iNyheter.no: Bevæpnet med skarpladd revolver på nattklubb i Oslo

iNyheter.no

iNyheter.no:

Nå er vedkommende (25) dømt for overtredelse av straffeloven § 189a – grov bevæpning med skytevåpen på offentlig sted.

Straff for å handle i strid med straffeloven § 189a er bot eller fengsel inntil tre år.

Lørdag 29. oktober ca. kl. 0050 på utestedet Fun Kitchen i Oslo, bar domfelte skjult på kroppen en «Iver Johnson kaliber 32 U.S» revolver. Våpenet var ladd med fem patroner.

Hovedforhandling ble avviklet i Oslo tingrett 15. august 2023. Domfelte, som er av somalisk opprinnelse, møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Aktor, politiadvokat Caroline Kvaal Engebretsen, mente at passende straff for forholdet var ubetinget fengsel i fem måneder.

Forsvareren, advokat Ellen Tvedten Jorem, la ned påstand om at domfelte ble ansett på mildeste måte, samt at hun anså at det var grunnlag for å idømme samfunnsstraff.

Rettens vurdering
Retten var ikke i tvil om at domfelte hadde forholdt seg som anført i tiltalebeslutningen, og at han handlet med hensikt.

Angående spørsmålet om samfunnsstraff delte retten seg i et flertall bestående av fagdommeren, dommerfullmektig Ørjan Torsteinsen Walseth og meddommeren Frank samt et mindretall, meddommeren Mankarios.

Flertallet kom frem til at det ikke var grunnlag for å idømme samfunnsstraff. Domfelte er straffedømt en rekke ganger tidligere, og det kriminelle forholdet i denne saken er forøvet i prøvetiden for en betinget dom.

Domfelte har også tidligere gjennomført samfunnsstraff. Allmenne hensyn måtte etter flertallets syn veie tyngst.

Mindretallet mente blant annet at det forelå særlige grunner som ga grunnlag for å idømme samfunnsstraff.

I denne konkrete vurderingen vektla mindretallet at domfelte hadde fått fast arbeid, samt at han ikke hadde utsatt seg for nye straffbare hendelser i etterkant av dette forholdet.  

Dom
Avsagt under dissens.I samsvar med tiltalebeslutningen, ble domfelte i tråd med flertallet dømt til ubetinget fengsel i fem måneder.

Innlegget Bevæpnet med skarpladd revolver på nattklubb i Oslo dukket først opp på inyheter.no – Nyheter og aktuelt – Innenriks og Utenriks..

Les artikkelen direkte fra iNyheter.no

Legg igjen en kommentar