Derimot: Skriften på veggen for USA: Tiden som stormakt kan snart være på hell. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Skriften på veggen for USA: Tiden som stormakt kan snart være på hell. – Derimot

derimot.no:

Av Terje Sørensen

En sammenligning:

Antikkens romerske imperiums og dagens USA-hegemonis fall

Uten unntak er det ingen verdensriker/imperier/hegemonier som har vart evig. Slik var det da også med antikkens Romerike, og alle tegn i sol og måne tyder på at de siste hundre års USA-hegemoni er i ferd med å bryte sammen.

La oss se litt på fakta om de to og jevnføre:

Roma-imperiets nedgang og fall var preget av en rekke interne og eksterne faktorer som utviklet seg over flere århundrer. Noen av de mest fremtredende tegnene var:

1. Politisk ustabilitet og korrupsjon: Roma opplevde hyppige skift i lederskap, med mange keisere som ble styrtet eller myrdet. Dette førte til en svekkelse av sentralmyndighetene og økt korrupsjon blant embetsmenn.

2. Økonomisk tilbakegang: Roma møtte økonomiske utfordringer som inflasjon, tung beskatning, og en avhengighet av slavearbeid. Dette førte til en svekkelse av økonomien og en økt byrde på vanlige borgere.

3. Militær overstrekkelse og svekkelse: Romerriket strakte seg over store områder, noe som gjorde det vanskelig å forsvare grensene. Rekrutteringsproblemer og økt avhengighet av utenlandske leiesoldater svekket også den militære slagkraften.

4. Sosial uro og ulikhet: Det var stor sosial ulikhet, med en elite som levde i overflod mens vanlige borgere slet. Dette førte til misnøye og opprør blant befolkningen.

5. Kulturell og moralsk forfall: Mange historikere peker på en oppfatning av kulturell og moralsk dekadens, hvor samfunnsverdier og disiplin ble svekket over tid.

6. Eksternt press fra barbarer: Gjentatte invasjoner fra germanske stammer og andre barbarer satte ytterligere press på det svekkede riket.

Når det gjelder dagens USA, kan man trekke paralleller til noen av disse faktorene, selv om situasjonene ikke er identiske:

1. Politisk polarisering og ustabilitet: USA opplever betydelig politisk polarisering, mistillit til institusjoner og økt politisk vold. Dette kan sammenlignes med Romas politiske ustabilitet.

2. Økonomiske utfordringer: USA har økonomiske problemer som økende statsgjeld, økonomisk ulikhet, og problemer med helsevesen og utdanning. Disse utfordringene kan ligne på de økonomiske problemene Roma stod overfor.

3. Militær overstrekking: USA har militære forpliktelser over hele verden, noe som kan sammenlignes med Romas overstrekte grenser. Økt militærutgifter og utfordringer med rekruttering kan også sees som likheter med datidens romerske imperium.

4.Sosial uro og ulikhet: Det er økende sosial uro i USA knyttet til rase, klasse og økonomisk ulikhet. Slik var òg den sosiale misnøyen i Roma.

5.Kulturell og moralsk debatt: USA er midt i en intens kulturkrig, med diskusjoner om nasjonale verdier og moral. Selv om dette ikke nødvendigvis betyr et kulturelt forfall, viser det en splittelse som kan sammenlignes med Roma.

6. Eksterne trusler: Selv om USA ikke står overfor direkte militære invasjoner som Roma, er det bekymringer knyttet til global terrorisme, cyberangrep og økonomisk konkurranse fra land som Kina.

Og likhetene fortsetter!

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar