Det har gått vestlige politikere hus forbi: Det var nettopp et geopolitisk jordskjelv.

Derimot.no

Av skribent 

Ved åpninga av de olympiske vinterlekene i Beijing undertegnet Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping det som må kunne kalles en epokegjørende felleserklæring:

Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development.

For et vestlig øye kan erklæringa virke som diplomatisk langhalm full av innholdsløse fraser. Den er alt annet, men det krever et trenet øye for å skjønne hva som ligger under ordene i erklæringa. Den er ikke skrevet for vestlige kommentatorer, men for det hjemlige publikumet og for ledere i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og de vil svært raskt skjønne hva dette handler om.

Kommentatoren The Saker har gjort oss den tjenesten å pakke ut det som ligger under den lange teksten, og vi gjengir hans tolkninger her.

Noen aktører som kun representerer minoriteten av verdens folk, fortsetter å gå inn for ensidige tilnærminger for å ta opp internasjonale spørsmål og ty til makt; de blander seg inn i andre staters indre anliggender, krenker deres legitime rettigheter og interesser, og oppfordrer til motsetninger, forskjeller og konfrontasjoner, og hindrer dermed menneskehetens utvikling og fremgang, mot motstanden fra det internasjonale samfunnet.

Oversettelse til vanlig språk: USA og noen få av dets vasallstater ønsker å opprettholde et verdenshegemoni og ignorere folkeretten. Dette er en trussel mot freden og sikkerheten til hele planeten vår. Vi er imot dette.

Det er ingen mal som passer alle for å veilede land i å etablere demokrati. En nasjon kan velge slike former og metoder for å implementere demokrati som passer best for dens spesielle situasjon, basert på dens sosiale og politiske systemet, dens historiske bakgrunn, tradisjoner og unike kulturelle egenskaper. Det er bare opp til folket i landet å avgjøre om staten deres er demokratisk.

Oversettelse til vanlig språk: det er ingen måte å etablere ekte folkemakt på, og utenforstående er per definisjon diskvalifisert fra å bedømme graden av «demokrati» til enhver nasjon. Hver nasjon har rett til å bestemme hvordan den ønsker å leve, hvordan den formelt ønsker å strukturere sin folkemakt, og bare folket i den nasjonen kan bestemme om deres lands organisasjon trofast uttrykker og opprettholder deres nasjonale verdier. Utenforstående kan ikke tenke på seg selv som «lærere i demokrati».

De to sidene bekrefter sitt fokus på å bygge Greater Eurasian Partnership parallelt og i koordinering med Belt and Road Initiative for å fremme utviklingen av regionale fellesskap så vel som bilaterale og multilaterale integrasjonsprosesser til fordel for folkene på det eurasiske kontinentet. Partene ble enige om å fortsette å intensivere det praktiske samarbeidet for en bærekraftig utvikling av Arktis.

Vladimir Putin og Xi Jinping etter undertegnelsen av felleskommuinkeet i Beijing 4. februar 2022. Foto: Xinhua

Oversettelse til vanlig språk: vi, lokalbefolkninga, bygger (og har holdt på) et eurasisk samfunn som vil omfatte hele den eurasiske landmassen og dens tilstøtende arktiske farvann. Denne eurasiske landmassen vil bli suverent styrt av de nasjonene som utgjør den.

De to partene er alvorlig bekymret for alvorlige internasjonale sikkerhetsutfordringer og tror at skjebnen til alle nasjoner henger sammen. Ingen stat kan eller bør sikre sin egen sikkerhet atskilt fra sikkerheten til resten av verden og på bekostning av andre staters sikkerhet.

Oversettelse til vanlig språk: sikkerhet er alltid og per definisjon kollektiv. Det kan ikke være sikkerhet for noen på bekostning av sikkerheten til andre. Angloimperiets forestilling om ensidig sikkerhet er i bunn og grunn å sette en pistol mot hodet til hver nasjon på planeten med den eksplisitte trusselen om å trekke avtrekkeren hvis den nasjonen våger å motstå denne typiske imperialistiske aggresjonshandlinga.

De to sidene bekrefter sin sterke gjensidige støtte til beskyttelse av deres kjerneinteresser, statlig suverenitet og territoriell integritet, og motsetter seg innblanding fra eksterne krefter i deres indre anliggender.

Oversettelse til vanlig språk: vi står, og vil stå side ved side, og vi vil i fellesskap beseire de styrkene som prøver å hindre oss i å oppnå og opprettholde sann, full, suverenitet.

Den russiske siden bekrefter sin støtte til ett-Kina-prinsippet, bekrefter at Taiwan er en umistelig del av Kina, og motsetter seg enhver form for uavhengighet til Taiwan.

Oversettelse til vanlig språk: Russland vil støtte den kinesiske innsatsen for å reintegrere Taiwan. Russland gir Kina ryggdekning.

Russland og Kina står mot forsøk fra eksterne styrker på å undergrave sikkerhet og stabilitet i deres felles tilstøtende regioner, har til hensikt å motvirke innblanding fra eksterne styrker i suverene lands indre anliggender under ethvert påskudd, motsette seg fargerevolusjoner, og vil øke samarbeidet i de nevnte områdene. .

Oversettelse til vanlig språk: Kina vil støtte Russland i hennes forsøk på å hindre USA/NATO/EU i å gjøre Ukraina til et anti-Russland eller å styrte regjeringer som er vennlige mot Russland. Kina gir Russland ryggdekning.

Sidene mener at visse stater, militære og politiske allianser og koalisjoner søker å oppnå, direkte eller indirekte, unilaterale militære fordeler til skade for andres sikkerhet, inkludert ved å bruke urettferdig konkurransepraksis, intensivere geopolitisk rivalisering, gi næring til antagonisme og konfrontasjon, og alvorlig undergrave den internasjonale sikkerhetsordenen og den globale strategiske stabiliteten. De to sidene motsetter seg ytterligere utvidelse av NATO og oppfordrer den nordatlantiske alliansen til å forlate sine ideologiserte tilnærminger til den kalde krigen, respektere suvereniteten, sikkerheten og interessene til andre land, mangfoldet av deres sivilisatoriske, kulturelle og historiske bakgrunner, og å utøve en rettferdig og objektiv holdning til fredelig utvikling av andre stater.

Oversettelse til vanlig språk: Vesten prøver å destabilisere, undergrave, kontrollere og ødelegge ethvert land som ikke er villig til å bli en amerikansk vasallstat. NATO er en aggressiv, voldelig og totalitær overbygning som har som mål å hindre ethvert land i å oppnå suverenitet. Det er bare den siste iterasjonen av angloimperialismen. Dens ideologi er basert på hat og projeksjon av sitt eget hatefulle verdenssyn og etos til andre. Naturen er imperialistisk og dens motto divide et impera. Vi vil motsette oss den geostrategiske ondartede svulsten sammen.

De to sidene er alvorlig bekymret over det trilaterale sikkerhetspartnerskapet mellom Australia, USA og Storbritannia (AUKUS), som sørger for et dypere samarbeid mellom medlemmene på områder som involverer strategisk stabilitet, spesielt deres beslutning om å innlede samarbeid på området atomdrevne ubåter. Russland og Kina mener at slike handlinger er i strid med målene om sikkerhet og bærekraftig utvikling i Asia-Stillehavsregionen, øker faren for et våpenkappløp i regionen og utgjør en alvorlig risiko for atomspredning.

Oversettelse til vanlig språk: AUKUS er enda en gjentakelse av angloimperialismen. Det er farlig og vi vil motarbeide det sammen.

De to sidene oppfordrer USA til å svare positivt på det russiske initiativet og forlate sine planer om å utplassere mellomdistanse- og kortere bakkebaserte missiler i Asia-Stillehavsregionen og Europa. Kina stiller seg sympatisk med og støtter forslagene fremmet av den russiske føderasjonen om å skape langsiktige juridisk bindende sikkerhetsgarantier i Europa.

Oversettelse til vanlig språk: Kina støtter fullt ut det russiske ultimatumet til Vesten. Vestens avvisning av de russiske kravene påvirker også Asia-Stillehavsområdet, og derfor påvirker og truer det Kinas nasjonale interesser. Russland og Kina har et felles mål om å motstå Vestens imperialistiske politikk.

Partene bemerker at USAs oppsigelse av en rekke viktige internasjonale våpenkontrollavtaler har en ekstremt negativ innvirkning på internasjonal og regional sikkerhet og stabilitet. Partene uttrykker bekymring over utviklinga av amerikanske planer om å utvikle globalt rakettforsvar og distribuere dets elementer i ulike regioner i verden, kombinert med kapasitetsbygging av høypresisjons- ikke-atomvåpen for motstand mot angrep og andre strategiske mål.

Oversettelse til vanlig språk: Russland vil ikke tillate USA å omringe Kina militært og Kina vil ikke la USA omringe Russland militært. Russland og Kina står rygg mot rygg og vil beskytte hverandre, og dermed hindre alle anglo-planer om å omringe enten en eller begge disse nasjonene.

Partene motsetter seg forsøk fra enkelte stater på å gjøre det ytre rom til en arena for væpnet konfrontasjon og gjentar sin intensjon om å gjøre alle nødvendige anstrengelser for å forhindre militarisere verdensrommet og et våpenkappløp i verdensrommet. De vil motvirke aktiviteter som tar sikte på å oppnå militær overlegenhet i rommet og bruke det til kampoperasjoner.

Oversettelse til vanlig språk: Russiske og kinesiske romfartsprogrammer vil gjøre en felles innsats for å beseire imperiets forsøk på å militarisere verdensrommet, begge land vil hjelpe hverandre med å utvikle fremtidige romkapasiteter og å skape og distribuere midler for å hindre USA fra å true dem fra rommet.

Partene understreker at innenlandske og utenlandske biovåpenaktiviteter fra USA og dets allierte reiser alvorlige bekymringer og spørsmål for det internasjonale samfunnet angående deres overholdelse av BWC. Partene er enige om at slike aktiviteter utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale sikkerheten til Den russiske føderasjonen og Kina og er skadelig for sikkerheten til de respektive regionene.

Oversettelse til vanlig språk: USA har helt klart et aktivt biokrigføringsprogram. Russland og Kina føler seg truet av dette og de vil handle sammen for å stoppe USA fra å utvikle ulovlige og farlige biovåpen.

Russland merker seg betydninga av konseptet om å bygge et «fellesskap for menneskehetens skjebne» som er foreslått fra kinesisk side for å sikre større solidaritet i det internasjonale samfunnet og konsolidering av innsatsen for å svare på felles utfordringer. Den kinesiske sida merker seg betydninga av innsatsen fra russisk side for å etablere et rettferdig multipolart system for internasjonale relasjoner.

Oversettelse til vanlig språk: Russland og Kina er enige om at den nye, postvestlige verdensordenen de ønsker å oppnå, vil være basert på brorskap og solidaritet til alle de landene som, i stedet for å utnytte hele planeten til fordel for noen få, ønsker å se et internasjonalt system basert på felles verdier snarere enn på grådighet og de sterkes undertrykkelse av de svake. I det systemet vil forholdet mellom land være basert på internasjonal lov og FN som hjørnestein og ikke på noen ad hoc «allianser av de villige» eller noe annet slikt ulovlig nonsens.

De bekrefter på nytt at de nye mellomstatlige relasjonene mellom Russland og Kina er overlegne politiske og militære allianser i den kalde krigen. Vennskap mellom de to statene har ingen grenser, det er ingen «forbudte» samarbeidsområder, styrking av bilateralt strategisk samarbeid er verken rettet mot tredjeland eller påvirket av det endrede internasjonale miljøet og omstendigheter i tredjeland.

Oversettelse til vanlig språk: «forholdet mellom Russland og Kina er overlegne politiske og militære allianser fra den kalde krigen» er ganske klart: Russland og Kina er mer enn allierte eller «bare» symbionter, alliansen de har dannet er ikke en papirfred i vestlig stil som kan oppheves eller ignoreres. Russland og Kina har bestemt seg for å etablere et ekte «vennskap som ikke kjenner noen grenser», det vil si et brorskap som er mye større i omfang og av en mye dypere karakter enn noen formell allianse. De to landene ser en felles fremtid og vil stå ved siden av hverandre som to kjære brødre. Merk: Ordvalget «vennskap uten grenser» er nøye utformet for ikke å gi mening for et vestlig publikum som bare vil se det som «from og vage floskler uten bindende forpliktelser», men som vil være veldig tydelig for dem som hører til den russiske og kinesiske sivilisasjonskretsen. Enkelt sagt: ingen i Vesten tror virkelig på «vennskap» mellom stater, bare situasjonsbetingede allierte og personlige interesser. Vennskapsbegrepet har en helt annen betydning i Kina og Russland. Dessuten er «ingen grenser» også useriøst i vestlig geopolitikk. Igjen, for et russisk eller kinesisk publikum betyr og uttrykker avsnittet ovenfor mye MER enn noen «allianse», «traktat» eller «avtale». Vestlige politiske ledere kan rett og slett ikke fatte eller forestille seg hva Russland og Kina sier her – deres mentalitet kan rett og slett ikke begripe hva som blir sagt her.

Russland og Kina har som mål å styrke Shanghai Cooperation Organization (SCO) omfattende og ytterligere styrke dens rolle i å forme en polysentrisk verdensorden basert på de universelt anerkjente prinsippene om internasjonal lov, multilateralisme, lik, felles, udelelig, omfattende og bærekraftig sikkerhet. De anser det som viktig å konsekvent implementere avtalene om forbedrede mekanismer for å motvirke utfordringer og trusler mot sikkerheten til SCOs medlemsland og, i sammenheng med å ta opp denne oppgaven, gå inn for utvidet funksjonalitet til SCOs regionale antiterrorstruktur.

Oversettelse til vanlig språk: Kina og Russland vil utvikle sitt fullspektrede sikkerhetssamarbeid. Akkurat som CSTO nylig, vil SCO snart gro sterkere «tenner» og blotte dem hvis/når det er nødvendig. Og ikke la deg lure av referansen til ordvalget om «anti-terrorisme». Den nylige CSTO-operasjonen i Kasakhstan var også en «anti-terrorist»-operasjon.

En erklæring om å avslutte den angloamerikanske imperiet og åpne en ny epoke

Når man på denne måten går under overflaten, og ser på det faktiske innholdet i det Kina og Russland har erklært seg enige om, så er det intet mindre enn epokegjørende. De erklærer at de endelig rister av seg det åket som den vestlige imperialismen har lagt også på dem. De vil ikke bare slutte å la seg undertrykke av sanksjoner eller trusler. De vil møte begge deler med et sammenhengende alternativ, en ny verdensorden basert på likhet og gjensidig respekt mellom nasjoner, og dette vil bli fylt av økonomisk, politisk, sosialt og militært innhold. For Vesten kan det virke uforståelig, men for flertallet av folkene i Asia, Afrika og Latin-Amerika, det vil si det overveldende flertallet av menneskeheten, vil det virke både attraktivt og gi håp.

PS:

Det finnes en anekdote fra korsfarertida og rollene i den skifter etter hvem fortelleren har sympati med. Her er den arabiske varianten: En arabisk kriger med sitt skarpslepne damaksussverd møter en korsfarerridder i sverdkamp. Araberen gjør en masse piruetter og utfall og korsfareren sier: Hah, du bomma! Araberen svarer: prøv å nikke!

Hvis Vesten tror at det kinesisk-russiske kommunikeet er innholdsløst, kan de «prøve å nikke».

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Jens Aber

133 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 133 ganger.

Post Views: 175

Les artikkelen direkte på derimot.no