Derimot: Med Norges Bank og Jens Stoltenberg som viktige aktører: Norge som Europas røverstat?

Derimot.no

derimot.no:

Med Norges Bank og Jens Stoltenberg som viktige aktører:

Vi publiserer oversettelsen av denne artikkelen av Fabio Giuseppe Carlo Carisio om Norges stadig mer aggressive rolle i internasjonal politikk med vår tidligere statsminister Jens Stoltenberg i en viktig hjelperolle for den internasjonale storkapitalen (legemiddel- og våpenindustrien), både som generalsekretær i Nato og som potensiell Norges Bank-sjef.

Vi vil påpeke en betydelig feil vedrørende historien fra krigen. Forfatteren skriver: «Men i løpet av 1945 vann den norske arméen fram mot tyskarane, takka vere hjelp frå Frankrike og Storbritannia.» Dette er historisk feil. Det er vanskelig å forstå hva han tenker på her. I 1944/1945 ble deler av Finnmark frigjort av «Den Røde Arme». Resten av Norge ble fritt som følge av den tyske kapitulasjonen.

Artikkelen dreier seg om hvordan Norge gjennom våre representanter og oljekapital er blitt viktig medspillere for internasjonal kapital både innen vaksine (Big Pharma)- industrien og våpenindustrien – og om norsk medvirkning til sprengningen av gassledningen i Østersjøen. Det siste forholdet hersker det fullstendig taushet hos våre politiskere om – og i våre medier. Det er ikke bare påfallende – det stinker allerede noe forferdelig.

Knut Lindtner
Redaktør

Våpen-lobbyen – Norges Bank, Stoltenberg, Gates, NATO og Italia

Tyske stridsvogner i Ukraina lukrativt for Oslo

“Venenum caritatis est cupiditas (Grådigheit er veldedigheitas gift)”
San Bonaventura da Bagnoregio – Quaestio II av det evangeliske De Perfection

“ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία (Radix omnium malorum est cupiditas– Pengekjærleik er ei rot til all vondskap)”
Sankt Paulus av Tarsus – Brev (1 Timoteus 6:10) – Bibelen


av Fabio Giuseppe Carlo Carisio

VERSIONE ORIGINALE IN ITALIANO (originalversjonen på italiensk)

Dei første norske krigar-erobrarane gjorde seg vidkjende i Europa og nord-Amerika under namnet Vikingar, eit ord at ukjend etymologi, som kan bety «vika-mannen», men i gamal-engelsk dukka ordet wicing opp for første gong i det angelsaksiske diktet Widsith, truleg frå 800-talet (ifølge andre kjelder, så tidleg som 5-600-talet, mrk.), og vart seinare brukt av historikaren Adam of Bremen i tydinga ’sjørøvar’.

Med sine tokt i Nordsjøen og Middelhavet, sette dei nam på ein lang apoke av Middelalderen, Vikingtida: frå 793 med toktet mot Lindisfarne Abbey fram til den normanniske erobringa av England i 1066.

Då nordmennene konverterte til den kristne religionen, både heime og i den franske enklaven Normandie, der dei tok namnet normannarar (mennene frå nord), transformerte dei sin krigarnatur til ein blomstrande hang til kultur som fekk si stordomstid i Kongedømet Sicilia (1130). Det varte fram til ekteskapet mellom einearvingen Constance av Sicilia og Henrik VI, son og arving av keisaren av Det tysk-romerske rike (Holy Roman Empire) Federico Barbarossa, som tok makta frå normanna-etterkomarane og gav den til det tyske Hohenstaufen-dynastiet.

Men i islandet ved Austersjøen har den påfølgande hellinga mot progressismen til Lutheranske Protestantar – no nærare til “Gates’ nye Gospel”  om kjønnskultur enn til dei autentiske bibelse lærdommane i kristendommen – med tida skapt ei dominerande og fælt lukrativ retning …

NORMANNA-ARVEN I HENDENE PÅ DEN NYE VERDSORDENEN

I dag har faktisk kongedømet Noreg blitt Det gamle kontinentets «røvarstat»på grunn av spekulasjonane til sentralbanken (Norges Bank) i våpenlobbyens viktigaste multinasjonale selskap, og på grunn av at tidlegare statsminister Jens Stoltenberg, no generalsekretær for NATO, har underkasta seg nettopp Bill Gates, plutark (nyord for ein som styrer fordi han er rik) av Den nye verdsordenen, begge openlyst i helsesektoren og, meir i det skjulte, i militærsektoren.

Andre plutarkar, som t.d. George Soros, medskuldige i Rotshschild-Rockefeller alliansen på London-Brussel-Washington-aksen, handsamar meir spesifikt sosiale strategiar (farge-revolusjonar, rasekampar for raseblanding, LGBTQ-lobbyar,osb.) og finanskupp, medan den tredje medskuldige NWO’aren Jeff Bezos held seg på områda kommersiell globalisering og transhumanisme. Forretningar på energi-området er framleis fast i hendene på dynastia Rothschild og Rockefeller.

Vi avgrensar oss til reduserande og forenkla «oppsummeringar», sjølv om vi kunne ha nemnd mange andre karakterar i dette plutokratiet med sentralbankane til USA (FED) og EU (ECB) på toppen. Papirslottet av pengar trykte opp av FED og ECB gjer krig endå meir nødvendig i dag – for å skjule spekulative finansbobler og forebu militærdiktatur til når dei eksploderer og pressar folket i Vesten til forsøk på revolt.

Først av alt er det dei zionistiske finansfyrstane Larry Fink, grunnleggar og presidentfor det berykta investeringsfondet BlackRock i New York, men også styremedlem av Verdsøkonomisk forum (WEF), og Paul Singer, eigar av Elliott, som vi allereie har analysert grundig i “Zionist Lobby – 1” for sine spekulasjonar i farmasi-gigantane sineCovid-vaksinar og for våpenlobbyisme.

Midt oppe i denne suppa av umenneskeleg grådigheit, stikk kongedømet Noreg seg fram med ei kort forhistorie før krigsintrigane kulminerte i skuldingar om konspiratorisk samrøre med US Navy og CIA om sabotasjen av gassrøyrleidningane Nord Stream som frakta denne energiressursen frå Russland til Tyskland.

FRÅ KONGEDØMET NOREG TIL OPPDAGINGA AV GASS

Dei første busetnadane i Noreg daterer seg til kring år 8000 f.Kr., viser funn av helleristningar i Alta, laga av jegerar som levde i sør og flytta nordover om sommaren. Men Noreg var ikkje noko viktig land før Vikingtida. Rundt år 700 hadde dette folket grunnlagt 29 små kongedøme på norsk territorium, som vart sameint i 872 under kong Harald I Hårfagre. Dette kongedømet varte til 1319. Under denne tida tok dei makta over biland som Isle of Man, Kola-halvøya, Grønland og Island. Og gjennom Olav Haraldsson (no landets skytshelgen) vart kristendommen introdusert.

Under Første verdskrig var Noreg nøytrale, sjølv om dei leverte mat til Storbritannia, som gav dei tittelen «nøytral alliert». Sjølv under Andre verdskrig heldt dei seg nøytrale; ikkje desto mindre vart dei, på grunn av den strategiske plasseringa, invadert den 9. april 1940 (med operasjonen Weserübung) av Tyskland, som gjorde hevd på territoriet og tvang den norske regjeringa til å utføre gjeremåla sine frå eksil i London.

Vidkun Quisling overtok statsministerposten i Noreg, og vart utnemnd til Førar for heile landet. Men i løpet av 1945 vann den norske arméen fram mot tyskarane, takka vere hjelp frå Frankrike og Storbritannia. Den 7. juni same året kunne kongen av Noreg returnere heim.

I 1949 vart landet medlem av NATO-alliansen og deretter av den hemmelege etterretningspakta mellom Vesetlege land kalla Nine Eyes (etterUSUKA-avtalen Five Eyes).

https://www.gospanews.net/2022/10/08/strategia-del-terrore-globale-da-007-nato-14-eyes-pandemia-da-laboratorio-crisi-gas-attentati-di-kiev-per-la-iii-guerra-mondiale/

Kongedømet Noreg, til vanleg berre kalla Noreg, er i dag ein monarkisk parlamentarisk stat i nordre Europa som er ein del av Den europeiske økonomiske sona (EØS), men ikkje av Den europeiske unionen (EU).Størstedelen av territoriet ligg på Den skandinaviske halvøya, men landet inkluderer også Svalbard-øyene (nær Nordpolen), øya Jan Mayen (utanfor kysten av Grønland)og Bouvet-øya, nær Antarktis, som er dekka av Antarktis-traktaten.

Under tiåra som følgde, gjekk Noreg frå å vere eit jordbrukssamfunn til eit urbanisert industrisamfunn: vendepunktet kom på slutten av sekstitalet, med oppdaginga av olja og gassen, som på kort tid gjorde Noreg til eit av dei rikaste landa i verda.

DEN NORSKE GATES-MARIONETTEN PÅ TOPPMØTET TIL ATLANTERHAVSALLIANSEN (NATO)

Vi rapporterer i eit nøtteskal det som allereie har blitt dekka i detalj i ei tidlegare undersøking av den norske politikaren Jens Stoltenberg (f. Oslo, 16. mars, 1959), leiar for Det norske arbeiderpartiet (Arbeiderpartiet, AP), Generalsekretær for NATO sidan 1. oktober, 2014. Den 4. februar, 2022 vart han offisielt utnemnd til sjef for Norges Bank i september.

Eit verv som er klart for overtaking, men som han har utsett å tre inn i, då han på NATO-toppmøtet fekk utvida mandatet sitt i NATO fram til september 2023.

Jens er son av Arbeidarpartipolitikar Thorvald Stoltenberg (1931-2018), ambassadør, forsvarsminister og utanriksminister, og Karin Stoltenberg (fødd Heiberg) (1931-2012) ein genetikar som var statssekretær under fleire regjeringar på 1980-talet.

Frå 17. oktober 2005 til oktober 2013 hadde han sin andre periode som statsminister for Kongedømet Noreg. Den første var svært kort, frå mars 2000 til oktober 2001. Mellom første og andre periode var Stoltenberg styremedlem i GAVI Alliance, den ikkje-statlege organisasjonen (NGO)sponsa av Bill Gates, som arbeider for å promotere spreiinga av vaksinar globalt.

“Noreg, eit land med berre 4,5 millionar innbyggarar, har ein uforholdsmessig stor innverknad på den globale helsa. Landet var det første som gav økonomisk støtte til GAVI Alliance, og dei er framleis nest største bidragsytar, rett etter Gates Foundation,” skreiv The Lancet magazine.

Ifølge ei internasjonal journalistisk undersøking, brukte denne NGO’en nyleg 8,3 millionar dollar på lobbyverksemd mot regjeringsmedlemmar i USA og EU og andre politikarar for å promotere innkjøp av Covid-vaksinedosar.

Gavi Alliance vart beden av direktøren for Verdshelseorganisasjonen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus – eit anna av «kreatura» til Gates, som er hovudsponsor for dette helseselskapet til FN – om å styre det mislykka Covax-prosjektet for vaksinering mot SARS-Cov-2 i fattige land, men Gates er og i sentrum for andre intrigar.

MICROSOFT I MILITÆR-TEKNOLOGISKE PROSJEKT FOR NATO

Det bør hugsast at Microsoft-fyrsten, gjennom si stifting Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), var ein av hovudsponsorane til det multinasjonale konsulentselskapet McKinsey som omorganiserte og erstatta kadrane i leiarskiktet til Verdshelseorganisasjonen, men óg til Central Intelligence Agency (CIA,den sivile kontraetterretningstenesta i USA), og National Security Agency (denmilitære).

NSA har ansvaret for den globale overvakinga, innsamlinga og prosesseringa av informasjon og data til innanlandske og utanlandske kontraetterretningsføremål, med spesialisering innan ein disiplin kalla signaletterretning (signals intelligence, SIGINT).

Blant partnarane i den globale vaksinasjonsplanen til Gavi-alliansen var Vodafones den gong administrerande direktør Vittorio Colao, tidlegare sjef for Milano-avdelinga til McKinsey, og deretter minister for teknologisk innovasjon og digital overgang i Draghi-regjeringa.

Nettopp i denne perioden vart samarbeidet om militærteknologi styrka mellom Microsoft og det italienske våpenselskapet Leonardo, etter å ha inngått liknande avtalar for styring av innovative kunstig-intelligens-prosjekt både med Pentagon, forsvarsdepartementet i Washington, […]

Men det nære samarbeidet mellom Stoltenberg og Gates materialiserte seg med NATO sitt DIANA militær-prosjekt, framfor alt i Italia.

I Torino skal hovudkvarteret til prosjekt DIANA ligge i Officine Grandi Riparazioni (OGR, som ein gong var ein stor hall brukt til reparasjonar av tog): på same plassen som Microsoft for Startups-prosjektet allereie har starta opp, takka vere samarbeidet signert av Microsoft Global Sales, Marketing and Operations og OGR, med økonomisk støtte frå stiftinga CRT Foundation (oppretta av banken Cassa di Risparmio di Torino).

CEPA-NATO-PLANEN FOR EUROPEISK MILITARISERING

Som nemnd skal Stoltenberg snart forlate posten sin i NATO, og starte i Norges Bank, Noregs sentralbank, som også styrer det norske pensjonsfondet og bankens valutareservar.

Dette kan sjåast på som løn for å ha utløyst krigen i Ukraina med stadige provokasjonar mot Russland om å få raskt inn i NATO den tidlegare Sovjet-republikken som kom under Vestleg påverknad etter regimeskiftet som skjedde i Kiev i 2014.

Eit blodig kupp finansiert av ulike organisasjonar, inkludert ein NGO som til og med fekk Nobels Fredspris for 2022, av George Soros (som allereie hadde prøvd det med den første Oransje-revolusjonen i 2004) og av ambassadane til nokre NATO-land.

Utsett for dobbel geopolitisk provokasjon – NATO-generalsekretærens og krig, den kontinuerlege bombinga av Donbas av den ukrainske arméen som starta på nytt den 20. februar, 2022; eit klart brot på Minsk-avtalane – reagerte Moskva den 24. februar, 2022 med å sette i verk den spesielle militæroperasjonen for å «de-nazifisere» Ukraina.

Denne nasjonen vart faktisk «levert» av USA, CIA og NATO i hendene på president Volodymyr Zelensky, spesialbygd til dette føremålet av NWO som en populær skodespelar i komiserien «Folkets tenar», som trass i at han var sionist, forverra den nasjonalistiske anden til dei høgreekstreme arvtakarane etter Stepan Bandera som under Andre verdskrig var medskuldig i SS si utrydding av 1,9 millionar polske jødar.

I kjølvatnet av denne kulturen vaks dei paramilitære i Azov Bataljonen opp og vart definert som «heltar» av resistansen mot Russland av den italienske undersekretæren for regjeringspolitikk, Giovanbattista Fazzolari, ideologen til Italias statsminister Giorgia Meloni, leiar for Italias Brør, som utnemnde til forsvarsminister Guido Crosetto, ein ekte besteborgar av partiet og tidlegare president for Forsvarsindustriføderasjonen og for eit selskap kontrollert av Leonardo (som han var konsulent for).

Både Meloni og Crosetto har band til strategiske tankesmier som sirklar rundt Rockefeller-dynastiet.

Leonardo Spa, 0,55% eigd av BlackRock-fondet til den erklærte sionisten Larry Fink, er 30,2% kontrollert av Departementet for økonomi og finans som no er leidd av Giancarlo Giorgetti som har bror sin til kommersiell styrar i denne multinasjonale i ein skammeleg interessekonflikt, men har som fjerde aksjonær, med 1,69%, Norges Bank Investment Management, det finansielle instrumentet til Norges Bank som skal styrast av Stoltenberg.

Dette er ein av grunnane til at den norske politikaren, NATO-generalsekretæren, held fram med å fyre opp under dei diplomatiske spenningane med Russland, har oppfylt Militariseringsplanen for Aust-Europa som var designa av CEPA (Center for European Policy Analysis, senter for europeisk politisk analyse) med base i Washington, takka vere samarbeidet med autoritative NATO-kommandoar(som Allied Joint Force Command i Brunssum eller Napoli),og strategiske EU-kontor, men framfor alt er det finansiert av den vanlege våpen-lobbyen.

Partnar-industriane som opererer på forsvarsområdet er General Dynamics European Land Systems, Acrow Corporation of America, DB Cargo, Oshkosh Defense, Raytheon Missiles & Defense og Rheinmetall Defense.

Først av alt kan vi minnast at Lloyd Austin, som no er ministeren for USAs Forsvarsdepartemet (US Department of Defense, Pentagon), før var konsulent for Raytheon (Weapons Lobby investigation – 8) i ein klar interessekonflikt, lik den til Crosetto med Leonardo.

Norges Banks Investment Management sine aksjar i Leonardo og Rheinmetall

Men framfor alt hugsar vi at Norges Bank Investment Management er åttande største aksjonær (BlackRock første) i det tyske multinasjonale Rheinmetall i Düsseldorf, som enda i ein skandale, for bombene produsert av den italienske greina vart funne i Jemen, trass FN-embargoet på import av våpena i samband med einRaytheon-underkontrakt.

Den norske sentralbanken er faktisk ein av dei viktigaste investorane i så mange som 6 av dei 10 største globale våpenindustriane. Som vi sette søkelyset på allereie våren 2019 med Dossier Weapons Lobby – 1tillegg til Leonardo og Rheinmetall, harOslo-fondet aksjar i franske Thales, tyrkiske Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret As, japanesiske NEC CORP og britiske Qinetic Group Plc.

Men den mest strategiske aksjeposten til Norges Bank Investment Management er den på 2,65% av aksjane (aksjar for tilsvarande 279,9 millionar euro) i den viktigaste krigsindustrien i Tyskland, som er direkte involvert i krigen mot Russland, som den amerikanske avisa Politico rapporterte om den 3. februar, 2023.

NORGES BANKs BUSINESS MED TYSKE LEOPARD-TANKS TIL UKRAINA

«Süddeutsche Zeitung rapporterte at Berlin hadde godkjent planane frå den tyske våpenprodusenten Rheinmetall om å selge 88 av dei gamle leopard-stridsvognene til Kiev, når dei er reparerte, til ein total kostnad på meir enn 100 millionar euro. Flyttinga markerer vidare ei reversering av Berlins tidlegare stridsvognspolitikk mot Ukraina, ni dagar etter at kanselliet kunngjorde at dei ville sende eit parti med Leopard 2-stridsvogner til Kiev som ein del av ein europeisk koalisjon, sa Politico.

Men med dette risikerer dei å lage flaskehalsar, for Leopard 1 blir ikkje lenger produsert, og ammunisjonen brukar eit anna kaliber enn den nyare Leopard 2 brukar, forklarte avisa.

Ein gamal Leopard 1A5, lik dei 88 som no treng reparasjon av Rheinmetall

Den kraftfulle Leopard 2A6 blir produsert av konkurrenten Krauss-Maffei og ventar på at rivalen skal marknadsføre sin innovative Rheinmetall-Panzer KF 51, som enno er under utvikling.

Etter veker med intens lobbyverksemd frå andre NATO-nasjonar og Stoltenberg sjølv, kunngjorde Tyskland at dei ville godkjenne levering av rundt 80 Leopard 2-tanks til Ukraina, inkludert rundt 14 eigne tanks, som ein del av ein koalisjon av europeiske land. Sidan stridsvognene er tyskproduserte, måtte andre land eller private selskap som var villige til å sende dei til Ukraina, ha godkjenning frå den tyske regjeringa.

NATO Leopard for eskaleringen av Ukraina-krigen. «Bare svært dyktige eksperter kan administrere kraften i maskinen». Analyse av tidligere italiensk tanksjef

Vidare forventar Rheinmetall AG, ifølge nettstaden Devdiscourse, at 20 Marder kampfartøy vil bli klare til å sendast til Ukraina i slutten av mars, og at Gepard luftvernsammunisjon vil bli klart innan juli, så direktør Armin Papperger på måndag.

OSLO SIN PÅSTÅTTE MEDVERKNAD I NORD STREAM-ANGREPET

I denne stygge heksegryta av geopolitiske, økonomiske og militære intrigar, kunne ikkje den siste giftige ingrediensen i raffinert trolldom mangle, nyttig for å gjere heksesabbaten av provokasjoner mot Russland endå meir djevelsk.
Pulitzer-prisvinnande undersøkande journalist Seymour Hersh frå Chicago har publisert ei gransking som hevdar at amerikanske marinedykkarar under NATOs Baltops-øvingar sommaren 2022 planta eksplosiv for å øydelegge Nord Stream-gassrørleidningane, eksplosiv som Noreg aktiverte tre månadar seinare.

Data frå Flightradar24 viser amellom 8. juni og 16. juni i fjor hadde tyske og US-amerikanske P-3 Orion og P-8 Poseidon maritime overvakingsfly regelmessige flygningar over stadane der eksplosjonane i Nord Stream seinare skulle skje.

Ifølge kjelda flaug US Navy-flyet frå Atlanterhavet til øya Bornholm etter å ha floge over Danmark. Så tanka flyet opp over Polen ved hjelp av tankflyet KS-135R.

Bombene vart detonerte tre månadar seinare, den 26. september av eit fjernsignal sendt frå ei sonar-bøye. Bøya vart skote ut nær Nord Stream-leidninga av eit P8 overvakingsfly frå den norske marinen, ifølge rapporten til journalisten Hersh, som også anklaga CIA i Langley (Virginia, USA) for å ha koordinert sabotasjen (som antatt av Gospa News raskt etter bombinga).

«Marinen føreslo å bruke ein heilt ny ubåt til å direkte angripe røyra. CIA la vekt på at uansett kva som vart gjort, så måtte det haldast hemmeleg. Alle dei involverte skjønte kva som stod på spel,» står det i artikkelen.

FORBRYTERSK EPILOG

I lys av intrigane vi har avslørt blant Norges Bank, the arms multinationals, Stoltenberg, Gates og CIA (via McKinsey), er skupet til den velkjende US-amerikanske journalisten ikkje berre plausibel, men også svært sannsynleg. For ikkje å våge seie … nesten sikker! [Ifølgedei grundige undersøkingane til John Helmer har tinga føregått litt forskjellig, men med same aktørar, mrk.]

Men framfor alt er det stadfestinga av den overlagte planen som allereie vart framheva av den urovekkande CEPA-planen som blei avduka av Gospa News i ei eksklusiv førehandsvisning i november 2022, då Russlands moglege invasjonen av Ukraina vart annonsert av nøyaktig den same US-amerikanske etterretninga som utløyste taimeren til ei geopolitisk kjempebombe.

Ei apokalyptisk eining som no er i stand til å eksplodere i eit «atomvåpen-Ragnarok», som frykta av presidenten for dei italienske biskopane, etter den russiske presidenten Vladimir Putins suspensjonen av atomavtalen, allereie godkjent av de to parlamentskammera i Moskva, som gjengjeld for eskaleringa av tilførselen av stadig kraftigare våpen til Kiev frå NATO-landa.

Blant desse er Italia foreløpig ein av dei som risikerer mest, saman med Polen. I neste undersøking vil vi sjå korfor…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio
© COPYRIGHT GOSPA NEWS
prohibition of reproduction without authorization 
follow Gospa News on Telegram


MAIN SOURCES

GOSPA NEWS – WEAPONS LOBBY DOSSIER

GOSPA NEWS – UKRAINE WAR

GOSPA NEWS – INVESTIGATIONS – OSINT – INTELLIGENCE

GOSPA NEWS – WUHAN-GATES

POLITICO – Germany to send 88 Leopard I tanks to Ukraine

DEVDISCOURSE – Rheinmetall chief expects Gepard munitions for Ukraine air defence ready by July

Omsatt av Monica Sortland
Forsidebilde: Lexica

Norges Bank’s Dirty Affairs of War among Stoltenberg, Gates, Nato. Oslo Business on Leopard Tanks for Ukraine after Nord Stream Sabotage

64 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 64 ganger.

Post Views: 132

Les artikkelen direkte på derimot.no