ASCENSION

Nyhetsspeilet

Skrevet av Bjørnar Robberstad


Det er ikke noe som har pirret min nysgjerrighet mer enn dette mystiske ASCENSION. Jeg skjønte tidlig at dette var noe stort, noe mystisk, noe å strekke seg etter, men å finne en god og fullverdig forklaring på begrepet fant jeg ingen steder. Det var liksom også utenfor min rekkevidde. Det er først det siste året dette har kommet mye sterkere og klarere frem, for meg og helt sikkert også for mange åndsfrender.

Ascension er et stort og viktig steg i ens bevissthetsekspansjon, det er oppstigning til en høyere bevissthetstilstand og i vårt tilfelle her på jorden betyr det overgangen fra 3. til 5. dimensjon, via 4. dimensjon. Forskjellen på 3D og 5D er stor og derfor går vi via 4D. Begrepet ascension brukes for hele prosessen, dvs. fra hendelser på denne planeten som er med på å utfordre vår bevissthetsoppfattelse, via selvutvikling, til selve overgangen, og helt til de tunge 3D energier er historie i vår sfære.

Når dette begynte er vanskelig å gi et svar på, planleggingen fra den ikke-fysiske sida har pågått i svært lang tid. Denne overgangen har vært forutsatt og snakket om i tusenvis av år av profeter og åndelige autoriteter. Planeten jorden er i denne tid senter for oppmerksomhet fra store deler av universet og det meldes om stor interesse fra flere av våre galaktiske venner. Vi får også svært mye hjelp i denne tid.

Ascension på det personlige planet er å gå gjennom en dyp energimessig, tankemessig og følelsesmessig renselsesprosess. Våre indre traumer, blokkeringer, undertrykt sinne, skam, osv., alt dette må frem fra vårt ubevisste, det må opp i lyset og transformeres. Vi må bli kjent med oss selv. En viktig del av dette er våre tankemønstre som er fastlåste, vi har oppfatninger om hvordan verden fungerer som vi har lært og er overbevist om. Når vi gir slipp, når vi er villig til å slippe inn ny informasjon, når vi er villig til å endre oss selv, da starter reisen «hjemover» igjen.

Det er oftest smerte som er katalysator for at vi tar tak i våre indre blokkeringer og problemer. Uten smerte så fortsetter vi stort sett med det samme som vi er vant med. For mange av oss består dette i stor grad av jobb, familiære plikter, ferier og diverse trivselsaktiviteter på fritiden, inkl. TV og sosiale medier. Ingredienser i et slikt standard A4 liv kan være bl.a. stress, økonomiske problemer, skilsmisser, sykdom og død. Opplevelser vi har i våre liv som oppleves som negative er stort sett resultater av ukloke valg vi har gjort forut og dette gir oss alltid en mulighet til å vende blikket innover, til å endre oppfattelse på hva det er som skjer og dermed endre våre liv. Det vi ser på utsiden er alltid et resultat av hva som foregår på innsiden.

Guiding system

Vi har alle vårt indre guiding system. Dette er enkelt i design og det er ufeilbarlig.

Når vi tar kloke valg så føler vi umiddelbart en indre ro, da vet vi at valget var riktig. Denne vei fører til glede, frihet og en følelse av tilfredshet med livet. Når vi tar ukloke valg som fører oss lenger bort fra oss selv så fører dette til smerte, sinne, depresjon, og hvis vi ikke lytter, til sykdom. Ukloke valg kan stort sett gjøres noe med når man er villig til å ta grep om livet sitt.

Av grunner som jeg ikke skal gå inn på her så er svært mange av oss ikke helt tilfreds med hvor de er i livet sitt nå for tiden. Når man «rømmer» fra en situasjon som er vanskelig i ens liv, så opplever mange at man støter på et nytt problem litt senere. Dette er ofte samme tema som er i ubalanse i ens liv som manifesterer seg i en ny form. Det kommer igjen og igjen inntil man har fått nok, inntil man ser inn i seg selv etter forståelse og løsninger.

Kilde til viten om vårt guiding system er kanaliseringer fra Jesus gjennom Tina Louise Spalding og boken «Jesus – My Autobiography» fra samme kilde. Det skal noe trening til for å vite om guidingen er fra vår sjel eller fra vårt ego og samfunnspåvirkning.

Katalysatorer

Vanskelige hendelser kan oppfattes som negative eller positive. Den store krisen i vår tid er den pågående pandemien. På ett plan av oppfattelse er dette kun negativt. Men denne krisen er også den store katalysatoren som verden trenger for å våkne opp, således er den positiv.

Viktige momenter for covid19 dramaet:

  • Verdensomspennende. Aldri før har en krise rammet så mange mennesker samtidig.

  • Svært mange verden over rammes økonomisk. Mange mister sin inntekt, bedrifter sliter og går konkurs, folk mister sin arbeidsplass.

  • Sosial isolasjon. Pga krisen så møtes mennesker mindre enn før og det blir dermed mer hjemme og alene tid. Hjemmearbeid eller arbeidsløshet forsterker dette.

  • Helseproblemer. Enten i første omgang med å være coronasmittet eller i neste omgang å kjenne på bivirkninger av vaksinen.

  • De som ikke er vaksinert vil kunne oppleve å bli del av en «utstøtt» gruppe i samfunnet. Det er et stort press fra samfunnet, fra helsemyndigheter, fra media, fra arbeidsplassen om å la seg vaksinere.

  • Flere og flere vil også etter hvert innse at verden er ikke som de trodde den var. Vi er blitt løyet til fra de vi har stolt på og gitt vår tillit.

Disse momenter, med flere, vil føre til at flere og flere våkner opp på det personlige planet. Folk vil bli rystet og folk vil bli presset. Man føler seg eksistensielt truet og det er da man mobiliserer sitt beste. Og det er det beste som må frem nå, for å bli 100% autentisk og dermed fullføre sin ascension i glede, frihet og ekspansjon. Man vil smertelig erfare at man ikke lenger kan stole på at staten er den store trygge som vi alltid kan stole på, vi blir sviktet av den vi har gitt vår tillit. Siden covid19 pandemien er verdensomspennende og vil ryste en svært stor del av befolkningen, så vil dette også være en kollektiv oppvåkning. Det er nettopp dette som skal til at tilstrekkelig med mennesker våkner opp, at oppvåkningen når en såkalt kritisk masse. Det første som da skjer er at folkeopinionen vil snu seg mot de som pusher vaksiner og den pågående globaliseringen, folk vil gjennomskue løgner og det som ikke kommer med en ren intensjon, folk vil ha sannhet. Det neste er at ascension prosessen, individuelt og globalt, får mye mer energi og oppvåkningsprosessen går lettere og raskere for folk.

Verdens utviklingssykluser går i ca 26 000 år. Vi er nå i overgangen fra en syklus til den neste og da er energiene fra universet spesielt sterke. De kraftige energiene kan oppleves som et press eller stimulans for å få negative energier og blokkeringer frem, dette er tilfelle både på det personlige og det kollektive plan. Energiene er helt klart en hjelp, en stimulans til oss for å bli kjent med og å kunne kvitte oss med indre bagasje. Det som viser seg på det ytre planet i verden er en gjenspeiling av det som kollektivt skjer på det indre. Mennesker som ikke er klar for de forhøyede energier og som fornekter deler av seg selv, vil erfare dette som mer problemer og stress og motgang, mange vil erfare dette som personlige kriser.

Hva må verden våkne opp til? Det virker som størstedelen av befolkningen er fortsatt i total uvitenhet og benektelse av hvilke løgner dette samfunnet lever under. Det har foregått en manipulering av verdens befolkning over lang tid med en intensivering siste 50 år. Våre regjeringer, våre helseinstitusjoner, våre sentralbanker, våre matsystemer, vårt skolesystem, osv, de skjuler alle mørke hemmeligheter. De fyller ikke lenger den funksjonen som var tilsiktet ved dannelse og som folk flest tror de har. Kognitiv dissonans er et begrep som vil prege store grupper av vår befolkning. Sannheten må frem og den kommer. Det er så mye som må opp i lyset. Ascension prosessen er transformasjon fra mørke til lys.

Er ascension for alle?

Vi skal alle gjennom ascension, det er sikkert, men det er ikke alle som klarer det denne gang.

Vi er i essens åndelige vesener med en fysisk erfaring. Veien ut av den fysiske erfaring må gå via ascension. Ascension kommer ikke av seg selv, en må gjøre en stor egeninnsats og jobbe bevisst for å komme dit. Det forutsetter at en blir kjent med sine indre blokkeringer og jobber seg gjennom. Forutsetninger for å klare dette er optimale nå. En kan ta gigantiske steg i sin personlige utvikling i denne tid dersom en fokuserer på dette etter beste evne. Alle vi visste hva vi gikk til før vi ble inkarnert denne gang.

De av oss som består «eksamen», «stiger opp» sammen med planeten jorden og natur og dyreriket. Det sies å være unikt i universet at en planet stiger opp fra en dimensjon til den neste med befolkningen intakt. Det å stige opp menes ikke helt bokstavelig at vi svever oppover, det betyr at vi er med i overgangen fra 3. til 5. dimensjon sammen med planeten Tellus (jorden).

De som ikke klarer det denne gang vil fortsette sin utvikling et annet sted, da fortsatt i et 3D miljø. Dette er også helt ok, disse mennesker har behov for mer læring og erfaring før en er klar for ascensionsteget. Sjansen er stor for at neste masseoppvåkning og masseoppstigning er om rundt 26 000 år igjen.

Ascension er utvilsomt et svært viktig steg for en sjel. Fra en kanalisering jeg hørte på nylig sies det fra kilden «Nothing is more important than ascension». Det sies 3 ganger og med stor innlevelse og trykk (ref. Xina – Blue Avian, kanalisert av Carol Morgan).

Hvordan vil vi merke dette?

Gjennom den akselererte bevissthetsøkningsprosessen så vil man noen dager innimellom merke en økt bevissthet, det kan oppleves som en noe klarere hjerne enn dagen før, man ser ting klarere enn tidligere, som i et nytt lys. Man får økt indre ro og en visshet om at man er på riktig vei. Økning i drømmer og økning i meningsfulle sammentreff kan inntreffe (synkronisiteter). Det kan være nye symptomer som kommer og går over igjen relativt snart.

I samfunnet merker vi økt separasjon og polarisering blant folk. Folk tar på et punkt valget om hvilken vei en skal gå, mot lyset og ascension, eller så holder en fast på det gamle og forsvarer og forsterker dette. Dette valget gjøres ubevisst av de fleste selv om mange blir klar over sitt valg etter hvert når en går mot økt bevissthet.

Økning i naturfenomener som jordskjelv, vulkaner, mm. kan forekomme.

På det ytre kosmiske plan skjer det også store ting. Fra flere kilder snakkes det om en megakraftig solstorm, «solar flare», som markerer selve overgangen. Jesus i sine kanaliseringer snakker ikke mye om dette men har uttalt «There are great forces from the universe heading towards this planet and nothing can stop it».

David Wilcock gir dramatiske beskrivelser på denne intense innstrømningen i sin serie «Ascension Mystery School» og han sier at dette er over på en dag. Hovedkilden han bruker er «The Law of One». «The Law of One» sies å komme fra Blue Avian rasen, som er en annen kilde jeg har referert til.

Min forståelse av dette er at det vil komme en intens stråling som skyller over jorden en dag om noen år*. De av oss som har økt sin frekvens tilstrekkelig vil vokse ytterligere med denne innstrømmingen og fullføre sin ascension. De av oss som ikke er klar, som fortsatt er dypt forankret i 3D, vil bli dypt rystet av denne opplevelsen og vil muligens ikke overleve. De vil i sin neste inkarnasjon bli gjenfødt et annet sted for å fortsette sin evolusjonsferd på et nivå som passer for dem.

Jesus snakker mye om hvordan vokse som menneske, årsaken til at han ikke snakker om «solstormen» er at det blir feil fokus for oss. Fokus skal være her og nå, fokuser på det som vi har inspirasjon og glede av. Det er viktig å ikke bruke vår energi og tid på det å bekjempe det mørke, da forer vi dette «vesenet» med energi. Bruk din tid og energi på den verden du vil se, på det du vil ha mer av.

Mange av oss lever i dag delvis i en 5D tilværelse. Når hele ascensionprosessen er gjennomført så er alt og alle ascended. Da blir vi ikke utsatt for tung 3D påvirkning slik som i dag.

En ting er sikkert. Etter at ascension prosessen er gjennomført for vår jord så blir det en helt annen verden. Da kan vi snakke om paradis på jord sammenliknet med hva vi er vant med i verden av i dag. I den nye verden vil kriminalitet som vi kjenner det ikke være mulig. Alle systemer som nevnt tidligere som ikke fungerer optimalt, vil være transformert og erstattet av noe mye bedre. Miljøforurensing av vår jord vil bli renset. Fattigdom og sult vil ikke eksistere. Teknologiske hjelpemiddel som vi i dag ikke kjenner til vil gjøre hverdagen mye lettere. Mat og føde vil være rent og til det beste for kropp og sjel. Vi vil ha åpen kontakt og få mye hjelp fra sivilisasjoner fra andre planeter som er kommet mye lenger enn oss i sin utvikling. Nå vil det så klart ta noe tid før våre systemer, ubalanser og forurensninger er rettet opp, men etter ascension day så har alle den riktige intensjon for å rette opp og hjelp og hjelpemidler vil være tilgjengelig.

*Tidsaspektet er vanskelig å si noe om. Fra et åndelig perspektiv så oppfattes ikke tid lineært slik som i vår verden. Dato for den endelige overgangen er avhengig av de valg vi tar, av menneskehetens oppvåkning. Min forståelse ut fra en del kilder er at det mest sannsynlig vil skje i perioden 2024-2026.


Kilder:

  • Kanaliseringer med Tina Louise Spalding som kanaliserer Jesus og Ananda. Jeg har fulgt denne kanalen tett i et par år og denne fremstår som den reneste, klareste og høyeste kanalen som jeg kjenner til.

  • Kanaliseringer med Carol Morgan som kanaliserer Xina, en Blue Avian fra 6. dimensjon.

  • «Jesus – My Autobiography», bok av Tina Louise Spalding, kanalisert fra Jesus.


Artikkelforfatter Bjørnar Robberstad

Forfatter  Bjørnar Robberstad

Driver Livsspeilet (www.livsspeilet.no) som tilbyr samtale/psykoterapi og energihealing.

Behandlingsformen heter Life Alignment og er et omfattende system for bevissthetsgjøring og oppløsning av indre blokkeringer, samt å løse opp underliggende tema ved kroniske tilstander. Jobber for det meste online. Bjørnar Robberstad har bakgrunn som ingeniør innen marinteknikk og mange års erfaring fra maritim industri.


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet