Derimot: Verdensbanken bekrefter.Russland er nå et høyinntektsland. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Verdensbanken bekrefter.Russland er nå et høyinntektsland. – Derimot

derimot.no:

Målene for inntekter til ulike land og økonomier er alltid svært upresise og det fremgår av artikkelen under. Ukrainas vekst skyldes ikke produksjonsøkning i varer og tjenester, men enorme bidrag fra utlandet og befolkningsreduksjon.

At en del av veksten i russisk økonomi skyldes krigsøkonomien fører heller ikke nødvendigvis til velstand for befolkningen. Men disse tallene bekrefter det som fremgår fra andre kilder, at den russiske økonomien vokser til tross for sanksjoner. Og den indiske statsministerens reise nå til Moskva vil ytterligere bidra til dette.

En enorm gassledning bygges nå fra Sibir til Kina.

Sanksjonspolitikken har feilet fullstendig. Det er særlig EU som nå rammes hardt og unionen kan ikke effektivt møte konkurransen fra Kina og India bl.a. på grunn av høye energipriser som skyldes sanksjonene. Russland bygger nå enda en svær gassledning (Sibir 2) til Kina. North Stream-sprengningen fremtrer dermed mer og mer tydelig som en terrorhandling mot EU og ikke minst Tyskland. De rammer ikke russisk økonomi som omdirigeres østover.

Sprengningen av North Stream står EU og Tysklands nære allierte, USA, bak (med litt hjelp fra Norge). Det er fra sine egne en skal ha det.

Knut Lindtner
Redaktør

Krig forvandlar Russland om til eit «høginntektsland» trass sanksjonar mot dei

Dénes Albert på nettstaden Remix News rapporterer:

Trass runde etter runde med sanksjonar, har Russland no slutta seg til rekkjene av høginntektsland, jamfør klassifiseringa til Verdsbanken.

Verdsbanken oppdaterer inntektsklassifiseringa til økonomiane i verda 1. juli kvart år. Den finansialle institusjonen deler landa inn i fire grupper: låg, låg-middels, øvre-middels og høg inntekt. Kalkuleringa er basert på bruttonasjonalinntekt per hovud, eller BNP [GNI Gross national income per capita på engelsk].

Dette årets rapport viser at den økonomiske veksten i Russland har auka, noko som har flytta landet frå øvre-middels til høg inntekt, ifølgje data frå Verdsbanklen, etter å ha nådd eit BNP-nivå på 14 250 dollar [150 335 kroner], der krigsøkonomien dreg Russland oppover.

I Russland, som har gått over til krigsøkonomi, har militærsektoren og eksplosiv auke i handel forsterka økonomien trass sanksjonar. Ifølgje Verdsbanken-analysen, utvida handelen seg med 6,8%, finanssektoren med 8,7% og bygg og konstruksjon med 6,6%. Som eit resultat av desse komponentane, voks reell GDP [bruttonasjonalprodukt] med 3,6%, nominell GDP med 10,9% og GNI med 11,2%.

Ukraina har òg flytta seg oppover lista, frå låg-middels til øvre-middels inntektsstatus, etter å ha blitt i stand til å få sin eigen økonomi ut or armod det siste året takka vere hjelp frå Vesten. Deira reelle GDP voks med 5,3%, sjølv om det hadde falle med 28,8% året før. GNI voks med 18,5%, og byggindustrien, takka vere krigstidsrekonstruksjon, voks med 24,6%.

Derimot peikte Verdsbanken òg på ein tragisk statistikk: GNI-veksten til Ukraina er nært knytt til den stadig minkande befolkninga, som har kome opp i 15% sidan krigen braut ut, på grunn av det store talet flyktningar og omkomne i krigen.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde: KI-generert

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar