Derimot: Høyesterettsdom til besvær Regjeringen prøver å omgå domsavsigelsen

Derimot.no
Derimot: Høyesterettsdom til besvær  Regjeringen prøver å omgå domsavsigelsen

derimot.no:

Vi publiserer her en kronikk av Wilhelm Morgenstierne om det temaet som nå er en het mediesak. Innholdet står for forfatterens regning. – Temaet om vindkraft i Norge har flere konfliktlinjer. En er om vi skal forverre situasjonen for reindrifta. Dette er det som Høyesterett sa noe om da de kom med sin domsavsigelse. Og andre konfliktlinjer går på miljøvern kontra det miljø-ødeleggende det er å reise alle disse vindturbinene. Og en tredje konfliktlinje går på om Norge trenger vindkraft i det hele tatt. Vi kan trolig få mer elektrisitet og til lavere pris ved å heller satse på oppgradere vannkraftverkene.

Redaksjonen, Derimot.no

Landets skamplett i forhold til samer bare vokser

Av Wilhelm Morgenstierne

Mye tyder på at det fortsatt i den norske befolkningen er flere som ikke akkurat har overdreven stor respekt for samer og samiske rettigheter. Det var nok derfor neppe med så alt for tungt hjerte at alle de ulike offentlige instanser på rekke og rad godkjente vindkraftprosjektene Storheia og Roan på Fosen. I alle disse instansene har det selvsagt vært et flertall av ikke-samiske nordmenn som var preget av tradisjonell norsk tenkemåte og rettsoppfatning. Jeg har i tillegg en sterk mistanke om at ikke alle var like sterkt bevandret i artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som de burde være. FN var blitt informert om disse vindkraftplanene og hadde uttrykt seg ganske kritisk til en slik kraftutbygging i de aktuelle reindriftsområder. Dette ble det tydeligvis ikke lagt så stor vekt på selv om Norge allerede 13.09.1972 ratifiserte forannevnte FN-konvensjon med artikkel 27.

De to vindkraftprosjektene ville utgjøre et så vidt sterkt inngrep i reindriftsområdene at det må sies å være noe merkelig at konsesjon og ekspropriasjonstillatelse ble gitt. Dette ville også bidra til å legge mange andre reindriftsområder i Norge vidt åpne for slik kraftutbygging. Dette vil kunne bli en katastrofe for samisk reindrift i Norge og bidra til store problem for samisk kultur i sin helhet. Den vanlige norske kulturen utgjør i seg selv et stadig skadepress på samisk reindrift. Nå, med vindkraftutbygginger, kan dette presset bli for stort slik at samisk reindrift flere steder faller bort. Da blir det kanskje ikke så lett å opprettholde annen samekultur heller.

Noen peker på at man bruker vindkraft av hensyn til det «grønne» skiftet for å unngå at CO2 og høyere temperatur skal endre klimaet. Om alle CO2-utslipp i Norge ble fjernet ville det ikke kunne merkes på temperaturen og klimaet i det hele tatt. Dessuten kunne vindkraftverkene blitt bygd et annet sted eller kraften kunne vært skaffet til veie ved oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraft samt mer utbygging i nye urørte vassdrag. Det kunne også vært satset på kjernekraftverk i samarbeid med Sverige og Finland.

Det hevdes at Statens tilknytning til saken kun omfattet saksbehandling. Dette viser seg å være feil. Staten har en annen rolle også. Staten eier 52,1 % av Storheia vindkraft og eide i starten mye av Roan vindkraft også, men solgte det de hadde i Roan. Staten er altså både saksbehandler og inhabil part i saken hvor de for sikkerhets skyld også ser ut til å overkjøre Høyesterett som ga sin dom mot vindkraften for mer enn 500 dager siden. Målet til Olje- og energiministeren er tydeligvis å kunne fortsette driften på Fosen. Selv ikke med et skikkelig «dytt» i ryggen fra Høyesterett greier denne regjeringen å gjøre det den bør i denne saken. Det kan bli kostbart å fjerne vindkraftanleggene samt tape de verdiene som er investert. Staten må ha skjønt at dette i verste fall kunne bli enden på visa. De har ingen andre enn seg selv å takke for evt store økonomiske tap.

Olje- og energiministeren prater om at det må brukes mye tid for å finne dokumentasjon for reindriftsområdene slik at avbøtende tiltak kan finnes. Dette høres merkelig ut siden denne saken slik jeg forstår det har blitt behandlet i tre rettsinstanser samt i flere offentlige saksbehandlingsinstanser. Dermed må jo det meste av aktuell dokumentasjonen allerede foreligge. Driver regjeringen med regelrett trenering av saken?

Flere av oss greier tydeligvis ikke å innse at samefolket fra gammelt av er medeier av landet vi bor i og våre gode medborgere. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremstår dessverre med skammelige handlemåte mot samene, i strid med den FN-konvensjonen Norge ratifiserte i 1972.

6 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 6 ganger.

Post Views: 27

Les artikkelen direkte på derimot.no