Vi har hørt det i 40 år.Tidligere var det 10 år, «Nå har vi bare tre år på å redde kloden».

Derimot.no

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

På toppen av kostbare pandemi- og flyktningkriser kjemper vesten for å verne om Ukrainas frihet og demokratiske kjerneverdier. De økonomiske konsekvenser er store og alvorlige. Billig og nok energi er en nøkkel til å sikre stabilitet de nærmeste år. Likevel rir ‘klima-leiren’ gamle, uvitenskapelige kjepphester om klimakrise; med kostbare tiltak uten klimaeffekt.

Det er klimakrise og nå eller aldri ifølge FNs generalsekretær Antonio Guterres når han i fri dressur lanserte FNs klimapanels 3. delrapport i AR6, sjette hovedrapport. Her på NRK. ‘Vi har tre år på å redde kloden’.

Det er helt feil, også ifølge mange av IPCCs benyttede modeller, alle mangelfulle og feilaktige (KN 308). Men Guterres har rett i at dersom FN nå ikke raskt får sementert de politiske vedtakene på bred front vil ‘vanlige folk’ innen noen få år skjønne at IPCCs hypotese ikke er god vitenskap. For folk er blitt lurt mens kloden har vært i god energibalanse. Nå går det mot kaldere tider (KN 311).

Kloden i god energibalanse

Dagens klima er forårsaket av naturlig oppvarming (sola) etter Den Lille Istid fra rundt 1850, inklusive kalde og varme perioder som nå ser ut til å gå over i en kaldere fase. Jorda er blitt ca. 15 % grønnere siste 40 år med stadig økning i matproduksjon mot dagens rekordpregede nivå (KN 173). Se også her. I de siste hundre år viser observasjoner at de fleste negative væreffekter er redusert eller stabile (KN 312). Klimarelaterte dødsfall er redusert med rundt 95 %. Kulde dreper langt, langt flere enn varme. IPCC må presentere helheten i offentlige, aksepterte statistikker, ikke produsere sine egne spesialplukkede perioder (KN 314KN 301).

Klimakrise er umulig ut ifra IPCCs samlede rapporter og tilgjengelige offentlige observasjoner. IPCC konkluderte (AR5/2013) med tilnærmet temperaturutflating (‘hiatus’) med kun +0.04 C per tiår fra 1998. Sentrale forskere i IPCC-leiren uttalte at ‘it is a travesty’ (parodi, K. Trenberth, 2009) fordi observasjonene ikke stemte med modellene.

Det er ingen klimakrise. Den beskjedne oppvarmingen har vært en velsignelse for de fleste.

Men det stemmer godt med satellittmålinger fra år 2000 (CERES, KN 311) som viser god balanse mellom innstråling fra sola og klodens utstråling i hele perioden. Det kostbare klimatiltak skal bidra med er allerede etablert av naturen. Fra 2015 ga redusert skydekke økt solinnstråling som ga økt temperatur (ikke fra økt CO2), men tilsvarende økt utstråling opprettholdt klodens energibalanse. For dem som ‘tenker sjæl’ følger den naturlige konklusjon at da er heller ikke økning eller reduksjon av eventuelle effekter menneskeskapte.

FNs klimapanel med ‘På’an igjen’

Guterres har mer på hjertet og forkynner: ‘Juryen har talt – dommen er hard. Og så følger den vanlige uvitenskapelige tiraden om: ‘Ikke tidligere sett slike hetebølger, forferdelige stormer, utbredt vannmangel og utryddelse av millioner av dyr og planter. Dette skal være hva vitenskapen sier om vår nåværende klimapolitikk’.

____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
____________________________________________________________________

Nei, det er grovt feilaktig. Gutteres og ‘klima-leiren’ har gjort som Putin, skjøvet rettsprinsippene til side ved å utnevne sine egne dommere (IPCC), aktor dominerer med selvkomponert historier, og forsvar tillates ikke. Da velges det fritt fra kortere perioder i varierende tidsserier (KN 311KN 312).

Lanseringen av 3. delrapport nå minner meg om Jan Eggums sang ‘På’an igjen’. For gjennom de mer enn 40 foregående år har vi hørt representanter for FN, klimaforskere, politikere, og NGO’er jevnlig forkynne klodens nært forestående og ugjenkallelige undergang – som heller ikke inntrådte tidligere da konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var opptil 15-20 ganger høyere.

Et av mange eldre FN-skremsler, fra Earth Island Journal; sommeren 1991, Vol. 6 utgave 3, side 38.

Også modeller begrenset til beregning av drivhusgassenes effekt viser at økt CO2 har liten effekt ved de foreliggende konsentrasjoner fordi mengden nærmer seg optisk metning. De andre drivhusgassene har liten betydning (KN 297KN 270KN 300). Det som tidligere ble uttalt at IPCC gjennom sine modeller ikke hadde noe bevis for nevneverdig økt drivhuseffekt er endret til at det foreligger meget gode bevis for at effekten fra økt CO2, metan, lystgass og KFK er liten. Men retorikken fortsetter.

Gutteres betegner delrapport 3 som ‘et skammens dokument der landene lyver om sine klimatiltak’. Verstinger som nærmer seg nivået for Guterres egne klimabudskap. Likevel presterer han å hevde at ‘investeringer i produksjon av olje og gass er moralsk og økonomisk galskap’.

green grass field during sunset
Jorden har ikke vært så grønn som nå på lang tid.

Nei. Det er IPCCs AR6 som er et skammens dokument. Det er et vitenskapelig tilbakefall etter AR5 (2013) der IPCC reverserte sine tidligere uvitenskapelige alarmer, dementerte økte ekstremeffekter og kom med en rekke dementier, sådde tvil om sine modeller og at kanskje sola var hovedårsaken. Heldigvis er de faglige kapitler dypt inne i rapportene bedre enn det som når mediene.

SV, MDG, NGOer henger seg på med sine kjepphester og dommedagspregede uttalelser. Vi må satse på karbonlagring, redusere CO2-utslipp og raskest mulig stoppe petroleumsvirksomheten. Klimaminister Barth Eide er med på notene om fremtidige dyre tiltak, men vil sammen med styringspartiene fortsette petroleumsvirksomheten. Umoralsk ifølge Gutteres som langt fra er noe sannhetens forbilde innen klima.

Konklusjon

Klimamålene er basert på gale IPCC-modellers feilaktig beregnede klimakrise. Men dagens klima og klodens energibalanse gir de beste forutsetninger for matproduksjon og reduserte negative klimaeffekter. Dette er velkjent for mange politikere som kan legge til side Parisavtalens mål i trygg forvisning om at det primært har positive følger.

Politisk ansvarlighet er i dag knyttet til å sikre samfunnets stabilitet gjennom billig og tilstrekkelig energi og fjerning av kostnadskrevende tiltak som likevel ikke har noen klimaeffekt. Så får MDG, Rødt, SV og de velkjente partifraksjoner og klimaorganisasjoner ri sine kjepphester. Mange folk har allerede registrert at vi er gått over i en kaldere periode som gir helt andre utfordringer.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Tobias Rademacher

4 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 4 ganger.

Post Views: 19

Les artikkelen direkte på derimot.no