iNyheter.no: Notorisk kriminell gjenganger (20) pågrepet for grovt ran

iNyheter.no

iNyheter.no:

«Hussain» ble pågrepet av tjenestemenn fra Oslo politidistrikt (OPD) fredag 19. august 2023 og siktet for overtredelse av straffeloven:

  • § 328 første ledd, jf. § 327, jf. § 15 – medvirkning til grovt ran. Strafferammen til grovt ran er fengsel inntil 15 år.
  • § 263, jf. § 15 – medvirkning til trusler som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
  • § 189 annet ledd – bæring av kniv på offentlig sted.
  • § 30 i politiloven nr. 1, jf. § 5 – har unnlatt å etterkomme politiets pålegg, tegn eller signaler. Det vil si at enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i samsvar med denne lov.
  • § 156 annet ledd – den som ved skjellsord eller annen utilbørlig adferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.

Relatert til ovennevnte, anmodet påtalemyndigheten Oslo tingrett om at siktede ble varetektsfengslet i inntil fire uker.

De straffbare forholdene i siktelsen er påstått utført i tidsrommet fra 13. mai til 19. august 2023. Flere av de straffbare foreteelsene gjelder tilsvarende former for tidligere straffbar atferd.

Siktede har i løpet av ovennevnte kortvarige forhold vært i ulovlig befatning av tre kniver i nærmest likelydende hendelser.  

Oslo tingrett
Tingrettsdommer, Terese Smith Ulseth, kom frem til følgende slutning.

«Retten kan ikke se at det er holdepunkter for at pågripelsen i juni har medført at han (siktede) har avstått fra ny kriminalitet. Tvert imot, til tross for at han har sittet i arresten har han nå på nytt båret kniv på offentlig sted.

Retten viser videre til hans (siktedes) straffeattest og at han tidligere er straffet for lignende forhold, det vil si ran, trusler og oppbevaring av kniv».

Retten tok dermed anmodningen fra påtalemyndigheten om fengsling i inntil fire uker til følge.

Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.

Innlegget Notorisk kriminell gjenganger (20) pågrepet for grovt ran dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Legg igjen en kommentar