bullotv.no: Wow… Dette tar jeg som en seier mot BankID, og kanskje også DNB… Les hele saken!

Bullo TV

bullotv.no:

Read Time:10 Minute, 30 Second

DNB ønsker fortsatt å tvangsselge huset mitt!!!

Jeg har altså opplevd denne tvangen på det tøffest da DNB sperret/avsluttet mine kontoer juni 2022 med en begrunnelse i at jeg ikke hadde legitimert meg på nytt. Men det var en uriktig påstand for det var slik at jeg ønsket ikke å legitimere meg på en NY MÅTE, jeg hadde jo vært kunde i banken i over 40 år, og hadde jo legitimert meg jevnlig ovenfor dem, så de visste svært godt hvem jeg var.

De forklarer i det første brevet fra banken at den nye legitimering vil gjøre det enklere i forhold til koronapass, helseopplysninger og skattemyndigheter. En slik samrøre av legitimasjon, bank, skatte- og helseopplysninger ønsket jeg ikke være med på. BankID Aceppt AS er tross alt et aksjeselskap som har begrenset ansvar, men er også et underliggende selskap av Vipps digitale betalingsordninger som egentlig ønsker alle kontanter der pepperen gror… Den store fordelen med kontanter er at man ikke ikke trenger legitimasjon når man betaler.

Ikke bare det, men Vipps AS og BankID AS selger nå opplysninger til en tredje part allerede. De har startet et nytt firma som er kalt Kundesjekk.

Les gjerne mer om selskapet Kundesjekk AS:

Her!

Velkommen til den digitale verden!

Jeg skulle altså legitimere meg på nytt med en ny metode for at jeg skulle godkjennes som et levende menneske med en digital identitet. Med andre ord at jeg ikke er en robot…

Se et utsnitt av det første brevet fra DNB under:

Ingen ansvarlige personer i DNB Bank ASA har villet ta kontakt med meg på nå snart 2 år, de har skjøvet inkassoselskapet Kredinor foran seg, og ønsker nå å tvangsselge huset mitt med begrunnelse i at jeg ikke har betalt avdrag og renter på fastrente lånet som jeg tegnet den 15. juni 2022. Legg merke til datoen. DNB og Kredinor har underveis brutt god forretningsskikk og inkassoskikk på mange måter. Hvordan skulle jeg kunne betale dette lånet da DNB har sperret/avsluttet kundeforholdet med alle mine kontoer og avtaler.

Digital eller analog verden?

I DNB Bank ASA sin sak mot meg, tvangssalg av mitt hus, dreier det seg rundt en påstått mangel på legitimering, men jeg legitimerte meg med min egen underskrift og kommunikasjon med banken den 15. juni 2022 da jeg fikk det aktuelle lånet som nå blir forsøkt rettslig tvangsinndrevet av DNB.

Snakk om å ri to hester samtidig.., dersom det var slik at at min legitimering den 15. juni 2022 ikke var gyldig så hvorfor fikk jeg dette lånet utbetalt i det hele tatt da Jeg hadde jo legitimert meg for dette lånet, eller hadde jeg ikke det?!

Likevel og på tross av denne legitimeringen den 15. juni 2024 sperrer/avslutter de kontoene mine kun noen få dager senere.

For å understreke engang til, det er nettopp dette lånet som nå er selve grunnlaget for å forsøke tvangsselge huset mitt.

Tyve viktige spørsmål til DNB

Ikke en eneste ansvarlig, navngitt person i DNB i løpet av den snart 2 år lange perioden siden denne situasjonen oppstod har villet svare på mine spørsmål. Les mine spørsmål til DNB som er sendt rekommandert og levert i filialen til DNB, men ikke besvart på noen måte.

1. Hvorfor svarte ikke dere i DNB ikke på min påstand om at mine avtaler med banken også har en økonomisk verdi?

2. Hvorfor svarte dere ikke på min bekreftelse på at kundeforholdet var avviklet og at det måtte gjelde begge veier?

3. Hvorfor lot dere i DNB vår “uenighet” gå til inkassoselskapet Kredinor på tross av alle mine henvendelser til banken på tlf, rekommanderte brev og brev levert direkte til dere i filialen i Tønsberg? Det tok over 4 måneder før jeg fikk tilbakemelding på at dere hadde mottatt mine henvendelser.

4. Hvorfor lot dere inkassoinndrivningen fortsette og fortsette enda vi var uenige? Er ikke det ulovlig og straffbart?

5. Hvorfor fikk jeg et fastrentelån på 1 100 000 kr. bare noen få dager før dere avsluttet/sperret kontoen med meg? Dere visste jo ikke hvem jeg var, eller? Jeg hadde jo ikke legitimert meg på nytt…

6. Hvorfor fikk jeg dette fastrentelånet uten annen legitimasjon enn noen signaturer i et brev som jeg sendte i retur?

7. Hvorfor er det bare dette fastrentelånet som er sendt til Vestfold Tingrett for tvangsinndrivelse og ikke de to andre lånene mine?

8. Er dette fastrentelånet egentlig ugyldig siden dere ikke vet hvem jeg er?

9. Hvorfor sto det i brevet fra dere den 15. mars 2022 at BankID også er en forutsetning for å kunne fortsette å bruke andre digitale tjenester til andre formål? Der blir det nevnt koronapass, skattemeldinger og helsetjenester. Er det ikke svært uheldig å blande bank og helsetjenester?

10. Hvordan skulle jeg kunne betjene dette tvistede fastrentelånet, de to andre lånene mine, de to Mastercard-kortene og min pensjonssparforsikring uten tilgang til mine kontoer?

11. Hvordan skulle jeg få benytte aksjekontoen min uten tilgang til kontoen min?

12. Hvordan skulle jeg kunne benytte begge mine kontoer til mine to enkeltpersonforetak når dere avsluttet/sperret kontoene mine?

13. Hvorfor har dere ikke svart på undertegnede sine brev og henvendelser innen de rimelige fristene som jeg har gitt dere? Alle svarfrister som undertegnede har gitt banken er jo blitt brutt eller misligholdt av dere i DNB.

14. Hvorfor har dere ikke svart på min påstand om at dere driver med dokumentforfalskning, i dette brevet som er datert 3.nov 2022 og ble sendt til min daværende advokat Barbro Paulsen.
15. Hva mener dere egentlig med BankId?

16. Hva tenker dere om at deres praksis når det gjelder uenighet og innkreving virker å være en godt og ofte benyttet metode i samarbeid med inkassoselskapet Kredinor? Har jeg rett når jeg hevder akkurat det?

17. Når det gjelder at 2 000 000 kunder brått skulle “legitimere seg på nytt” fra mars 2022: Er det slik at myndighetene har instruert dere til disse kraftige tiltakene akkurat på det tidspunktet? Vi vet alle at staten har den største eierandelen i DNB. Er ikke det så fall ulovlig av staten å instruere DNB til en slik avgjørelse?

18. Undertegnede var en av lederne i de vellykkede demonstrasjonene mot koronapass i Norge. Har DNB fått beskjed om at legitimeringen skulle være ekstra streng og vanskelig mot undertegnede på grunn av det?

19. Undertegnede forteller at han har legitimert seg ukentlig overfor banken i over 40 år, og ønsker dermed ikke å legitimere seg på noen ny måte. Det er overhode ingen tvil om hvem jeg, jeg har betalt alle mine renter, avdrag, gebyr og annet så hva er den egentlige årsaken til at alle skulle legitimere seg på nytt?

20. Forstår dere i DNB alvoret, som en av de 10. største bankene Europa, at maktmisforholdet mellom dere og undertegnede er gigantisk, og at i den sammenheng er undertegnede en sårbar privatperson som i tillegg har vært kunde hos dere i over 40 år? Så hvorfor gjør dere dette mot meg?

Anke til Lagmannsretten

Tingretten i Vestfold og dommer fullmektig Johannes Teigland samtykket i begjæring om tvangssalg av min bolig. En svært slett domsavgjørelse, derfor ble dommen anket til Agder Lagmannsrett med ønske om offentlig og muntlig behandling.

Advokat Erlend Efskind skriver:

Formålet med muntlig behandling er å sikre kontradiksjon og en mer åpenhet rundt prosessen ved at partene er nødt til å treffe hverandre og konfronteres. Helgesen har nettopp brukt dette som argument for muntlig forhandling tidligere, ettersom DnB bevisst har unnlatt å besvare mange av hans forespørsler.


Helgesen ønsker også muntlige forhandlinger fordi han ønsker åpenhet for allmennheten rundt det han anser for å være en sak av prinsipiell betydning – nemlig, hvor grensene går for vernet av vår personlige integritet og privatliv, jfr. EMK art 8.


Det vises videre til EMK artikkel 6 nr. 1., «fair and public hearing», hvor det vil påstås at en muntlig forhandling vil kunne frembringes noe av betydning for avgjørelsen som ikke like forsvarlig kan bedømmes etter en skriftlig behandling. Det siktes særlig her til den varslede bevisfremleggelsen og vitneførsel hva gjelder legitimeringens egentlige formål: digital kontroll med befolkningen.


Ved gjentatt forsøk har Helgesen prøvd å få ledelsen eller noen ansvarlige i DnB i tale vedr. de 20 spørsmål han ønsket på stille dem. Så nylig som 7. februar 2024, prøvde undertegnede å få DnB i tale ved å be om et møte med ledelsen.

Les anken her:

Her!

Den 11. april 2024 kommer det nedslående svaret fra Agder Lagmannsrett, og ingen muntlig og offentlig høring skal gjennomføres, hele saken gjennomføres i den reneste Kafka-prosess. Kjennelsen består fakta feil og en lettbeint holdning til en samfunnsmessig viktig problemstilling om overvåkning og kontroll hvor mitt hjem over 30 år ønskes selges på tvangssalg akkurat som det kun dreide seg om luft uten noe som helst betydning.

Les hva retten skriver om offentlig og muntlig høring:

Ved anke over tingrettens avgjørelse følger det av tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 sammenholdt med tvisteloven § 29-15 første ledd at anken normalt skal avgjøres etter skriftlig saksbehandling. Muntlig forhandling holdes kun når hensynet til forsvarlig og rettferdig rettergang tilsier det, jf. bestemmelsens annet ledd.


Kravet til rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1 gjelder også i saker om tvangsfullbyrdelse. Det er lagt til grunn i rettspraksis at dette ikke gir en part en alminnelig rett til å kreve muntlige forhandlinger, men at muntlig rettsmøte kan være nødvendig dersom det «under en muntlig forhandling vil kunne frembringes noe av betydning som ikke like forsvarlig kan bedømmes etter en skriftlig behandling», jf. Rt-2008-257 avsnitt 48.

Se hele kjennelsen fra Agder Lagmannsrett:

Her!

Wow

Men selve kjennelsen og forkynnelsen er sterkt bestridt av meg, da den ble forkynt for meg uten noe som helst underskrifter i det hele tatt, kun med en lapp hvor det sto at dommerne hadde legitimert seg med BankID.

Viktig å understreke at BankID BankAxept AS fortsatt er et aksjeselskap med begrenset ansvar…

Hvor langt ned har det norske rettsystemet sunket?

I tillegg var det slik at den som gikk god for at kopien av kjennelsen var gyldig ikke hadde skrevet under fysisk eller benyttet bankID eller annen elektronisk legitimering i det hele tatt.

Da jeg ringte Agder Lagmannsrett i dag, etter litt om og men, så la de seg fullstendig flat, og vil sende kjennelsen på nytt i formel stand.

Men poenget er der likevel BankID som er et aksjeselskap kan ikke være legitimasjon for dommere i det norske rettsvesenet. Dommere i det norske rettsvesenet kan ikke ha bindinger til et aksjeselskap når det gjelder noe så viktig som sin identitet og domsavgjørelser. Og i denne saken var det jo ekstra spesielt siden deres identitet sto falt på BankID, og i denne saken er de dermed inhabile, og kan ikke avgjøre anken mot meg. Hele rettssystemet er dermed inhabile når det gjelder saker som gjelder BankID.

Wow…

Les brevet jeg sendte til Agder Lagmannsrett 7. mai 2024.

Brev til Agder Lagmannsrett fra O-E. Helgesen datert 7.mai 2024

Saken vil nok fortsette!

Rikets Tilstand 25. mai 2024

Snart er det igjen Rikets Tilstand, og kanskje mer spennende enn noen gang…?!

Bård Wormdal kommer for å holde innlegg fra boka si Spionkrigen. Visste du at etterretningen-budsjettet i Norge i flere år har blitt sponset med opptil 90 %  av den amerikansk etterretningen? Visste du at norske teleselskaper har plikt til å ha et kontor tilgjengelig for etterretningen i sin virksomhet… Er amerikanske baser i Norge blitt demokratisk behandlet i Stortinget? Er Vardø-radarene årsak til kreft?

Aschehoug forteller: 

Bård Wormdal (f. 1958) er journalist i NRK Finnmark og har i over 20 år arbeidet med problemstillinger knyttet til norsk etterretningstjeneste. Han har tidligere skrevet Sattelittkrigen (2011) og Spionbasen (2016). I tillegg har han drevet omfattende foredragsvirksomhet i land som USA, Russland, Frankrike og India.

SLOTTSTOCK

Det vil bli også bli en lansering av festivalen Slottstock,

En festival med musikk og mening… 

Så sett av lørdagen allerede NÅ!

Påmelding:

Betal 100 kr eller mer til Solidaritet 21, kontonr: 9365.33.73250.

Send SMS til Nina på tlf: 99 35 44 27 at du er påmeldt.

Eller betal i døren… på lørdagen.

Vi sees!

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV

Se gjerne annet:

Plutselig død fortsetter og forsetter! Mange idrettsutøvere og andre folk dør i alt for tidlig alder! Dagbladet kaller det et mysterium…

BankID, DNB og de andre bankene samler og selger opplysninger om kundene sine via aksjeselskapet Kundesjekk!!! Kan vel umulig være lovlig i et demokrati?!

Politiet tok helt av og drepte en som var psykisk syk!! Bergens Tidende fikk Skup-prisen for å avsløre overgrepet som politiet forsøkte å skjule!


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar