Nå starter bråket for fullt etter Stoltenberg-ansettelsen

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterer Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Som forventet blir det kraftige reaksjoner på Stortinget etter at Jens Stoltenberg ble utnevnt til ny sentralbanksjef. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommer nå med en rekke kritiske spørsmål.

NTB melder at komiteen vil sende sende brev til både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om den omstridte ansettelsen.

Det gås langt i å antyde at prosessen har vært kritikkverdig. Komitéleder Peter Frølich fra Høyre mener hovedspørsmålet i saken er om ansettelsesprosessen har vært rigget til fordel for Stoltenberg. Det er en type begreper som brukes om politiske prosesser i andre typer land enn det Norge vanligvis sammenlignes med.

– Jeg er veldig glad for at hele komiteen har samlet seg om spørsmålene, som stilles til både Vedum og Støre. Hele komiteen ser seg tjent med at disse grundige spørsmålene blir behandlet og besvart av regjeringen, sier Frølich etter møtet i komiteen tirsdag ettermiddag.

Han understreker at brevet og spørsmålene ikke betyr at det er åpnet kontrollhøring, foreløpig.. Frølich sier regjeringens svar vil avgjøre hva komiteen foretar seg videre.

Her er spørsmålene som stilles: 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget stiller følgende 21 spørsmål til regjeringen om ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef:

Til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap):

 1. Hvordan ser statsministeren konkret for seg at arbeidet han leder, må tilpasses for å ivareta Norges Banks uavhengighet?
 2. Kan statsministeren redegjøre for all sin kommunikasjon med Stoltenberg i perioden fra han selv tiltrådte som statsminister og fram til Stoltenberg ble utnevnt i statsråd 4. februar, som på noen måte kan forstås i sammenheng med stillingen som sentralbanksjef?
 3. Kan statsministeren redegjøre for tidspunkter og innhold i all sin kontakt med andre medlemmer av regjeringen og eventuelt andre i Finansdepartementet som omhandler stillingen som sentralbanksjef og/eller Stoltenbergs mulige – og senere faktiske – kandidatur til stillingen, både i tiden før og etter at han erklærte seg inhabil 22. oktober 2021?
 4. Hvorfor valgte statsministeren å melde seg inhabil akkurat 22. oktober, to dager før den medieomtalte turen med Jens Stoltenberg hvor stillingen som sentralbanksjef ifølge både statsministeren og Stoltenberg ble et samtaletema?

Til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

 1. Komiteen ber om en redegjørelse for tilsettingsprosessen. Komiteen ønsker svar på hvordan prosessen har vært organisert, inkludert eventuelle eksterne aktører, og hvem som har vært involvert på de ulike stadiene. Det bes herunder om en redegjørelse for hvilke vurderinger som ble gjort, hvem som deltok i vurderingene, og hvordan prosessen var fram mot beslutningen om å oppfordre Jens Stoltenberg til å søke. Eventuell skriftlig dokumentasjon som knytter seg til dette, bes oversendt komiteen.
 2. I tillegg bes det om en tidslinje over de ulike avgjørelsene og vurderingene som ledet fram til regjeringens beslutning, herunder (men ikke begrenset til):
  a) Når Jens Stoltenbergs navn kom opp i departementets arbeid med ansettelse av ny sentralbanksjef for første gang, og hvem som spilte det inn.
  b) Hvilken dato Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg ble oppfordret til å søke og hvem som anmodet dem til å søke.
  c) Når stillingsbeskrivelsen ble sluttført og hvem som initierte utformingen av utlysningsteksten.
 3. Hva var grunnen til at utlysningsteksten til stillingen ny sentralbanksjef ble endret når det gjaldt krav og kvalifikasjoner sammenlignet med utlysningsteksten til samme stilling med søknadsfrist 24. april 2016?
 4. Fikk Finansdepartementet noen form for innspill fra personer utenfor Finansdepartementet om at Jens Stoltenberg kunne være aktuell før han ble oppfordret til å søke, eller var det departementets eget initiativ å vurdere ham for stillingen?
 5. Hvem godkjente utlysningsteksten?
 6. Hva var den utløsende årsaken til at Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg ble oppfordret til å søke, og ble andre også oppfordret til å søke?
 7. Er det praksis i Finansdepartementet for å oppfordre kandidater om å søke en slik stilling?
 8. Ble kandidater som ikke hadde vært oppfordret til å søke, reelt vurdert?
 9. Har finansministeren gitt føringer om utnevnelsen til embetsverket som utarbeidet innstillingen?
 10. Mediene har omtalt flere samtaler i uformelle fora, herunder samtaler mellom Stoltenberg og ulike medlemmer av regjeringen og samtaler hvor sjefen for NBIM (Nicolai Tangen, red.anm.) har vært involvert. Hvilke vurderinger har departementet gjort av disse samtalene, og hvordan har de eventuelt påvirket beslutningen?
 11. Hvilke habilitetsvurderinger er gjort, tilknyttet alle regjeringsmedlemmer som har deltatt i prosessen rundt utnevnelse av ny sentralbanksjef?
 12. Hvordan ble det faktum at Stoltenberg er tidligere partileder og statsminister vurdert opp mot sentralbanklovens intensjon og krav om uavhengighet?
 13. Hva er departementets begrunnelse for at sentralbankens uavhengighet ikke er påvirket av denne ansettelsen?
 14. Statsministeren har opplyst at han etter ansettelsen vil be Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling vurdere om at det er sider ved arbeidet som statsminister som må legges om på grunn av ansettelsen. Hvorfor tok ikke finansministeren initiativ til en slik vurdering før tilsettelsen?
 15. Hvorledes mener departementet at kontakten mellom Stoltenberg som sentralbanksjef og statsminister Støre kan skje for fremtiden når statsministeren var inhabil ved utnevnelsen? Vil det eventuelt bli inntatt en bestemmelse i Stoltenbergs ansettelsesavtale som regulerer dette?
 16. Hvilke vurderinger er gjort av hvordan Norges Banks uavhengighet av regjeringen og Stortinget sikres?
 17. Hvilken korrespondanse det har vært om tilsettelsen mellom Norges Bank, herunder underliggende organer, og Finansdepartementet under prosessen. Komiteen ber om å få tilsendt all relevant korrespondanse.

I tillegg har komiteen bedt om å få tilsendt en stor mengde dokumentasjon om ulike sider ved saken.

Les også:

Regjeringen legger stein til egen byrde

Kjøp Kents bok her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar