Argument: Kristiansand Havn IKF fortsetter utvikling i Kongsgård Vige havneområde

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Synspunkt 13.10.2023: Utbygging av ny havn i Kongsgård-Vigeområdet blir dyrere enn forutsatt. Det skyldes ustabile forhold i grunnen. Det er ikke overraskende, og medfører at alternativet i Vestre havn med jernbanetilknytning blir mer aktuelt.

Av Knut Sand, publisert 13.09.2023

Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)

Da bystyret valgte Kongsgård/ Vige (KV) til ny containerhavn og annen havnevirksomhet ble valget gjort ut fra de opplysninger og den informasjon som den gang forelå. Etter dette har det blitt utarbeidet et nytt dokument for Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS). Det viser til at faren for (undersjøisk) ras er vurdert som «sannsynlig» og «alvorlig». Det er også kartlagt store områder på bunnen med habitatet sjøfjærkoloni. Dette er et habitat som er vernet under OSPAR avtalene (Oslo/ Paris). Det er derfor forbud mot bunntråling på slike områder, siden det innebærer en risiko for skader.

Innbyggerspørsmål i bystyret

Den 27.04.2022 stilte jeg spørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland i bystyret om eventuelle konsekvenser. Han svarte den gang:

«SINMOD er en anerkjent havmodell, som er brukt i en lang rekke prosjekter over mange år. Dersom svært anerkjente byråer som Sintef og Norconsult, som lever av kvalitet og integritet, mener at deres analyser er riktige så velger jeg å stole på det».

Ordføreren velger altså å stole på informasjon for denne saken, som er mottatt fra administrasjonen og Norconsult/ Sintef.

Redusert innstrømming

Sintef er i sitt motsvar tydelige, men uten at de i særlig grad angriper tallene i mitt innbyggerspørsmål. Imidlertid uttaler de «Det generelle bildet fra simuleringene er en svak reduksjon av innstrømmingen som følge av utbygningen”. Som forklaring på den korte simuleringsperioden sier Sintef: «Tidsperioden for simulering valgt i dialog med fysikere og biologer i Norconsult, Kristiansand kommune og miljøgruppen til Statsforvalteren i Agder.» Det er overraskende for det normale hadde nok vært å simulere for minimum 1 år.

Oksygeninnhold

Og når det gjelder oksygeninnholdet sier Sintef i klartekst følgende: «Oksygenproblematikken er interessant, men en detaljert studie av den har ikke vært med i bestillingen i dette prosjektet.». Det er mildt sagt meget uheldig at dette er utelatt, siden oksygeninnhold i vann er en kritisk betingelse for marint liv.

Benyttet analysemodell for åpent hav

Så igjen over til ordfører Jan Oddvar Skislands svar. Han understreket at analysemodellen Sinmod; var en anerkjent metode. Det er riktig, men den har hovedsakelig relevans for åpent hav, eller større fjordsystem, ikke en liten terskelfjord som Topdalsfjorden. Og de har heller ikke tatt opp det som står i klartekst i en annen, tidligere rapport fra Niva (2003): «Skal tilstanden i dypvannet i Topdalsfjorden eller Ålefjærfjorden forbedres, må det sannsynligvis skje ved tiltak som øker vannutskiftningen». Men denne planlagte havneutbyggingen går altså i stikk motsatt retning, med en reduksjon av vannutvekslingen.

Mangler i analyserapport

Norconsult/ Sintef rapporten og oppsummeringen ble av administrasjonen sendt videre til bystyret og politikerne med opplysning om at utbygging ved Kongsgård Vige ikke ville gi noen endringer eller konsekvenser for marint liv. Jeg mener fremdeles at selve analysen har såpass store mangler at den ikke bør benyttes. Den bør heller ikke bli benyttet selv for en eventuell nedskalert utbygging ved Kongsgård Vige.

Alternative lokasjoner

I Vannforskriften, som er noe av regelverket som denne havneutbyggingen må følge står det at; dersom konsekvenser for natur og vannmiljø blir for store skal tiltak vurderes. Det listes også opp eksempler på tiltak. Ett av disse er «alternative lokasjoner». Vi vet nå at ny havn ved Kongsgård Vige blir dyrere og mer komplisert enn planlagt som følge av usikre bunnforhold. Det var noen av oss som tidligere påpekte at det var sannsynlig med kvikkleire i området, siden dette har har i geologisk tid vært et sideløp til Otra. Vi foreslo en annen plassering i Vestre havn i nærheten av Nordodden ut til Binesboen, med dybder til fast fjell på 12 til 27 meter. Dette forslaget ble ignorert.

Utbygging i Vestre havn et aktuelt alternativ

Det fremstår derfor som underlig at det nå er overraskende at det ser ut til å bli dyrere og mer komplisert enn forutsatt å bygge ny havn i Kongsgård Vige. Er vi nå der at alternativet i Vestre havn har nokså like kostnader? Men det er i tillegg et alternativ som fremdeles inkluderer adkomst til jernbane. Og da er spørsmålet om byens administrasjon og våre politikere egentlig ønsker å redusere våre utslipp på transport og begrense negative påvirkning på hav og natur?

Eller er det en ukontrollerbar «byutvikling» som styrer oss inn i fremtiden?

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden