovedrapportene og sammenligner disse med hva som beskrives i sammendragene. Der hvor forskningsmaterialet slår fast at det ikke er mulig å konkludere med at økningen i utslipp av CO2 eller methan de siste 100 årene har medført at klodens klima er blitt varmere, voldsommere og farligere, hevder sammendragene at denne forskningen utvetydig viser nettopp dette. Sammendragene forteller at det globale klima er blitt varmer, mer utsatt for voldsomme stormer, omfattende skogbranner og stigende havnivå som følge av våre utslipp av klimagasser – og FN slår fast at denne utviklingen har akselerert særlig de siste 20-30 årene. Men hvis vi undersøker datamaterialet i hovedrapportene som FN legger til grunn for sine klima-konklusjoner, viser de at påstandene i sammendragene er ikke bare er feil – de er direkte løgner. Datamaterialet for globale temperaturer, skogbranner, voldsomme stormer og globalt havnivå viser at disse varierer til dels ganske voldsomt over tid – og de har alltid gjort det. Det finnes ikke noen troverdige undersøkelser som slår fast at det er de moderne samfunns klimautslipp som er årsaken. Snarere viser undersøkelsene at det globale temperaturnivået var høyere i løpet av første halvdel av 1900-tallet enn det er i dag, likeledes at stormene var voldsommere og skogbrannene mer omfattende. Og går man enda lenger tilbake i tid, opplever vi enda voldsommere klimaforhold.

Hvorfor er ikke dette som Steven Koonin beskriver, for lengst blitt avslørt av miljøorganisasjonene og pressen? Sannsynligvis har det med penger, makt og innflytelse å gjøre. Så lenge pressen og miljøorganisasjonene følger FNs anvisninger som lydige pudler, slipper de inn i maktens kretser og blir overøst med penger som makten henter fra verdenssamfunnets borgere. Men i det øyeblikket man går imot makten, stanser pengestrømmen, man bli ekskludert fra maktens nettverk og støtt ut i kulden: Man blir latterliggjort, beskyldt for å spre falske nyheter og gjort til spott og spe i egne samfunn.

Er du interessert i mer informasjon? Løp og kjøp Steven Koonins bok Unsettled? Den er en vekker!

JKE

Les artikkelen direkte på binders.info