Argument: Kunstsiloprosjektet – Mission completed?

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Analyse 11.04.2024: En grundig analyse av Kunstsilomuseets budsjett viser økte utgifter som er kompensert ved høyere forventede inntekter. Om det er grunnlag for økningen i forventede inntekter er usikkert.

Av Aage P. Danielsen, publisert 11.04.2024

Forsinkelser og kostnadsøkning

I 2019 ble prosjektet endelig vedtatt. Planlagt oppstart ble satt til 2021 og første år med full drift i 2022.

Det ble ikke slik.

Første fulle år etter oppstart blir år 2025. Byggprosjektet ble samtidig mer kostbart enn antatt, og ble reddet av en ekstrabevilling fra AKO-stiftelsen slik at den nå er den største enkeltbidragsyter til bygget. Sluttregningen for bygget med innredninger kjenner vi ennå ikke, men årsregnskapet for 2023 viser at gjeldsbelastningen allerede utgjør ca. 80 millioner kroner. Og i budsjettet for 2024 og 2025 er det budsjettert med 5,6 millioner i finanskostnader. Det er en økning på 100 % fra opprinnelig budsjett som antok langsiktig belåning på 80 millioner kroner og 2,6 millioner i finanskostnader.

Det opprinnelige driftsbudsjettet som ble lagt til grunn for prosjektet var basert på kroneverdien i 2019. Prisøkningen fram til i år, har samlet sett utgjort 12 % fra 2019, og det må selvsagt bli tatt hensyn til i en vurdering av nytt budsjett.

Endringer

I tillegg er det skjedd endringer. Billettinntektene i nytt budsjett gir gratis adgang til barn opp til 18 år, og en noe redusert pris for ungdom opp til 25 år, samt studentrabatt. I det opprinnelige budsjett var det regnet med billettinntekter også for barn.

Samtidig er pensjonistrabatt sløyfet.

Samlingen av AKO kunst har økt vesentlig, og det innebærer økte kostnader til magasinleie og annet arbeid med forvaltning av denne.

Kunstsilo – antatte egeninntekter

I 2019 antok man at billettinntekter ville utgjøre 14,4 millioner målt i dagens kroneverdi.

I det nye budsjettet for 2025 er dette økt til 19 millioner, selv om barn nå slipper inn gratis.

Billettprisen inklusiv mva. utgjør 190 kroner, og er dyrere enn både Munchmuseet (180 kroner), Astrup Fearnley museet (150 kroner) og Henie Onstad museet (160 kroner). Det samme gjelder for medlemskap; Kunstsilo har de desidert høyeste prisene i forhold til alle andre museer.

Men dette forklarer likevel ikke hele økningen for 2025. Bortfall av pensjonistrabatt forklarer ca. 1 million, mens det resterende må bero på at man har oppjustert antall betalende besøkende med 15 – 20 %.

I tillegg forventer man økt netto bidrag fra restaurant og butikk i forhold til opprinnelig budsjett. Samlet skal disse bidra med en netto inntekt på 3 millioner fra butikk og 7 millioner fra restaurant i 2025. Og dette er nettotall; etter fradrag for alle varekostnader for butikkens vedkommende og for alle drifts og finanskostnader for restaurantdriften. Stiftelsen Kunstsilo opplyser at det er opprettet to egne datterselskap som skal drifte disse aktivitetene. Bidragene må derfor komme enten som leie av lokaler til disse, eller som overskudd etter skatt fra selskapene.

Andre inntekter

AKO stiftelsen har garantert for underskudd med opptil 5 millioner i året i 5 år. Garantien skulle gjelde i tilfelle driften av museet ikke skulle gå i balanse. Nå er beløpet på 5 millioner lagt inn som inntekt i budsjettet for både året 2024 og 2025. Og samtidig har Stiftelsen allerede mottatt samme beløp både i 2022 og 2023, slik at med mindre AKO forlenger denne garantien, så ser det mørkt ut for årene som følger.

Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader vil i 2025 utgjøre i underkant av 79 millioner. Men 6 millioner er prosjektkostnader som dekkes gjennom egne inntekter/tilskudd og 3,5 millioner er avskrivninger som ikke medfører utbetalinger. Lønn – og pensjonsutgifter utgjør 42 millioner kroner. Prisnivåjustert skulle disse utgiftene etter opprinnelig budsjett utgjort 29 millioner kroner.

Et dristig budsjett?

Stiftelsen hadde ved utgangen av 2023 en egenkapital på ca. 11 millioner kroner. Den er egentlig muliggjort ved at AKO stiftelsen i flere år har dekket reelle underskudd, nå sist ved underskudds garantier for både året 2022 og 2023 med et samlet beløp på 10 millioner.

Budsjettet er uten tvil dristig, ikke minst fordi garantien for årene 2024 og 2025 allerede er lagt inn i budsjettet.

Men samtidig sitter Arvid Grundekjøn og Nicolai Tangen begge i styret for Kunstsilo-stiftelsen, og begge har tilknytning til AKO-Kunststiftelse. Grundekjøn som styreleder, og Tangen som giver av stiftelsens kunstsamling. Som styremedlem i Kunstsilo-museet, som skal stille ut kunstsamlingen han selv har samlet, er Tangen samtidig også leder for oljefondet. Selv om han formelt sett ikke har noen rolle i AKO stiftelsen, vil det være umulig å forene disse vervene i det tilfelle at stiftelsen Kunstsilo skulle tape sin egenkapital. Oljefondsjefen kan ikke sitte i styret for en stiftelse som risikerer konkurs.

Jeg tror derfor stiftelsen Kunstsilo uansett vil overleve år 2025. Men kanskje forlater Tangen styret for Kunstsilomuseet kort tid etter åpning?

Mission completed?

Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller gå til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar