Derimot: WHO endrer definisjoner f.eks. om vaksiner.Ifølge WHOs definisjon av helse er nesten alle syke. Hvem tjener på det? – Derimot

Derimot.no
Derimot: WHO endrer definisjoner f.eks. om vaksiner.Ifølge WHOs definisjon av helse er nesten alle syke. Hvem tjener på det? – Derimot

derimot.no:

Medisinere godtok å endre definisjonene av “vaksine” og “helse”

Av Ludwig Aigner, spesialist i allmennmedisin.

Fagmiljøene har stilltiende godtatt at den historiske og kliniske definisjonen av “vaksine” ble fjernet. Og erstattet med en teknisk liksom-definisjon. I tillegg er WHOs definisjon av “helse” totalitær.

Kjære lesere, kjære kolleger og pasienter – som jeg også er. Dette er en anstrengelse på slutten av mitt legeliv på å definere begrepet “helse” for vår tid.

Det gjøre jeg fordi den norske læreboken Allmennmedisin ikke gjør det og de færreste medisinske institutter og forfattere tør. De har overlatt definisjonen til WHO uten kamp. WHOs makt er tuftet på en totalitær definisjon av helse, en som er løsrevet fra virkeligheten.

Mye av dagens elendighet bunner i at vi daglig inntar syntetiske molekyler. Vi fortrenger helheten til fordel for fragmenter fra fabrikker med merkenavn.

Medisinere overlot definisjonen til WHO uten kamp.

WHOs definisjon finnes ikke i virkeligheten

WHO definerer helse slik: “En tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte.» Et slikt fullstendig velvære finnes dessverre ikke i virkeligheten, det ligner mest på
tilstander som trance, ekstase – og rusopplevelser.

Per Fugelli og Benedicte Ingstad drøftet begrepet i Tidsskriftet for den norske legeforening i 2001: Helse – slik folk ser det.
Filosofen Lars Fr. H. Svendsen i 2008: – Ikke ett menneske oppfyller WHOs kriterier for god helse.
Kollega Olaf G. Aasland skrev i 2019 om begrepet “global helse”, Legers ansvar for pasienten jorden i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Allmennmedisin er helhetlig helse

Helse er og har alltid vært arenaen til Allmennmedisinen (AM). Begrepet er en av de store
abstraksjoner. I likhet med begreper som tid, gud, sannhet, kjærlighet, kosmos…
AM er i dag den HELhetlige kliniske medisinen og har et særegent behov for den riktigste og mest
anvendelige definisjon av pasientenes HELse. Ettersom begrepet “helse” er en vid og åpen abstraksjon, kan det defineres forskjellig for ulike områder: verden, samfunn og AM.

AM må kjempe om definisjonsmakten for dette begrepet som hele faget kretser om og har sin berettigelse i!

Blir refusert i fagtidsskrift

Hvorfor skriver jeg om dette i Hemali og ikke et fagtidsskrift?

Hovedsakelig fordi mine ytringer i de tidsskrift jeg abonnerer på er blitt avvist. Jeg er takknemlig for at mitt allmennmedisinske syn på infeksjon, immunitet, mRNA-midler og molekylær reduksjonisme i medisinen blir publisert i på Hemali og slik gjøres søkbart for befolkningen.

Mennesket ble fjernet som det avgjørende kriteriet, og veien åpnet seg for å godkjenne vaksiner på grunnlag av laboratoriefunn alene.

Definisjonen på vaksine endret

De medisinske fagmiljøene har stilltiende godtatt at den historiske og klinisk baserte definisjonen av ordet vaksine ble fjernet. Og erstattet med en laboratorieteknisk (bioteknologisk/ eksperimentell immunologisk) liksom-definisjon i 2021.

Før 2021 var CDCs – Center for Disease Control – tilsvarende FHI i Norge – sin definisjon denne: 
“a product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease”. 

Why did CDC change definition for ‘vaccine’? Agency explains | Miami Herald

Ordlyden “en persons immunsystem” ble erstattet med “immunrespons”. Mennesket ble fjernet som det avgjørende kriteriet, og veien åpnet seg for å godkjenne vaksiner på grunnlag av laboratoriefunn alene.

Det er et grovt brudd på prinsippet om bevisføring for effekten av vaksiner i kliniske studier.

Den nye definisjonen, som bygger på immunrespons, kolliderer forøvrig med koronamidlene fordi mRNA-midler svekker immunresponsen.  

I Store medisinske leksikon lyder definisjonen fortsatt: “Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.”

Ingen av mine toneangivende kolleger kritiserte eller protesterte på at definisjonen av “vaksine” ble endret.

Endringer av definisjoner blir stilltiende godtatt

Ingen av mine toneangivende kolleger kritiserte eller protesterte på at definisjonen av “vaksine” ble endret. De fulgte flokken av legers ytringer i det offentlige rom. En internasjonal skolemedisinsk
hierarki trådde fram og økte frykten for en allesteds nærværende dødsrisiko.

Dette har revet vekk min tillit til fagmiljøet og mine faglige institusjoner når det gjelder kliniske
definisjoner og betydningen av klinisk skjønn i medisinfaget.

Helse er kvaliteten på livets økologiske samspill.

Den høyt skattede allmennmedisineren Johnny H. Mjell (1954-2012) med flere skrev i 1990
boken Helseopplysning i praksis – Forfriskningsboka. Her er helsebegrepet
forsøkt definert i det første kapittelet. Videre drøftes det gjennom 180 sider.
På side 17 er en grafisk fremstilling av “forholdet mellom sykdom og helse”. Den ga meg et nytt syn på helse og sykdom:

Dens nyvinning er at helsen kan ses på som det overordnede HELE og sykdom som en avgrenset del innenfor det hele. I matematikkens mengdelære vil sykdom (=uhelse) da være en delmengde av helheten, som er helsen. Helsen rommer da både sunnhet/friskhet og sykdom.

Den faglig oppdaterte leseren vil rask finne ut at et slikt syn på helse og sykdom er fraværende i
verden den dag i dag.

Min definisjon av helse

Den beste universelle definisjonen av helsebegrepet jeg omsider har kommet på lyder slik:
Helse er kvaliteten av livets økologiske samspill. Som en konsert.

Min definisjon av begrepet for allmennmedisinen er:
“Helse er kroppens aktuelle funksjon og menneskets opplevelse av den.”
Her kommer også sykdom og uhelse inn og kan håndteres for at helsen blir best mulig. Begrepet “livskvalitet” kan angi hvor på en linje mellom opplevd god og dårlig helse mennesket befinner seg. Et mål for velvære, altså.

WHOs definisjon bør skrotes

WHOs definisjon av helse må skrotes. Den er, som så mye av det WHO bedriver, irrasjonelt
idealistisk og urealistisk.
I vår tid og for framtiden trenger vi en bærekraftig og realistisk definisjon av helse.

Innlegget er hentet fra Hemali


I boken Helseopplysning i praksis er ingen forsøk på å definere “helse” for
allmennmedisinen. Den introduser derimot begrepet “forfriskning” som erstatning for
“helse” i en rekke forbindelser. (Side 20.)

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar