Derimot: USAEn hegemon som nå faller. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Imperienes død: Historien forteller oss hva som vil skje når USAs hegemoni kollapser

Av Henry Johnston, redaktør i RT. 

Overgangen fra ekspansjon, produksjon og handel til utlån og spekulasjon har ført til forfall i århundrer.

Et av de merkelige trekkene ved det amerikanske landskapet er at finansialiseringen av økonomien i dag fordømmes som usunn, men at lite gjøres for å reversere den. Det fantes en tid, på 1980- og 90-tallet, da den finansdrevne kapitalismen skulle innlede en tid med bedre kapitalallokering og en mer dynamisk økonomi. Dette er ikke et syn man hører så ofte lenger.

Så hvis et slikt fenomen i overveiende grad blir sett på som negativt, men ikke blir endret, er det kanskje ikke bare et utslag av feilslått politikk, men snarere noe dypere – noe som er mer endemisk for selve strukturen i den kapitalistiske økonomien. Det er selvsagt mulig å legge skylden for denne situasjonen på dagens kyniske og maktsyke elite og stoppe analysen der. Men hvis man ser nærmere på historien, finner man gjentatte tilfeller av finansialisering som har bemerkelsesverdige likhetstrekk, noe som innbyr til å konkludere med at situasjonen i amerikansk økonomi de siste tiårene kanskje ikke er unik, og at Wall Streets stadig økende makt på sett og vis var forutbestemt.

Hvis en ser at en beveger seg i feil retning og ikke justerer den, da vil det før eller siden bli bråstopp.

Introduksjon til Giovanni Arrighi: Finansialisering som et syklisk fenomen

Det er i denne sammenhengen det lønner seg å se nærmere på arbeidet til den italienske politiske økonomen og historikeren Giovanni Arrighi (1937-2009). Arrighi, som ofte blir satt i bås som marxistisk historiker – en altfor snever betegnelse tatt i betraktning bredden i hans arbeid – utforsket kapitalismens opprinnelse og utvikling helt tilbake til renessansen og viste hvordan gjentatte faser av finansiell ekspansjon og kollaps underbygger bredere geopolitiske endringer. Sentralt i teorien hans står forestillingen om at hver hegemons syklus av oppgang og fall ender i en finansialiseringskrise. Det er denne finansialiseringsfasen som muliggjør overgangen til neste hegemon.

Arrighi daterer opprinnelsen til denne sykliske prosessen til de italienske bystatene på 1300-tallet, en epoke han kaller den moderne verdens fødsel. Fra ekteskapet mellom genovesisk kapital og spansk makt, som førte til de store oppdagelsene, følger han veien via Amsterdam, London og til slutt USA. 

Arrighi fant en første bølge av finansialisering som startet rundt 1560, da genovesiske forretningsmenn trakk seg ut av handelen og spesialiserte seg på finans, og dermed etablerte symbiotiske relasjoner med kongeriket Spania. Den neste bølgen begynte rundt 1740, da nederlenderne trakk seg ut av handelen og ble «Europas bankierer». Finansialiseringen i Storbritannia, som vi skal se nærmere på nedenfor, oppstod på slutten av 1800-tallet, mens den i USA begynte på 1970-tallet.

Giovanni Arrighi.Giovanni Arrighi var en italiensk økonom, sosiolog og verdenssystemanalytiker, fra 1998 professor i sosiologi ved Johns Hopkins University. Arbeidet hans er oversatt til over femten språk. Wikipedia 

Hegemoni definerer han som «en stats makt til å utøve lederskap og styring over et system av suverene stater». Sentralt i dette konseptet er tanken om at slik styring historisk sett har vært knyttet til transformasjonen av hvordan systemet av relasjoner mellom stater fungerer i seg selv, og at det består av både det vi kan kalle geopolitisk dominans og en form for intellektuelt og moralsk lederskap. Hegemonimakten stiger ikke bare til topps i kappestriden mellom stater, men former faktisk selve systemet i sin egen interesse. Nøkkelen til denne evnen til å utvide hegemonens egen makt er evnen til å gjøre sine nasjonale interesser til internasjonale interesser.

Observatører av det nåværende amerikanske hegemoniet vil gjenkjenne transformasjonen av det globale systemet til å passe amerikanske interesser. Opprettholdelsen av en ideologisk ladet «regelbasert» orden – tilsynelatende til fordel for alle – passer godt inn i kategorien sammenblanding av nasjonale og internasjonale interesser. Samtidig hadde den forrige hegemonen, britene, sin egen versjon som omfattet både frihandelspolitikk og en tilsvarende ideologi som vektla nasjoners rikdom fremfor nasjonal suverenitet.

For å vende tilbake til spørsmålet om finansialisering, så var det den franske historikeren Fernand Braudel, som Arrighi var en disippel av, som først fikk innblikk i dens epokegjørende aspekt. Braudel observerte at fremveksten av finans som den dominerende kapitalistiske aktiviteten i et gitt samfunn var et tegn på samfunnets forestående forfall.

Arrighi adopterte denne tilnærmingen, og i sitt hovedverk «The Long Twentieth Century» utdypet han sin teori om det sykliske mønsteret av oppgang og sammenbrudd i det kapitalistiske systemet, som han kalte «den systemiske akkumulasjonssyklusen». Ifølge denne teorien er oppgangsperioden basert på en ekspansjon av handel og produksjon. Men denne fasen når etter hvert en moden fase, og da blir det vanskeligere å reinvestere kapital på en lønnsom måte i videre ekspansjon. Med andre ord blir de økonomiske aktivitetene som drev oppgangsmakten til topps, stadig mindre lønnsomme etter hvert som konkurransen intensiveres, og i mange tilfeller forsvinner store deler av realøkonomien til periferien, der lønningene er lavere. Stigende administrative utgifter og kostnadene ved å opprettholde et stadig voksende militær bidrar også til dette.

Dette fører til det Arrighi kaller en «signalkrise», det vil si en økonomisk krise som signaliserer overgangen fra akkumulasjon gjennom materiell ekspansjon til akkumulasjon gjennom finansiell ekspansjon. Deretter følger en fase preget av finansiell formidling og spekulasjon. En annen måte å se dette på er at en nasjon som har mistet det egentlige grunnlaget for sin økonomiske velstand, vender seg til finans som det siste økonomiske feltet der hegemoniet kan opprettholdes. Finansialiseringsfasen kjennetegnes dermed av en overdreven vektlegging av finansmarkedene og finanssektoren.

Hvordan finansialiseringen utsetter det uunngåelige

Finansialiseringens ødeleggende natur er imidlertid ikke umiddelbart åpenbar – snarere tvert imot. Arrighi viser hvordan finansialiseringen, som i utgangspunktet er ganske lukrativ, kan gi et midlertidig og illusorisk pusterom fra nedgangen og dermed utsette den endelige krisen. Den daværende hegemonen Storbritannia var for eksempel det landet som ble hardest rammet av den såkalte lange depresjonen i 1873-1896, en langvarig nedgangsperiode som førte til at Storbritannias industrielle vekst avtok og landets økonomiske anseelse ble svekket. Arrighi identifiserer dette som «signalkrisen» – det punktet i konjunktursyklusen der produktivkraften går tapt og finansialiseringen setter inn.

Og likevel, som Arrighi siterer David Landes’ bok «The Unbound Prometheus» fra 1969, «snudde hjulet som ved et trylleslag». I de siste årene av århundret gikk det plutselig bedre, og fortjenesten økte. Alt virket riktig igjen.

Det er imidlertid ikke noe magisk ved den plutselige gjenopprettelsen av overskuddet, forklarer Arrighi. Det som skjedde, var at «etter hvert som USAs industrielle overlegenhet avtok, triumferte finansverdenen, og landets tjenester som avsender, trader, forsikringsmegler og mellommann i verdens betalingssystem ble mer uunnværlige enn noensinne.»

Det var med andre ord en kraftig ekspansjon i finansspekulasjonen. Til å begynne med kom mye av de voksende finansinntektene fra renter og utbytte fra tidligere investeringer. Men en stadig større del ble finansiert av det Arrighi kaller «innenlandsk konvertering av varekapital til pengekapital». I takt med at overskuddskapitalen ble flyttet ut av handel og produksjon, begynte de britiske reallønningene å synke fra midten av 1890-tallet – en reversering av trenden fra de siste fem tiårene. En beriket finans- og næringslivselite og en generell nedgang i reallønningene er noe som bør få en bjelle til å ringe hos observatører av dagens amerikanske økonomi.

