Dorro Studio premiere 21.12.2021.

Alternativ Media TV

Dorro Studio premiere.12.2021. Første sending fra Alternativ Medias nye studio i Dorrodalen.

Følg sendingen på Dlive og Odysee. Trykk link:

Odysee: odysee.com/@Alternativ.Media.Norway:7

Dlive: dlive.tv/Alternativ_media

Ønsker du å støtte Alternativ Media med Bitcoin?
Bitcoinadresse: 33BMoXKTfJzi3qY1w4vueytVo5TXoVEj4B

https://www.youtube.com/watch?v=4IsRwZjOdxk