Derimot: Varer noe evig?Hvordan er egentlig verden skrudd sammen? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Verdens permanens

Av Tor Guttorm Syvertsen

Forandring er det eneste som er permanent i universet.

Filosofen Heraklit (535-475 f.kr.) levde i Efesos i Anatolia for 2500 år siden. Han studerte verden og kom til at alt forandret seg hele tiden. Han skal blant annet ha sagt at man aldri kan gå ut i den samme elva to ganger, fordi elva aldri er den samme.

Innlegget er hentet fra Trønderrød

Heraklit snakket visstnok gresk, og skal ha sagt: “Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει«. (panta rhei kai ouden menei). Utsagnet kan oversettes til: Alt forandres, og ingenting forblir.

Jeg har selv(?) kommet fram til noe av det samme i min postulatfrie universalhypotese:

  • Universet består i form av energiomsetning.
  • Enhver energiomsetning er en hendelse som medfører en forandring.
  • Enhver forandring genererer informasjon som noen ganger kan observeres.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) var en tysk allviter som innså at alle dype tanker har vært tenkt tusen ganger tidligere. Vi må likevel tenke dem grundig på nytt for at de skal bli våre egne, og bli en del av vår egen erfaring.

Heraklit, den dunkle, var en filosof som hevdet at urstoffet var ild og at verdens innerste vesen og natur er forandringen. Han hevder likevel ikke at denne forandringen er konstant. Etter Heraklit finnes også bare fragmenter som vi kan bruke som kilder for hans filosofi. Wikipedia

Jeg tenker stadig på Heraklits utsagn for å finne ut av hva det egentlig betyr…

Heraklits begreper var ild, forandring og motsetning, mens jeg kaller det energi, omsetning og ulikhet…

Alle snakker om energi, men ingen vet hva energi er; energi er en ukjent kjendis…‽

Noen hevder at energi finnes i form av kvanter som stadig oppstår og forsvinner, og kan finnes flere steder samtidig…

Man trodde lenge at det minste som kunne finnes var et atom (fra gresk atomos: ikke delelig).

Atomer inngår forbindelser og danner molekyler.

Liv består av organiske molekyler, dvs. molekyler som inneholder grunnstoffet karbon, og de danner nye forbindelser til celler, vev, organer og organismer.

Alle disse forbindelsene forandres hele tiden gjennom energiomsetning, basert på kvantenes tilfeldighet…‽

Verden er et ustadig sted der alle hendelser skjer tilfeldig.

Hvorfor er det ikke bare ingenting (tomrom), men noenting?

Fysikeren Frank Wilczek besvarer spørsmålet med at ingenting er ustabilt.

Tilsynelatende stabilitet

Selv om alt forandres hele tiden, virker det som at noen områder er stabile, noen fenomen gjentar seg på en forutsigbar måte,  og noen objekter ser ut til å være uforanderlige.

Jeg tror at det  finnes minst fem områder som virker stabile for oss:

1) Fusjonerende systemer

Fusjonsområder som vår sol og andre stjerner kan være i en tilstand av hydrostatisk likevekt … der gravitasjonskreftene er i likevekt med det termiske trykket fra molekyler i rask bevegelse.

Hydrogen omdannes til helium i solens kjerne og frigjør dermed energi som omsettes ved å sende molekyler utover fra kjernen fra høyere mot lavere temperatur (og lavere tetthet). Bevegelsen motvirkes av gravitasjonskrefter som trekker molekylene innover igjen, og farten avtar inntil kreftene er i likevekt…‽

All energiomsetning og bevegelse (elektromagnetisk stråling) ender som varme iht. termodynamikkens andre hovedsetning…‽

Så lenge stjernen har tilgang på hydrogen for å opprettholde kjernefusjon vil tilstanden vedvare…‽

Noen hevder at det er helt andre energiomsetningsveier…‽

 2) Levende vesener

Alle levende organismer er bygget opp av celler som omsetter energi ved at molekyler spaltes og kombineres til nye molekyler. Denne omsetningen kalles metabolisme.

Alle metabolske omsetningsveier i levende celler styres av genetisk informasjon:

Informasjon fra DNA  transkriberes  til RNA som styrer metabolisering av proteinmolekyler fra aminosyrer.

Her bindes energi; organisering av store molekyler reduserer entropi ved at mange små molekyler blir til færre makromolekyler…

Informasjon i DNA organiserer makromolekyler slik at energi bindes, entropien reduseres, og organismene kan befinne seg i termodynamisk ulikevekt (homeostase) over lang tid…

Metabolismen fortsetter så lenge cellene har tilgang på de molekyler som inngår i cellenes metabolske omsetningsveier…‽

DNA repliserer seg selv, slik at alle nye celler og nye organismer vil omsette energi på samme måte; dette framstår som at naturen er stabil og permanent selv om den er i kontinuerlig forandring…

3) Livløs materie

I livløse objekter slik som steiner foregår energiomsetningen så langsomt at dyr ikke kan oppfatte forandringene fordi levende organismer har en vesentlig høyere frekvens for energiomsetning og sansing…‽

Noen livløse objekter kan trekkes sammen av gravitasjon (f.eks. planeter og meteorer) som er i bevegelse fordi de faller inn mot større objekter (gravitasjon)…

 4) Permanente produkter

I produkter framstilt av livløse materialer (metaller, dødt treverk, plast, mv. ) vil molekylene unngå naturlig metabolisme, og molekylene omsettes så langsomt at dyr vanligvis ikke oppfatter forandringene…

Menneskers oppfatningsevne

Mennesker kan oppfatte elektromagnetisk stråling gjennom øynene i det synlige spektrum av lys i frekvensområdet 400–790THz  (bølgelengder 380-750 nanometer), og våre ører kan høre lyder i frekvensområdet 20 – 20,000 Hz.

Vi er ikke i stand til å oppfatte forandringer som går raskere eller saktere enn dette…‽

Sansenes begrensninger kan omgås ved å bruke sanseinstrumenter som kikkert, mikroskop, termometer, m.fl. I dag er (nesten) alle slike instrumenter digitale, slik at naturens signaler omsettes til sansbare inntrykk via digital programvare som er innebygget i instrumentene.

De som lager programmene  bestemmer hva man kan oppfatte, og hvordan…‽ Man er tilbøyelig tro at man sanser verden når man egentlig  observerer et digitalt konstruert bilde av verden i et kamera, mikroskop, eller kikkert …

Mange har større tiltro til digitalt konstruerte bilder av verden enn til sine egne, direkte sanseinntrykk…;

For en tid siden observerte jeg et par som kom gående på veg mot et vertshus der jeg nøt min rødvin innendørs. Vertshuset har en stor veranda med utendørs servering.

Da paret kommer inn i vertshuset, sier hun «går det an å sitte ute?«, hvorpå han griper sin håndhjerne og svarer: «vent litt, så skal jeg sjekke på Yr«.

Mange mennesker stoler ikke lenger på sine egne sanseintrykk…‽

5) Abstrakte fenomener

Nasjoner, organisasjoner, naturlover, religioner, mv. er mentale konstruksjoner som er laget av mennesker, og er kulturelt bestemt; de forandres veldig sakte, særlig i samfunn som belønner konformitet og straffer annerledes tenkere…‽

Slike abstrakte fenomen har ingen konkret forekomst i verden: Murray Bookchin (1921-2006) sa det slik:

Det finnes ingen hierarkier i naturen, bare de som er påtvunget oss av hierarkiske tankemåter. Naturen har kun funksjonelle ulikheter mellom og innenfor levende ting.” (min oversettelse).

Propagandamaskineriet (media) forsøker hele tiden å omdanne menneskenes mentale modeller slik at man skal tenke og handle slik de mektige ønsker. Det digitale hjernevaskeriet er nesten uimotståelig, særlig for dem som lider av lærevegring…‽

Slik sett er det vår oppfatning av verden som virker permanent, selv om verden er omskiftelig…‽

Større en Fridtjof Nansen? Foto Wikipedia

Jeg tror at  vår «sivilisasjon» (dvs. kapitalismen) domineres av en mental modell av verden som handler om at vi er de gode mot de onde, dvs. vest mot øst, kapitalisme mot sosialisme, kristne mot muslimer, rike mot fattige, osv. De verste av alle mennesker er Vladimir Putin, Xi Jinping, og Kim Jong-Un, mens de beste menneskene i verden er USAs president og Israels Stasminister, og Jens Stoltenberg er i NRKs øyne en større  nasjonalhelt enn Fridtjof Nansen …‽

Kerem Alkin tror at verden allerede har endret karakter, slik at de viktigste globale motsetningene nå er nord mot sør, rike mot fattige, plyndrere mot utplyndrede. Han kaller det «Anachronism syndrome of the West and facts» i et innlegg i den tyrkiske nettavisen Daily Sabah. I såfall mister det vestlige verdensbilde forklaringskraft hvis man vil forstå hva som hender i verden…‽

Verden forandres hele tiden, og det kan virke som det er krise på mange områder. Det kinesiske tegnet for krise skal visstnok være sammensatt av tegnene for mulighet og trussel (危机). Den kinesiske statsmannen Mao Zedong (1893-1976) sa det slik: «Alt under himmelen er kaotisk; situasjonen er glimrende» (min oversettelse).

Forstenet dumskap

Noen tankekonstruksjoner som lover, forskrifter og instrukser blir gjerne nedfelt i skrift; når slike omsettes til digitale systemer, blir de permanente uttrykk for naturlig dumskap. Slikt er katastrofalt i en omskiftelig verden, men tendensen vil dessverre forsterkes eksponentielt etter at digitalisert Kunstig ITioti har overtatt som premissleverandør for de fleste med håndhjerne,  Cheat-GPT, og lignende historieforsterkere.…‽

Den som hersker over digitale systemer, besitter diktatorisk, digital modellmakt som er unndratt innsyn og demokratisk kontroll…

Hjernevasking (Foto: iStock)

De har dessuten ofte kontroll over det digitale hjernevaskeriet (massemedia, asosiale media, mmm.), og kan dermed bestemme de mentale modeller (meninger, holdninger) hos 99.99% av befolkningen…‽

Jeg tror at stabile normer er grunnlaget for velfungerende samfunn, slik at hyppige normendringer /-sammenbrudd framskynder samfunnets forfall…‽

Ayn Rand (1905-1982) sa det slik:

når man ser at korrupsjon blir belønnet mens ærlighet er selvoppofring, vet man at samfunnet er fortapt» (min oversettelse).

Tor Guttorm Syvertsen
Glad Pensjonist og Radikal Raring

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Aron Visuals

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar