Advokat: Koronatiltakene er i strid med lovgivningen i landet.

Derimot.no

Av skribent 

Smittevernstaten er en trussel mot rettsstaten, og derved en trussel mot det frie, demokratiske samfunn.

Dette skriver advokat Brynjar Østgård i en kronikk i Inngrep.no. Østgård er advokat med møterett for Høyesterett og tidligere lagdommer.

Østgård skriver videre:

Regjeringens «lettelser i corona-tiltakene» i går kveld viser følgende: Parallelt med den liberale, demokratiske rettsstat – som er forankret i grunnloven og i det norske folks vilje gjennom generasjoner – har det siden 12. mars 2020 etablert seg det som professor dr. juris Hans Petter Graver så treffende har kalt smittevernstaten.

Smittevernstaten er en maktbase med uklare styringsstrukturer, uklare maktforhold, uklare prinsipper, mangel på forutsigbarhet, mangel på offentlighetens innsyn i grunnlaget for beslutningene, mangel på reell medvirkning fra politiske valgte organer (Stortinget), og hvor det temmelig diffuse begrepet og formålet «smittevern» er det førende prinsipp. Dette prinsipp trumfer alle andre hensyn og interesser, så vel private som offentlige. Smittevernstaten står for det motsatte av hva den demokratiske, liberale rettsstat står for.

Innskrenker demokratiet på grunn av sykefraværet!

Den uttalte begrunnelse for corona-tiltakene er etter hvert blitt hensynet til sykefraværet i samfunnet. Man tror nesten ikke sine egne ører. Hadde noen for inntil to år siden lansert tvangsmessige tiltak i samfunnet – med ødeleggende og sterkt skadelige konsekvenser for mange mennesker – med den begrunnelse at sykefraværet (!) kunne bli høyt, så ville slikt blitt skarpt avvist som samfunnsmessig, moralsk, politisk og rettslig uholdbart. Men utviklingen under corona har vist hvor farlig lett det er å lede samfunnet over i nye spor.

Behandler det norske folket som kveg

Regjeringen behandler fortsatt det norske folk som kveg, der vi allernådigst – akkurat nå, så lenge det passer – «slipper» en rekke inngripende og ødeleggende «tiltak». Da skal vi liksom være glade og takknemlige. Staten «gir oss» liksom den frihet vi jo er født med! Dette er den farlige styrings- og inngrepskultur smittevernstaten bygger på.

Et vesentlig element i smittevernstaten er ringeakten for rettsstaten og for de rettslige spilleregler i vårt land.

Tiltakene er ikke lovlige

Østgård skriver at han ikke kan finne i smittevernlovens ordlyd eller forarbeider noe grunnlag for å bruke hensynet til sykefravær som bærende argument for inngripende tiltak i det frie samfunn. Han kan ikke finne at lovens definisjon i § 1-3 nr. 3 av «allmenfarlig sykdom» omfatter en situasjon der det er hensynet til sykefraværet som utgjør det «farlige». Han kan heller ikke finne at grunnlaget for covid 19-forskriften av 27. mars 2020 fortsatt er tilstede.

Frihetsberøvelse og angrep på bevegelsesfriheten

Advokat Østgård skriver:

Jeg kan heller ikke se at den nåværende begrunnelse og situasjon tilfredsstiller smittevernlovens grunnleggende vilkår i § 1-5 om forholdsmessighet. Heller ikke tilfredsstilles det alminnelige, ulovfestede forvaltningsmessige vilkår om forholdsmessighet. Som om ikke dette var nok, så kommer i tillegg grunnlovens regler inn: Paragraf 95 første ledd om frihetsberøvelse og § 106 første ledd om bevegelsesfrihet (karantene, der det nå – så lenge det passer – «bare» gjenstår fire dager), § 110 om at mennesker skal ha rett til å livnære seg av sin lovlige virksomhet (serveringsbransjen, reiselivet, kulturbransjen) – og særlig under de tidligere tiltak kom også inn forholdet til forsamlingsfriheten (§ 101 annet ledd).

Smittevernstaten truer rettsstaten

Brynjar Østgård slutter seg til professor Hans Petter Gravers analyse av at smittevernstaten har skjøvet rettsstaten til side.

Les Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

I konklusjonen tar advokat Østgård til orde for et generaloppgjør med den politikken regjeringene Solberg og Støre har fulgt siden 12. mars 2020:

Smittevernstaten truer den demokratiske, liberale rettsstat. Vi står derfor ved et vegskille i Norge. Det er ikke nok at vi akkurat for tiden «får lettelser i tiltakene». Vi må – som samfunn – ta et generaloppgjør med den farlige ukultur som våre myndigheter har iverksatt siden 12. mars 2020, og som dessverre også har trigget dystre holdninger i det norske folk.


Brynjar Østgård er advokat med møterett for Høyesterett og tidligere lagdommer. Han er medlem av Den Norske Advokatforenings representantskap, som er foreningens høyeste organ. Østgård er også med i et fagutvalget for selskapsrett, Juristenes Utdanningssenter. Han er en av stadig flere jurister og leger som engasjerer seg i pandemihåndteringen i lys av rettsstat og demokratisk lov.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

74 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 74 ganger.

Post Views: 130

Les artikkelen direkte på derimot.no