Alternativ Media: Motsatt av annen internasjonal forskning viser norsk studie at de sykeste, blant vaksinerte og uvaksinerte, ble minst rammet av lang-covid

alternativ-media.com

alternativ-media.com:

En norsk studie viser at de sykeste i befolkningen, både blant vaksinerte og uvaksinerte, ble mindre rammet av lang-covid enn de med bedre helse. Funnene er kontraintuitivt motsatt av andre studier og gir grunn til å betvile hovedkonklusjonen som hevder at vaksinasjon beskytter mot lang-covid.

I empirisk forskning er validitet viktig, dvs. i hvilken grad en kan feste lit til analysene. Intern- og ekstern validitet er kanskje mest kjent hvor en vurderer årsakssammenhenger og i hvilken grad en kan trekke generelle konklusjoner fra funnene. Kriterievaliditet er kanskje mindre kjent, men ikke nødvendigvis mindre viktig. For å illustrere begrepet bruker jeg eksempler fra eget fagfelt.

La oss anta data viser at forskningsintensive bedrifter er mer innovative enn bedrifter med mindre eller ingen forskning. Dette er en forventet positiv sammenheng som, selv om den i seg selv ikke er tilstrekkelig for å feste lit til andre funn, indikerer god datakvalitet. Et forventet kriterium er mao. til stede som indikasjon på høy kriterievaliditet. Om dataene derimot ikke viste noen positiv sammenheng vil det svekke kriterievaliditeten, og enda mer om sammenhengen var negativ, dvs. den er kontraintuitiv.

Den norske studien jeg har henvist til, sammenlignet lang-covid mellom vaksinerte og uvaksinerte i ulike kohorter. To var ganske like, inkludert tidspunkt for rekrutering til studien, unntatt helsemessig status. Kohort 2 «includes individuals aged 65 years and older and clinically extremely vulnerable people, and those with underlying health conditions aged 18 years and older», mens kohort 3 «includes individuals aged 18 years and older with underlying conditions». Helsestatus i kohort 2 var mao. dårligere enn i kohort 3, og andre studier viser at personer med «pre-existing medical conditions» hadde relativt høy sannsynlighet for lang-covid.

Imidlertid viste den norske studien at blant vaksinerte hadde 17,6% prosent flere i kohort 3 lang-covid enn i kohort 2 ((370/263057)/(520/434723)=1,176). Blant uvaksinerte var tallet 44,8%, dvs. begge estimatene er motsatt av forventet, og styrker derfor ikke kriterievaliditeten, for å si det forsiktig.

En kan kanskje innvende at relativt høyere forekomst av covid-tilfeller i kohort 3 enn i kohort 2 kan forklare de kontraintuitive funnene, siden det ikke usannsynlig også øker påvisningen av lang-covid. Et forhold som imidlertid taler imot dette argumentet, er at andelen lang-covid i forhold til påviste covid-tilfeller var lavest blant uvaksinerte i alle fire kohortene. Hvis innvendingen over skulle være plausibel kan en da samtidig hevde at vaksinerte er mindre beskyttet mot lang-covid enn uvaksinerte, noe jeg håper fremtidige studier med robust validitet, inkludert kriterievaliditet, vil belyse.

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media

Legg igjen en kommentar