Ved å omfavne finansialiseringen spilte Storbritannia ut det siste kortet de hadde for å avverge den imperiale nedgangen. I tillegg kom ruinene etter første verdenskrig og den påfølgende ustabiliteten i mellomkrigstiden, en manifestasjon av det Arrighi kaller «systemisk kaos» – et fenomen som blir spesielt synlig under signalkriser og terminale kriser.

Arrighi påpeker at disse sammenbruddene historisk sett har vært forbundet med en eskalering til regelrett krigføring – nærmere bestemt Trettiårskrigen (1618-48), Napoleonskrigene (1803-15) og de to verdenskrigene. Det er interessant, og noe kontraintuitivt, at det i disse krigene vanligvis ikke har vært den sittende hegemonen og utfordreren som har stått på hver sin side (med unntak av de anglo-nederlandske sjøkrigene). Det har snarere vært andre rivalers handlinger som har fremskyndet den endelige krisen. Men selv i tilfellet med nederlenderne og britene eksisterte det både konflikt og samarbeid, ettersom nederlandske kjøpmenn i økende grad dirigerte kapitalen sin til London, der den ga bedre avkastning.

Wall Street og den siste hegemonens krise

Finansialiseringsprosessen som fulgte etter en signalkrise, gjentok seg med forbløffende likheter for Storbritannias etterfølger, USA. 1970-tallet var et tiår med dyp krise for USA, med høy inflasjon, en svekket dollar etter at gullkonvertibiliteten ble opphevet i 1971 og, kanskje viktigst av alt, et tap av konkurranseevne for amerikansk industri. Med fremvoksende stormakter som Tyskland, Japan og senere Kina, som var i stand til å utkonkurrere USA når det gjaldt produksjon, nådde USA det samme vippepunktet, og i likhet med sine forgjengere vendte de seg mot finansialisering. Med historikeren Judith Steins ord var 1970-tallet «det avgjørende tiåret» som «beseglet en samfunnsomfattende overgang fra industri til finans, fra fabrikkgulv til børsgulv».

Dette, forklarer Arrighi, gjorde det mulig for USA å tiltrekke seg enorme mengder kapital og bevege seg i retning av en modell med underskuddsfinansiering – en økende gjeldsgrad i den amerikanske økonomien og staten til resten av verden. Men finansialiseringen gjorde det også mulig for USA å styrke sin økonomiske og politiske makt i verden, særlig ettersom dollaren ble den globale reservevalutaen. Dette ga USA en illusjon av velstand på slutten av 1980- og 90-tallet, da, som Arrighi sier, «det fantes en idé om at USA hadde ‘kommet tilbake’». Det er ingen tvil om at Sovjetunionens fall bidro til denne optimismen og følelsen av at den vestlige nyliberalismen hadde fått rett.

Under overflaten fortsatte imidlertid de tektoniske platene for forfall å kverne i takt med at USA ble stadig mer avhengig av ekstern finansiering og en stadig sterkere belåning av en stadig mindre del av den realøkonomiske aktiviteten som raskt ble utflagget og uthulet. Etter hvert som Wall Street ble mer og mer fremtredende, ble mange av de viktigste amerikanske økonomiene i realiteten ribbet for verdier til fordel for finansiell profitt.

Men som Arrighi påpeker, forsinker finansialiseringen bare det uunngåelige, og dette har bare blitt tydeliggjort av de senere hendelsene i USA. På slutten av 1990-tallet begynte selve finansialiseringen å svikte, noe som startet med Asia-krisen i 1997 og den påfølgende dotcom-boblen som sprakk, og fortsatte med en rentenedsettelse som blåste opp boligboblen som eksploderte så spektakulært i 2008. Siden den gang har kaskaden av ubalanser i finanssystemet bare akselerert, og det er bare gjennom en kombinasjon av stadig mer desperate finansielle knep – oppblåsing av den ene boblen etter den andre – og regelrett tvang at USA har kunnet forlenge sitt hegemoni enda litt lenger.

I 1999 oppsummerte Arrighi datidens situasjon i en artikkel skrevet sammen med den amerikanske forskeren Beverly Silver. Det er et kvart århundre siden disse ordene ble skrevet, men de kunne like gjerne vært skrevet i forrige uke:

«Den globale finansekspansjonen de siste tjue årene er verken et nytt stadium i verdenskapitalismen eller et forvarsel om et ‘kommende hegemoni for globale markeder’. Den er snarere det tydeligste tegnet på at vi befinner oss midt i en hegemonisk krise. Som sådan kan ekspansjonen forventes å være et midlertidig fenomen som vil få en mer eller mindre katastrofal slutt… Men blindheten som fikk de herskende gruppene i [tidligere tiders hegemoniske stater] til å forveksle ‘høsten’ med en ny ‘vår’ for deres… makt, førte til at slutten kom raskere og mer katastrofalt enn den ellers ville ha gjort… En lignende blindhet er tydelig i dag.»

China er USAs logiske etterfølger

En tidlig profet for en multipolar verden

I sitt sene verk vendte Arrighi oppmerksomheten mot Øst-Asia og kartla utsiktene for en overgang til det neste hegemoniet. På den ene siden identifiserte han Kina som den logiske etterfølgeren til det amerikanske hegemoniet. Som en motvekt til dette så han imidlertid ikke for seg at den skisserte syklusen ville fortsette i det uendelige, og mente at det ville komme et punkt der det ikke lenger er mulig å skape en stat med større og mer omfattende organisasjonsstrukturer. Kanskje, spekulerte han, representerer USA nettopp den ekspansive kapitalistiske makten som har ført den kapitalistiske logikken til sin ytterste grense.

Arrighi mente også at den systemiske akkumulasjonssyklusen er et fenomen som er iboende i kapitalismen og ikke kan overføres til førkapitalistiske tider eller ikke-kapitalistiske formasjoner. Da Arrighi døde i 2009, mente han at Kina fortsatt var et utpreget ikke-kapitalistisk markedssamfunn. Hvordan det ville utvikle seg, forble et åpent spørsmål.

Arrighi var ikke dogmatisk med hensyn til hvordan fremtiden ville arte seg, og han anvendte ikke teoriene sine på en deterministisk måte, spesielt ikke med tanke på utviklingen de siste tiårene, men han snakket kraftfullt om det man med dagens språkbruk kunne kalle nødvendigheten av å tilpasse seg en multipolar verden. I en artikkel fra 1999 spådde han og Silver at «et mer eller mindre nært forestående fall for Vesten fra det kapitalistiske verdenssystemets kommandohøyder er mulig, til og med sannsynlig».

De mener at USA «har enda større muligheter enn Storbritannia hadde for hundre år siden til å omdanne sitt fallende hegemoni til et utbyttende herredømme.» Hvis systemet til slutt bryter sammen, «vil det først og fremst være på grunn av USAs motstand mot tilpasning og ettergivenhet». Omvendt er USAs tilpasning til den voksende økonomiske makten i Øst-Asia en viktig forutsetning for en ikke-katastrofal overgang til en ny verdensorden.»

Det gjenstår å se om en slik tilpasning vil finne sted, men Arrighi slår an en pessimistisk tone og bemerker at enhver hegemon på slutten av sin dominanssyklus opplever en «siste oppgangsperiode» der den forfølger sine «nasjonale interesser uten å ta hensyn til problemer på systemnivå som krever løsninger på systemnivå». En mer treffende beskrivelse av dagens situasjon kan ikke gis.

Problemene på systemnivå blir stadig flere, men det sklerotiske ancien régime i Washington tar ikke tak i dem. Ved å forveksle sin finansialiserte økonomi med en livskraftig økonomi overvurderte de styrken i å bevæpne det finansielle systemet de kontrollerer, og dermed ser de igjen «vår» der det bare er «høst». Dette vil, som Arrighi spår, bare fremskynde slutten.

Oversatt av Per Johansen

https://www.rt.com/business/594432-financialization-death-empires

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar