Derimot: Caitline Johnstone:Motstanden mot Gazablodbadet er ikke uttrykk for noe heroisk. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Caitlin Johnstone: Eg er imot blodbadet i Gaza fordi eg ikkje er ein psykopat

Caitlin Johnstone skriv på nettsida si (uthevingar er Saksyndig sine eigne):

Eg er ikkje imot blodbadet i Gaza fordi eg elskar Hamas eller hatar jødar eller elskar islam eller hatar USA.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Eg er ikkje imot blodbadet i Gaza fordi eg er venstreorientert eller kommunist eller anarkist eller anti-imperialist.

Eg er imot blodbadet i Gaza fordi eg ikkje er ein jævla psykopat.

Å vere imot Israel sitt blodbad i Gaza er so openbert, so fornuftig, på slikt eit minimums-, grunnleggjande, Å vere menneske 101-nivå, at dersom det ikkje straks er sjølvinnlysande for deg etter at du har fått greie på grunnleggjande fakta, har du eit mykje, mykje verre problem enn kva enn slags ideologi eller partiskheit eller fordommar du måtte ha. Det er noko gale med deg som person.

Dersom du støttar Israel sitt blodbad i Gaza, har du langt større problem enn å ikkje ha det korrekte -ist eller -isme-trussystemet. Du er berre sjuk i hovudet. Kondisjoneringa av deg har gjort deg til eit generelt ufyseleg menneske. Du har djupe og alvorlege feil i personlegdommen din, og du vil ikkje modne som person før du blir lækt og hevar deg over dei.

Å vere imot Israel sine fryktelege handlingar i Gaza gjer deg ikkje til ein god person, det gjer deg berre til ein normal person – og det å støtte Israel sine fryktelege handlingar i Gaza gjer deg til ein dårleg person. Ingen får nokon poeng for å vere imot eit aktivt folkemord; det er berre det grunnleggjande minimumskravet for eit normalt menneske med eit fungerande empatisenter i hjernen. Dersom du ikkje er i stand til å møte den grunnleggjande minimumsstandarden, fortener du å bli møtt med mistanke og forakt, og alle i ditt privatliv som bryr seg om sanning, moral og menneskeheita burde i alvor revurdere sitt forhold til deg.

*

Ein grunn til at imperiet misser unge menneske er fordi imperiets status quo ikkje har gjeve dei noka investering i det. Dei kjem aldri til å eige eigedom. Dei kan ikkje forsørge ein familie eller pensjonere seg. Dei har aldri fått nokon grunnar til å skape bølgjer i det politiske landskapet. So dei skaper bølgjer.

Den einaste interessa unge menneske har tilbake, er det å kunne puste lufta og bu på planeten, og moglegheita for ei framtid som ikkje er uuthaldeleg dystopisk. Alt som er den rake motsetninga til interessene og bana til den noverande politikken til det vestlege imperiet.

So dei går etter det. Dei byrjar å innsjå at der ikkje er nokon grunn for dei å ikkje gå i bresjen for ekte endring, i direkte opposisjon til hovudstraumspolitikken i vår tid. Som Bob Dylan sa: when you got nothing you got nothing to lose.

*

Ein av dei mange tinga som er vakkert med denne spesifikke protestrørsla, er at desse unge menneska ikkje protesterer mot ein krig som dei kan bli kalla inn til å kjempe i, eller som kan skade deira personlege interesser på nokon måte. Dei er imot noko vondt og djevelsk berre på grunn av medkjensle.

*

Eitt palestinsk liv er meir verdt enn kvart einaste college-campus-vindauge i verda.

*

Dersom du lurer på kvifor du plutseleg ser ordet «radikalisert» so mykje i hovudstraumspolitikk og -media, er det fordi det er den svære, skumle busemannen som imperiet planlegg å bruke for å rettferdiggjere det å brutalt slå ned den veksande antikrigsrørsla den skapte med sine fæle handlingar i Gaza.

*

Israelsk politi utførde raid på kontoret til Al Jazeera etter at det israelske kabinettet stemte for å stengje ned kringkastaren til den qatarske medieformidlaren sundag [5.mai 2024]. Vesten beskyttar fridom og demokrati ved å trakke på sin eigen fridom og eige demokrati, for å hjelpe det fælslege folkemordet til ein nasjon som òg trakkar på fridom og demokrati.

*

Trump-støttespelarar er slik ein gjeng av hønsehjernar og rævsleikjarar at dei no samlar seg for å kaste skit på protestar mot eit fælsleg massefolkemord som blir drive av nykonservative, Biden-administrasjonen og kvart einaste krigshissande etablissements-sumpmonster som dei hevdar å vere motstandarar av.

Trump-støttespelarar: dei kjempar mot Djupstaten ved å alliere seg med kvart einaste etterretningsbyrå, våpenleverandør, hovudstraumsmedie-formidlar og profesjonelle krigshore i USA.

*

Republikanarar læst som dei er flammande motstandarar av Biden, men når det gjeld tema som verkeleg speler ei rolle, slik som at presidenten oppmuntrar til valdelege politiaksjonar mot folk som protesterer mot hans handlingar, so er dei vilt einige, og seier til og med at han ikkje gjekk langt nok. Dei er på same sida.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.
Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar