Derimot: Tyskland militariseres. Tyskland skal forberedes til krig – enda en gang. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Bundeswehr blir «krigsdyktig»

På en pressekonferanse som ble holdt 4. april redegjorde Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius (SPD) for gjennomgripende endringer i kommandostrukturen for de tyske væpnede styrkene, som allerede er besluttet. Informasjonen som gis tydeliggjør hvor konkret de tyske stridskreftene nå forberedes på krigsinnsats.

Boris Ludwig Pistorius (født 1960) er en tysk politiker (SPD). Han var fra november 2017 til 2023 innenriks- og sportsminister i den tyske delstaten Niedersachsen. Fra 2006 til 2013 var han borgermester i Osnabrück. Pistorius er 19. januar 2023 forsvarsminister i Tyskland. (Wikipedia).

Selv om ministeren og pressemeldingen begrunner endringene med avskrekking og forberedelse til en forsvarssituasjon» behøver ingen tvile på at endringene utgjør konkrete forberedelser til operativ innsats i Ukraina.  Blant de sentrale politiske stikkordene som brukes er «zeitenwende» som betyr tidsskille (fra én epoke til en annen); som ble brukt da forbundskansler Olaf Scholz den 27 februar 2022 kunngjorde at Tyskland skulle ruste opp med ekstraordinære 100 millioner Euro.  Siden 2023 krever Pistorius ved hver anledning at Tyskland må gjøre seg «kriegstüchtig» – noe som klargjør at den tyske fredspolitikken definitivt er slutt.

Generalstaben gjenoppstår

Siden siste torsdag har den tyske hæren fått en skikkelig generalstab igjen –selv om den fortsatt kalles noe annet: «Operational Command of the Bundeswehr» (OpFüKdoBw). Dermed brytes den siste demilitariserings-beslutningen etter slutten av 2. verdenskrig. I 1945 bestemte Potsdam-konferansen at «alle Tysklands land-, sjø- og luftstyrker, SS, SA, SD og Gestapo med alle deres organisasjoner, staber og kontorer, inkludert generalstaben (…)» skulle fullstendig og endelig oppløses — «for for alltid å forhindre gjenfødelse eller reetablering av tysk militarisme og nazisme.» Nesten ti år senere var generalstaben med Wehrmacht-personell tilbake som en «kommandostab» i Vest-Tyskland, om enn under tilsynet med de vestlige allierte. 

En ny våpengren for cyber- og informasjonskrig

Krigføringen i cyberspace og informasjonsrommet (CIR) blir nå en egen våpengren. I følge Pistorius er CIR ment å analysere «hybridtrusler» og sikre «feltrekognosering» og elektronisk krigføring. Kommentatoren Arnold Schölzel i den eneste tyske dagsavisen på venstresida – Junge Welt hevder den 5. april at «På dette punktet har russiske væpnede styrker vist seg å være overlegne vestlige enheter ved flere anledninger det siste tiåret.»  Vel så sannsynlig er at CIR-våpengrenen vil få i oppgave å undertrykke all krigsmotstand slik at den ikke når fram  til befolkningen og får politisk effekt – noe som allerede har lykkes godt under Ukraina-krigen både i Tyskland og i Norge.

Det har tidligere vært almen verneplikt i Tyskland.

 

Verneplikten gjeninnføres 

Pistorius har tidligere tatt til orde for å gjeninnføre verneplikten i Tyskland, noe andre regjeringsmedlemmer hittil har avvist eller ytret skepsis til.  På pressekonferansen fremhevet han imidlertid at: «Vi har tatt hensyn til at verneplikten skal gjeninnføres.» Han forventer at en oversikt over mulige modeller vil bli lagt fram i april og at det deretter starter politiske forhandlinger om forslaget.

Ordlyden i Pistorius´ pressemelding (oversatt nedenfor) bærer bud om hvor lang politisk avstand det er fra Willy Brandt til dagens tyske regjering.  Denne forsvarsministeren vil neppe motsette seg å sende soldater hvis de russiske styrkene bryter gjennom fronten i retning Kharkov eller Odessa.  Og selv om forbundskansler Scholz har lovet befolkningen å holde tyske soldater hjemme, gjenstår det å se om lovnaden holder når det kommer til stykket.  

Innledning og oversettelse av Paul J. Midtlyng. Lørenskog

…………………………………………………………………………………………………………………………

Pressemelding fra det tyske forsvarsdepartementet 4. april 2024

Minister Boris Pistorius:

«Bundeswehr der Zeitenwende»: Krigsdyktig for å avskrekke

 Avskrekking, forsvar, krigsdyktighet: Stilt ovenfor aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer har forsvarsministeren satt i gang en restrukturering av de tyske væpnede styrkene. Det er slik Bundeswehr ser ut ved tidsskillet vi opplever-

Innretning mot en forsvarssituasjon vil det i framtida være fire forsvarsgrener, samt en operativ kommando og en støttekommando. Også den militære forvaltningen skal fokuseres mot sitt kjerneoppdrag: forsvar av landet og alliansen.

Prosjektgruppen «Struktur Bundeswehr» har presenterte sine resultater, og ministeren har tatt avgjørelsen. Etter oppdrag fra forsvarsminister Boris Pistorius skulle det – i lys av kravene som «Zeitenwende» stiller – stilles spørsmålstegn ved den eksisterende strukturen.

Russland/Sovjet brukes alltid når opprustning skal begrunnes i Vest-Europa og i USA

I en sektorovergripende analyse av hele organisasjonen ble det undersøkt hvilken innretning som er nødvendig for et tidsriktig nasjonalt- og allianseforsvar. Siden Russland har stilt spørsmål ved den europeiske fredsorden har det oppstått en særlig trusselsituasjon for Tyskland og dets allierte. Krigsdyktighet og innsatsevne sto i fokus for analysen.

Et annet premiss for prosjektgruppens planer var at det totale antallet stillinger i de væpnede styrkene og Bundeswehr-administrasjonen skulle forbli uendret– antall personell i Bundeswehr skulle forbli det samme.

Det opprettes en fjerde våpengren: «Cyber- ​​og informasjonsrommet (CIR)» 

I den fremtidige strukturen vil det nå være fire grener av de væpnede styrkene i stedet for tre. Organisasjonsområdet CIR vil bli en selvstendig gren av de væpnede styrkene fordi den, i likhet med hæren, luftvåpenet og marinen, har ansvar for å utføre militære handlinger i sin egen sektor: cyber- og informasjonsrommet. CIR tilfører viktig evne til å analysere hybride trusler, men utfører også taktiske oppgaver «i felten» så som elektronisk krigføring.

I den nye strukturen vil heimevernsstyrkene bli tildelt hæren, for allerede i ordinær drift å sikre best mulig forberedelse til allianse- og forsvarssituasjoner. Disse styrkene vil derfor bli brukt i landoperasjoner. 

En Continuing Airworthiness Management Organization Bundeswehr (CAMOB) vil bli opprettet i luftforsvaret for å overvåke den tekniske tilstanden til flyene, og Bundeswehr Aviation Office, som tidligere var underlagt departementet, vil bli overført til flyvåpenet.

Nyorganisering av Bundeswehrs operative kommando

Den operative ledelsen av Bundeswehr (OpFüKdoBw) settes i hovedsak opp ved bruk av den territorielle og den innsats-operative kommandostrukturen. Basert på oppdragssituasjonen utsteder og prioriterer OpFüKdoBw ordrer om innsats til de fire forsvarsgrenene. Basert på ledelsens planlegging blir de støttestyrker som kreves for oppdragene – som medisinske ressurser, logistikk, ABC (atom- biologisk- og kjemisk forsvar) eller militærpoliti – også tildelt de enkelte våpengrenene. Våpengrenene er fortsatt ansvarlige for taktisk ledelse.

På den ene siden er den operative kommandoen det sentrale kontaktpunktet for operative saker for de allierte og for multinasjonale organisasjoner som NATO og EUs, men også for tyske myndigheter og organisasjoner som ivaretar sikkerhetsoppgaver på føderalt og statlig nivå.

Kan dette skje enda en gang?

Etablering av en kommando for støttefuksjonene

I overskuelig framtid vil fordelingen av knappe nøkkelkapasiteter som er nødvendige for vellykket gjennomføring av oppdrag i alle grener av stridskreftene utgjøre en spesiell utfordring. Som nevnt ovenfor skal tildeling av kapasiteter foregå ut fra planene til Bundeswehrs operative kommando.  Målet er å sikre at disse knappe ressursene kan brukes fleksibelt i alle innsatsalternativer. En ny støttekommando (UstgKdoBw), vil samle sanitét, logistikk, ABC, militærpoliti og kommandoen for sivilt og militært samarbeid (Civil Military Cooperation Command (CIMICCi) samt andre sentrale militære avdelinger i Bundeswehrs planleggingsstab. Dette betyr at den avgjørende operative evnen til de væpnede styrkene i fellesskap samles og holdes klar for bruk. I tillegg kan disse funksjonene konsentrere seg om sine faktiske oppgaver, ettersom Bundeswehrs støttekommando (Unterstützungskommando der Bundeswehr – UstgKdoBw) overtar administrative oppgaver fra dem.

Avlaste troppene

De væpnede styrkene fritas konsekvent fra fellesoppgaver som like godt kan overtas av sivile ansatte. Bundeswehr som helhet må innrettes mot allianse- og forsvarsinnsats. Det betyr at også militæradministrasjonen må forberede seg på at en forsvarssituasjon kan oppstå og ta forholdsregler for å sikre totalforsvaret. Stridskreftene og militæradministrasjonen bør i fremtiden jobbe tettere sammen, spesielt på områdene personell, materiell og infrastruktur. For – uavhengig av den aktuelle politiske diskusjonen om en eventuell gjeninnføring av militærtjenesten – må det militære personalsystemet i en forsvarssituasjon forberedes på eventuell innsats.

Samtidig skal felles oppgaver for Bundeswehr som er av sentral betydning for departementets styringsfunksjon samles. For dette formålet vil en ny avdeling «Fagoppgaver Bundeswehr» bli opprettet i Bundeswehrs etat for infrastruktur, naturvern og tjenesteyting, som vil rapportere direkte til forsvarsdepartementet.

Avskrekkingsevne, krigsdyktighet og innsats-effektivitet er kravene til et fremtidsrettet, fullt utstyrt Bundeswehr som er permanent operativ og klar til å kjempe til enhver tid. Dette betyr at et tidsriktig nasjonalt- og allianseforsvar er bestemmende for Bundeswehrs struktur.

(fra Forsvarspolitiske retningslinjer).

Med den nye målstrukturen til stridskreftene blir roller og oppgaver til aktørene i operativ ledelse klart definert og ansvaret tydelig plassert. Eksisterende grensesnitt reduseres – spesielt i operativ ledelse – og beslutningsprosesser akselereres. Topp- og kommandotyngde reduseres og forholdene legges til rette for å styrke de lavere taktiske nivåene. Detaljplanleggingen starter nå umiddelbart. Her gjelder også det ledende prinsippet om krigsdyktighet, slik det er fastlagt i de forsvarspolitiske retningslinjene.

Pressemeldingen fra Bundeswehr i original:

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-der-zeitenwende-kriegstuechtig-sein-um-abzuschrecken-5765386

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar